Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


[1471].III.02, лета 6979, індыкт 4, луна 6. Дварэц. Княгіня Ганна, удава князя Свідрыгайлы, вызваляе свайго слугу Даніла Барачэвіча ад валаснога абавязку хадзіць у заставу ("на сторожу") да горада Гарадка (Давыд-Гарадка); ён павінен служыць коннай службай, на вечнасць.

Месцазнаходжанне арыгінала цяпер невядомае. Арыгінал прадставіў Аніска Барачэвіч у Пінскі гродскі суд, і тэкст быў запісаны у кнігу пад названнем "Реестръ списовання привильевъ земянъ, шляхты повѣту Пинского и поповъ, наданья замку Пинского" (кніга перапісана 30 кастрычніка 1554 г.; яе копія XVII ст. захоўваецца цяпер у Нацыянальным гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь у Мінску. Ф. 1777. Пінскі земскі суд. Воп. 1. Адзінка захавання 88). Па гэтай копіі тэкст граматы надрукаваны ў выданні: Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом княжестве Литовском, с присовокуплением привилегий на входы в пущи и на земли. Т. 1. Вильна, 1867. С. 334. Электронная версія зроблена па гэтай публікацыі.

      Село Судиловичы, то есть слуги путные. Ониско Борочевичь и зъ братьею оказали прывилья два - кнегини Анны Швитрыгайловое, одинъ князя Ивана Ярославича на землю свою.

      Милостью Божою мы, кнегини Швитрыгайловая кнегини Анна.
      Отпустили есмо слузѣ нашому Данилу Борочевичу тое, штожъ ему въ заставу къ городу не ходити, какъ же тая волость ходить къ городу Городку на сторожу. Ино тое есмо ему отпустили, штожъ ему въ Городку на сторожу не ходити, а только ему намъ конемъ служыти.
      А отпустили есмо ему вѣчно и дѣтемъ его и внучатомъ и правнучатомъ его.
      А прото есмо печать свою прыложыли.
      Данъ у Дворцы, въ лѣто по шостой тисячы 979, индикта 4, луна 6, мѣсяца марца 2 день.

      Се я, князь Иванъ Васильевичъ Ярославичъ. Пожаловали есмо слугу своего Антона Борочевича, отпустили есмо его изъ заставы, посмотрѣвшы по кнегини великой Швитрыгайловое листу, и свой есмо ему потвержоный на то листъ дали, ижъ ему, ани дѣтемъ его, ани внучатомъ его въ заставу Городку не ходити, какъ же иншые слуги-люди ходять. Писанъ въ Городку, въ лѣто (7000) 4 году, индиктъ 14, мѣсяца февраля 14 день.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d034 ад 2009.XII.10.


Hosted by uCoz