Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


[1441].IV.14. Вільня. В.к.л., каралевіч Казімір загадвае старасце Жамойці Кантоўту, каб даў Набуту па яго просьбе трох чалавек блудзячых: Некя, Кеча і Сукінта.

Месцазнаходжанне арыгінала цяпер невядомае. Тэкст быў запісаны прыблізна ў 1543-1547 гг. у рэестры "Записанье листовъ и правъ бояромъ земли Жомойтское, волости Мядикгяльское на земли их належачые и повинности з них, яко мают полънены быти". Рэестр упісаны ў 6-ю кнігу судовых спраў Літоўскай Метрыкі. Цяперашняе месцазнаходжанне і сігнатура гэтай копіі: Расійскі дзяржаўны архіў старажытных актаў у Маскве. Ф. 389 (Літоўская Метрыка). Воп. 1. Кн. 225. Арк. 310.

Публікацыя: Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 225 (1528-1547): 6-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius, 1995. P. 277 (дата прапанавана: 1441). Электронная версія зроблена паводле гэтай публікацыі.

Дата: У перыяд, калі Казімір быў в.к.л., але яшчэ не стаў каралём Польшчы, Кантоўт быў старастам Жамойці ў 1441 г. Ужо 14 лютага 1442 г. бачым на гэтай пасадзе Кезгайлу.

      Его м(и)л(ость), панъ, казалъ в книги записати тыи листы, которыи покладали перед  его м(и)л(о)стью бояре волости Видукълевъское, на имя: Юри Володковичъ, Ловчус  Ивашкайтисъ, Микутис  Янушкайтисъ, Стасус  Кгрицайтис, Юшъко Будкайтис, которыи такъ ся в собе мають. [Першы ліст гл.: d110]. Другий  листъ положыли тыи жъ бояре.

      Отъ великого князя Казимера, королевича, старосте жомойтъскому, пану Контовту.
      Просилъ у нас  Набутъ трехъ чоловечъковъ, на ймя: Некя а Кеча, Сукинъта. А поведалъ намъ, што жъ дей тры чоловечъки блудячые, господара у нихъ нетъ.
      Ино будет  ли подобъно, и ты ему дай.
      Псан  у Вильни, апрыля 14 день.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d111 ад 2010.VII.17.


Hosted by uCoz