Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


[Сярэдзіна альбо другая палова XIV ст.]. [Друцк]. Князь Васіль Міхайлавіч і яго жонка Васіліса кладуць Евангелле ў каштоўным акладзе ў царкву Святой Багародзіцы ў Друцку; надаюць царкве сяло Мораўінічы (цяпер Мураўнічы ў Талачынскім раёне) з людзьмі, угоддзямі і мядовай данінай, дзесяціну са збожжа ў сяле Відзінічы, 5 пудоў мядовай даніны з чалавека, які сядзіць на Паротвіне зямлі, лукно мёду Якімава і паўлуконне на Худаве (цяпер у Крупскім раёне).

Тэкст змешчаны на аркушы 188 адв. так званага "Друцкага Евангелля апракас" са збору М.М. Ціхамірава, у 1960-х гадах перададзенага Сібірскаму аддзяленню Расійскай акадэміі навук. Дакумент запісаны уставам XIV ст. тым жа почыркам, што і асноўны тэкст Евангелля. Транслітарацыя зроблена паводле факсіміле, надрукаванага ў выд.: Друцк летапісны. Друцкае евангелле. Мн., 2001. С. 270.

      В лето 6509-е створена бы(сть) ц(е)рк(в)и сия С(вя)тая Б(огороди)ца вь градѣ во Дрютьсцѣ, а служ(и)ти в неи всед(е)ньная служба Б(ож)иею м(и)л(о)стью и его Пр(е)ч(и)стыя М(а)т(е)ре и рабом Б(ож)ьимь княземь Васильем Михаиловичемь и его княгинею Василисою. А положилъ есмь съ своею женою Б(о)ж(ес)твеное Еоуанглию и оковалъ.
      Да далъ есмь С(вя)тѣи Б(огороди)цѣ село Моравьиничи и съ людьми и со всѣми пошлинами и съ медовою данью и съ селищи и с пожьнями, что ис того села завѣдають. А что ис тои дани пошлина шла ключнику, та пошлина понамарю, которыи служить оу С(вя)тыи Б(огороди)ци.
      Да далъ есмь Св(я)тѣи Б(огороди)цѣ исъ своего села из Видиничь десятину исъ жита.
      А по моемь животѣ не надобѣ въступатися ни моимь дѣтемь, ни моимь тивуномъ, ни иному которому насилнику. А кто иметь поискывати, тот дасть отъвѣт перед Б(ого)мь на Страшнѣм Судѣ.
      А которыи ч(е)л(о)в(е)къ сидить на Поротвинѣ земли, тотъ даеть 5 пудовъ меду проскурницѣ на заоупокоиныи кануны к Св(я)тѣи Б(огороди)цѣ. Да далъ есмь на память лукъно Якимово, на Худавѣ полулуконье. А вы бы, мои дѣти, тѣмь мя поминали, а моего бы есте слова не починили.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d022 ад 2009.II.04.


Hosted by uCoz