Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


1374.II [альбо XI].07, w dzień S. Jana Krzciciela. Камянецкі замак. Князь і гаспадар Падольскай зямлі Юрый Карыятавіч са сваім братам князем Аляксандрам надае мяшчанам Камянца (Падольскага) вызваленне ад падаткаў на 20 (альбо 24 гады) і 200 (альбо 204) ланы зямлі.

Арыгінал у XVI ст. знаходзіўся ў гарадскім архіве Камянца-Падольскага. Гэта быў ліст на рускай мове. Запіс аб дакуменце, як устанавіў Н. Малчаноўскі, захаваўся ў кнізе люстрацый Церабоўльскага замка пад 1564 г.: "Rayce i mieszczanie Kamienieccy prava Maydeburskiego ukazali przywileie niebożczyka krola Zygmunta, ktory raczył inkorporować miastu Kamienieckiemu wieś Kormilczo, a iż też innemi listy ukazali, że ta wieś starodawna była do woytowstwa Kamienieckiego, ktorego woytowstwa oni są wespułek z tą wsia possessormi, prosząc aby io wedle dawney possessyey swey inkorporacyi miastu trzymac mogli, tale jako iest ta wieś wyjęta od posługi woienney i od jurysdykcyi ziemskiey i od wszelakich podatkow... Ciż ukazali list stary Ruski Iuriego Kmietowicza [sic] kniazia Podolskiego i brata jego kniazia Alexandra, na zasadzenie miasta Komienieckiego, tysiącznego trzechsetnego siedmdziesiątego czwartego, dobry list stary quatenus in usu" (былы Кіеўскі цэнтральны архіў, № 4562, арк. 690 – 690 адв. – гл.: Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года. [Б/м], 1885. С. 206). Цяперашняе месцазнаходжанне і сігнатура арыгінала невядомыя.

Копія 1 (польскі пераклад). AGAD. Tzw ML. IVB17. "Transumpta literarum Palatinatus Podoliae in conventu Regni generali anno 1564 Varsaviae celebrata per incolas ejusdem Palatinatus productarum". Арк. 44 (тэкст няпоўны, без пачатку і канца). – Копія 2. Экстракт з Кароннай Метрыкі, выдадзены каралём Польшчы, в.к.л. Станіславам Аўгустам (Варшава, 1780.XI.18). У XIX ст. захоўваўся ў гарадскім архіве Камянца-Падольскага. – Копія 3. Па дадзеных А. Пшаздзецкага (1841), была запісана ў нейкіх "кнігах князёў Карыятавічаў", якія захоўваліся на той час у Камянецкім магістраце. У гэтай копіі дакумент датаваны лістападам. – Копія 4. М. Пятроў паведаміў, што копія прывілея Камянцу-Падольскаму запісана ў зборніку "Zbiór przywilejów miastu Kamieńcowi od r. 1374 – XIX w.", які захоўваецца ў Навуковай бібліятэцы АН Украіны імя В. Стэфаніка ў Львове. Аддз. рукапісаў, ф. Чалоўскага, 2250/ІІІ, арк. 2-3. У гэтай копіі дакумент датаваны лютым.

Асноўныя публікацыі і літаратура: Przezdziecki A. Podole, Wołyń i Ukraina. Obrazy miejsc i czasów. T. 1. Wilno, 1841. S. 140-144 (па копіях 2 і 3); Сементовский А. Каменец-Подольский. СПб., 1862. С. 41-42 (за выданнем А. Пшаздзецкага); Синицкий Д. Каменецкий Свято-Троицкий первоклассный монастырь. Каменец-Подольский, 1868. С. 54-56 (па невядомай копіі); Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года. [Б/м], 1885. С. 206-209 (за выданнем А. Пшаздзецкага); Грушевський М. Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин західньої України. Ч. 1. Львів, 1906. С. 2-3, № 2 (па копіі 1); Сіцінський Ю. Народження минулого: невідома спадщина Юхима Сіцінського. Кам'янець-Подільський, 2009. С. 18-24 (за выданнем Н. Малчаноўскага); Петров М. Кам’янець-Подільський – політико-адміністративний, оборонний, містобудівний, економічний центр Подільської землі у складі Великого князівства Литовського (60–90-і роки XIV ст.) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / НАН України. Інститут історії України. Т. 1. К., 2009. С. 121-133. - Тэкст друкуецца за выданнямі А. Пшаздзецкага і Н. Малчаноўскага. Для зручнасці чытання тэкст разбіты на абзацы. Асноўны тэкст – паводле копіі 2, розначытанні – паводле копіі 3 (К).

Дата: У абедзьвюх копіях даты скажоныя. Недакладнай з'яўляецца і дата 7 лютага, і дата 7 лістапада, бо свята нараджэння Іаана Хрысціцеля святкуецца 24 чэрвеня. Люты здаецца больш верагодным месяцам, бо ў дакуменце Юрый Карыятавіч яшчэ не тытулуецца гаспадаром Малдаўскай зямлі (як у дакуменце за 3 чэрвеня 1374 г., выдадзеным для Якшы Літавара).

      Stanislaus Augustus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithvaniae, Russiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae et Czernichoviae.
      Significamus praesentibus literis nostris, quorum interest, universis et singulis. Reperiri in archivo Metrices Regni librum vulgo intitulatum: transumpta literarum Palatinatus Podoliae in conventu Regni generali anno 1564 Varsaviae celebrata per incolas ejusdem Palatinatus productarum, in eoque contineri sub die nona februarii, folio 44, privilegium a civibus Camenecensibus exhibitum tenoris sequentis:

      1-1 Kto na ten list wejrzy2, iżeśmy3 przyzwali k sobie mieszczany do Camienieczkiego miasta, a daliśmy wolą na dwadzieścia4 lat, a dwieście5 łanów daliśmy ku miastu, a między Muxą y Bohowiczą od Tarnawskiej drogi lasz od Korowi ziemie, the asz do Dniestru daliśmy k miastu tam im łany wymierzyć6. I daliśmy rzeki brzeg Nistru od ujścia Muxe aż do ujścia Bokowice.
      A jeszcze krom tego daliśmy k miastu pastwy wygon od miejskiej krynice do Muxe, a Muxa dołem do xięzich niw7.
      A kiedy wolą wysiedzą mieszczanie, mają dawać od łanów po dwadzieścia groszy szerokich płatu.
      A sądzić się im przed swem prawem, przed swemi raicami, a wojewodzie nie trzeba się w to wstępować nic.
      Jeśli będzie który bojarzin albo służebnik kniazi albo ziemianin uczyni którą winę w mieście, y z tej winy dostoien będzie śmierci mieszczanow, niekarząc go w książęce karanie na zamek, niechajże sam kniaź karże swoie ludzie.
      Jeśli będzie kniasz ziemianin albo dworzanin mieć będą sąd z mieszczaninem, tedy sądzić wojewodzie z wójtem; i będzieli winował kniasz dworzanin albo ziemianin, niechajże wojewoda bierze winę na kniazich ludziach, a jeśli będzie mieszczanin winował, tedy wójt winę wezmie.
      A cokolwiek win będzie wszitkich, przyidzie woitowi trzecia część winy, a dwie części winy to kniaź daie ku miastu na pomoc.
      A jatki sukienne i kramne i szewcze i chlebne, rzeznicze i łaznią, to kniaź odpuścił k miastu, co przyidzie kolwiek pieniędzy z tego, to miastu nalezeć ma.
      Mieszczanom mocnić miasto dla siebie. Jeśliby mieszczanie nie chcieli budować miasta temi pieniędzmi, tedy te pieniądze od mieszczan zaś mają być dane kniaziowi w skarb.
      A cokolwiek się stanie po grzechu, czego Boże niedai, aż który człowiek Bożym przepuszczeniem umrze i z domem wszystek i z żoną, wójtowi i mieszczanom dzierżeć ten dom rok i sześć niedziel, a nic z tego domu nie ruszać, aż się najdzie przirodni jakiś iego plemienia. Za ten rok i za sześć niedziel, jeśli się nie najdzie nikt jego pokolenia, tedy ten dom dać kniaziu, to na jego woli będzie, kogo zechce, tego w ten dom posadzi.
      A wysiedziawszy wolą dwadzieścia lat, mieszczanie mają dawać płat, a wójt i mieszczanie mają mnie, kniaziu, sprzyjać i być sprawiedliwemi i wiernemi, a z wojewodą i boiary, i z dworzany być z nami wespół przy złym i przy dobrym, i mają być pomocnicy i uczynkiem, i słowem, i przyjaźnią, i mocą, i radą bez wszelakiej chitrości.
      8-8 Pisan9 ten list na zamku w Kamieńcu 137410 11- od Bożego Narodzenia -11 miesiacza 12- lutego 7 dnia -12 13- w dzień S. -13 Jana Krzciciela. 14-14

      Jacobus Chacziński, consul Camenecensis, accepit literas superius scriptas.
      Quod ejusmodi privilegium, prout in praefato libro continetur, nos rescribi et parti requirenti authentice extradi permisimus. In quorum fidem sigillum Regni praesentis est appressum. Datum Varsaviae decima octava mensis novembris anno Domini millesimo septingentesimo octuagesimo. Regni vero nostri decimo septimo.
      Antt. Okęcki E.P. S.R. Canc.: Relatio Jllrmi Excelmi et Rdmi Dni Antonii Onuplirii de Okęcie Okęcki, Eppi Posnanen et Varsaviae supraemi, Regni Cancellarii. Joannes Słomiński M.R. Praefectus S.R. Mttis. Secretarius.
      Privilegium Civitatis Camenecen., in revisione literarum Anno 1564 exhibitum.

1-1 К. устаўка: W imie Ojca I Syna I Ducha Swiętego Amen. Mi, kniaź Jorgiey Kuriatowicz, Bożą miłością kniaź y hospodar Podolskiey ziemie, z bratem swoim, kniaziem Alexandrem, czyniemy wiadomo swoim listem, y to będzie wiadomo każdemu dobremu. 2 К. popatrzy. 3 К. ześmy. 4 К. 24. 5 К. 204. 6 К. niemierząc. 7 К. win. У публікацыі А. Пшаздзецкага ў асноўным тэксце: niżo, у заўвагах: niw. М. Пятроў паводле копіі 4 працытаваў увесь фрагмент так: "między Mukszą i Bahowica, od Tarnawskiego gościńca do las Odkorów, a ziemie tą aż do Dniestru, i daliśmu rzeki bregu Dniestru od ujścia Mukszy aż do ujścia Bagowicy, dali miastu wygon od miejskiej Krynicy do Mukszy, a od Muksza na dól do kniaszich niw". 8-8 К. устаўка: A na to zapisaliśmy swoi list i pieczęc zawiesili swego xięstwa. Swiadkowie na to: Kamieniecki Ostaphy Matwy Malentowic i z bratem swoim Siemionem, Hrinko Czernogrodzki wojewoda, Olesko Smotrycki wojewoda, Olesko Hołodowic, Wasko Kobiac. 9 К. A pisan. 10 К. roku 1374. 11-11 К. po Bożym narodzeniu. 12-12 К. nowembra siódmego dnia. 13-13 К. na świętego. 14-14 К. устаўка: Ręko Suprona pisarza kniaziego.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d081 ад 2010.IX.13.


Hosted by uCoz