Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas / Sudarė J.Kiaupienė; parengė R.Čapaitė, J.Kiaupienė, S.C.Rowell, E.Rimša, E.Ulčinaitė. Vilnius, 2002. || d17 (фрагм.); d43.

 • A true Reporte of the taking of the great towne and Castell of Polotzko by the King Polonia... [London], 1579.— (British Museum. General Catalogue..., vol. 229, col. 564).

 • Abraham W. Aleksander // Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków, 1935. S. 66 || d43. [Першы каталіцкі біскуп Камянца-Падольскага].

 • Abracham W. Dziewosłęb. Studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce. Lwów, 1922 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.22.

 • Abracham W. O justycyaryuszach w Polsce w XIV i XV wieku // Rozpr. i sprawozd. Wydz. hist.-fil. Akad. Umiej. T. 19. Kraków, 1887. S. 1-59. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 630-634].

 • Abracham W. Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII. Lwów, 1890 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.22.

 • Abracham W. Początki prawa patronatu w Polsce. Lwów, 1889 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.22.

 • Abracham W. Polska a chrzest Litwy // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Kraków, 1914. S. 3-36.

 • Abracham W. Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. T. 1. Kraków, 1904 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Abracham W. Udział Polski w Soborze Pizańskim (1409 r.). Kraków, 1904 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.22.

 • Abraham W. Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim // Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661. T. 1. Lwów, 1912. S. 1–39 || d46.

 • Abramavičius V. Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas. Vilnius, 1963.

 • Abramowicz L. Cztery wieki drukarstwa w Wilnie (1525 - 1925). Wilno, 1925 || Рэц. (Г.Лаўмянскага): Ateneum Wileńskie. R. 3. № 10-11. 1925/26. S. 430 - 435.

 • Absag Brieff Königlicher Mayestat in Polln etc. dem Moscovittischen abscheulichen Tyrannischen Feind durch einen fürnemen vom Adel, Lopacinski genant..., mit einem blosem Säbel jüngst uberschickt. Nürnberg, 1580 (L. Heussler).- Шифр РНБ: 13.21.1.542. Тое ж: Nürnberg, 1580 (L. Heussler).- Шифр РНБ: 13.21.1.542а. Тут і далей спасылкі на еўрапейскія "лятучыя лісткі", прысвечаныя войнам ВКЛ і Лівоніі з Маскоўскай дзяржавай XVI ст., і на іх бібліяграфію прыводзяцца паводле артыкула: Гольдберг А.Л. Печатные "Известия" о России в XVI в. / Публикация И.Г.Яковлевой // Белорусский сборник, № 3. СПб., 2005 - http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/sbornik/03/02.htm.

 • Absag oder feinds brieffe. So beyde der grossfürste der Moscowiter... und König in Poln... ein ander Irer jetzschwebender Kriegshandlung ernstlichen zugeschrieben . S. l., 1563.- (Nationalbibliothek. Wien).

 • Absagbrieff des grausames... Feindts des Moscoviters, König Sigismundo auss Polen, zugeschicket: Mitt sampt der Antwort, wo von Kün. May. hierüber beschechen... S. l., 1563.- Шифр РНБ: 14.23.8.5.

 • Acta Baltico-Slavica: [rocznik poświęcony kontaktom słowiańsko-bałtyjskim w dziedzinie historii, językoznawstwa i kultury materialnej] / Białostockie Towarzystwo Naukowe || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2008.V.08.

 • Acta concilii Constanciensis. Bd. 1. Akten zur Vorgeschichte des Konstanzer Konzils (1410 - 1414) / Hsgb. von H.Finke. Münster, 1896 || Сайт: Internet Archive. Адрас. Фармат: DJVU / PDF / JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.07.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 1. Andrzeja na Więcborku Zebrzydowskiego, biskupa Włocławskiego i Krakowskiego korespondencyja z lat 1546-1553 z przydaniem Synodów r. 1547 i 1551, jako też innych dokumentów współczesnych / Wyd. W.Wisłocki. Kraków, 1878 || 1. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. 2. Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.21.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 2, vol 1. Acta Joannis Sobieski. T. 1, cz. 1. Pisma od roku 1629 do roku 1671 / Ed. Franciszek Kluczycki . Kraków, 1880.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 2, vol 2. Acta Joannis Sobieski. T. 1, cz. 2. Pisma od roku 1672 do roku 1674 / Ed. Franciszek Kluczycki . Kraków, 1881.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 3. Acta, quae in archivo ministerii rerum exterarum Gallici ad Joannis III regnum illustrandum spenctant / Ed. Kazimierz Waliszewski. Kraków, 1879.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 5. Acta, quae in archivo ministerii rerum exterarum Gallici ad Joannis III regnum illustrandum spenctant. T. 2. Ab anno 1677 ad annum 1679 / Ed. Kazimierz Waliszewski. Kraków, 1881.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 6. Acta regis Joannis III ad res anno 1683, imprimis in expeditione Viennensi, gestas, illustrandas / Ed. F.Kluczycki. Kraków, 1883.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 7. Acta, quae in archivo ministerii rerum exterarum Gallici ad Joannis III regnum illustrandum spenctant. T. 3. Ab anno 1680 ad annum 1683 / Ed. Kazimierz Waliszewski. Kraków, 1884.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 8, vol. 1. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis 1507 - 1795 / Edidit Franciscus Piekosiński. T. 1, vol. 1. 1507 - 1586. Kraków, 1885.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 8, vol. 2. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis 1507 - 1795 / Edidit Franciscus Piekosiński. T. 1, vol. 2. 1507 - 1586. Kraków, 1885.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 9. Stanislai Hosii epistola, 1551 - 1558. Et quae ad eum scriptae sunt epistolae tum etiam eius orationes legationes. Kraków, 1886.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 11. Sprawy wojenne krola Stefana Batorego. Dyaryusze, relacye, listy i acta z lat 1575 — 1586 / Zebrał i wydał X. Ignacy Polkowski. Kraków, 1886 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.22. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 474-478] || d08

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 12, vol. 1. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis 1507 - 1795 / Edidit Franciscus Piekosiński. T. 2, vol. 1. 1587 - 1696. Kraków, 1890.

 • Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. T. 12, vol. 2. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis 1507 - 1795 / Edidit Franciscus Piekosiński. T. 2, vol. 2. 1587 - 1696. Kraków, 1892.

 • Acta historica res gestas Stephani Bathorei regis Poloniae illustrantia a 3 Martii 1578 usque ad 18 Aprilis 1579 / E vetere manuscripto edidit I.Janicki. Varsaviae, 1881. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich, ser. 2, t. 5 - 6].

 • Acta nuntiaturae Polonae / Moderatore H. D. Wojtyska. T. 2. Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores (1522-1553). Romae, 1992. || d04.

 • Acta nuntiaturae Polonae / Moderatore H. D. Wojtyska. T. 3. P. 1. Aloisius Lippomano. Romae, 1993. || d04.

 • Acta Patriarchatus Constantinopolitani, MCCCXV-MCCCCII, e condicibus codicibus manuscriptis Bibliothecae Palatinae Vindobonensis, tt. 1-2 || Сайт: Anemi. The Digital Library of Modern Greek Studies. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.X.08. || d15.

 • Acta S.C. de propaganda fide ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia. Vol. 1 / Ed. A.G.Welykyj. Romae, 1953.

 • Acta Tomiciana. T. 1. 1507-1511. Poznań, 1852 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 2. 1512-1513. Poznań, 1852 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 3. 1514-1515. Poznań, 1853 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 4. 1516-1518. Poznań, 1855 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 5. 1519-1521. Poznań, 1855 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 6. 1522-1523. Poznań, 1857 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 7. 1524-1525. Poznań, 1857 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 8. 1526. Poznań, 1876 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 9. 1527. Poznań, 1876 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 10. 1528. Poznań, 1898 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 11. 1529. Poznań, 1901 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 12. 1530. Poznań, 1906 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. T. 13. 1531. Poznań, 1915 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Acta Tomiciana. Index personarum et locorum, quae in tomis I-VIII continentur. Kórnik, 1951 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.22. || d10.

 • Acten der Ständetage Preussens, Königlichen Antheils (Westpreussen). Bd. 1. 1466-1471. Danzig, 1896 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 1. 1233-1435. Leipzig, 1878 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 2. 1436-1446. Leipzig, 1880 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 3. Januar 1447 bis Juli 1453. Leipzig, 1882 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 4. August 1453 bis September 1457. Leipzig, 1884 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18 || d11.

 • Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. 5. 1458-1525. Leipzig, 1886 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18 || d11.

 • Adamus J. Kodeks dyplomatyczny Litwy // Ateneum Wileńskie. 1932. R. 7.

 • Adamus J. Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. Łódź, 1961.

 • Adamus J. Najnowsza literatura o akcie krewskim // Wiadomości studium historii prawa litewskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. T. 1. Wilno, 1938. S. 273 - 316.

 • Adamus J. O herbie miasta Wilna. Łódź, 1996.

 • Adamus J. O monarchii Gallowej. Warszawa, 1952.

 • Adamus J. O prawno-państwowym stosunku Litwy do Polski // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie. T. 1. Lwów, 1935.

 • Adamus J. O tytule panującego i państwa litewskiego parę spostrzeżeń // Kwartalnik historyczny. R. 44. 1930. S. 313 - 332.

 • Adamus J. O wstępnych aktach procesu litewskiego (do II statutu) // Ateneum Wileńskie. 1937. R. 12.

 • Adamus J. Państwo litewskie w latach 1386 - 1398 // Księga pamiątkowa ku uczczeniu 400. rocznicy wydania I Statutu Litewskiego. Wilno, 1935.

 • Adamus J. Polska teoria rodowa. Łódź, 1958.

 • Adamus J. Wydawnictwa źródeł do historii Litwy // Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie. T. 1. Lwów, 1935.

 • Adamus J. Zastaw w prawie litewskim XV i XVI wieku. Lwów, 1925.

 • Adelung, v. F. Kritisch-literärische übersicht der Reisenden in Russland bis 1700. Bd. 1. Petersburg - Leipzig, 1846 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Aeneas Sylvius Piccolomineus. De viris illustribus. Stuttgardiae, 1842 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VI.14.

 • Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. 2 wyd. Wrocław etc., 1994.

 • Akinshevich L. The Law of the Grand Duchy of Lithuania: Background and Bibliography. New York, 1953.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 1. Lwów, 1868 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.17 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 2. Lwów, 1870 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.17 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 3. Lwów, 1872 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.17 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 4. Lwów, 1873 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.17 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 5. Lwów, 1875 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 6. Lwów, 1876 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 7. Lwów, 1878 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 8. Lwów, 1880 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 9. Lwów, 1883 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 10. Lwów, 1884 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.08 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 11. Lwów, 1886 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.08 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 12. Lwów, 1887 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.08 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 13. Lwów, 1888 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.08 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 14. Lwów, 1889 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.14 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 15. Lwów, 1891 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 16. Lwów, 1894 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21 || d11.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 17. Lwów, 1901 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21. || d12.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 18. Lwów, 1903 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21. || d12.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 19. Lwów, 1906 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21. || d12.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 20. Lauda sejmikowe. T. 1. Lauda wiszeńskie 1572-1648 r. Lwów, 1909 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.28.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 21. Lauda sejmikowe. T. 2. Lauda wiszeńskie 1648-1673 r. Lwów, 1911 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.28.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673 - 1732 r. Lwów, 1914 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 23. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731 - 1772 r. Lwów, 1928 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 24. Lauda sejmikowe halickie 1575 - 1695 r. Lwów, 1931 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569-1573 / Wydał Wł. Hr. Krasiński. Objaśnił przypiskami Wł. Chomętowski. Część pierwsza (obejmująca akta od 9 stycznia 1569 roku do 1 kwietnia 1570 roku). Warszawa, 1869 [Biblioteka ordynacyi Krasińskich; Ser. 1, Rok 1869] || НБРБ: Р3670К.

 • Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569-1573. T. 2 / Wyd. W.Krasiński; objaśnił przypiskami W.Chomętowski. Warszawa, 1870. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich; Ser. 1, Rok 1870].

 • Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569-1573. T. 3 / Wyd. W.Krasiński; objaśnił przypiskami W.Chomętowski. Warszawa, 1871. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich; Ser. 1, Rok 1871].

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1. (1479-1488). Toruń, 1955 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 2. (1489-1492). Toruń, 1957 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 3, cz. 1. (1492-1497). Toruń, 1961 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 3, cz. 2. (1498-1501). Toruń, 1963 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 4, cz. 1. (1501-1504). Toruń, 1966 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Akta Stanów Prus Królewskich. T. 4, cz. 2. (1504-1506). Toruń, 1967 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Akta synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej 1611-1625. Warszawa - Wilno, 1915 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.31.

 • Akta synodów róźnowierczych w Polsce. T. 2 (1560 - 1570) / Oprac. M.Sipayłło. Warszawa, 1972.

 • Akta, to jest sprawy zboru chrześcijańskiego wileńskiego, które się poczęły R. P. 1557 miesiąca decembra dnia 14 [...] w Brześciu Litewskim. Wilno, 1913 [Серыя: Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego. Ser. 10, z. 1] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Akta unji Polski z Litwą. 1385 - 1791. Kraków, 1932 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.06. || d05.

 • Akten und Recesse der livländischen Ständetage. Bd. 1-3. [1304-1535] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Albertrandi J. Dwadzieścia sześć lat panowania Władysława Jagieły, krola polskiego / Wyd. E.Raczyński. Wrocław, 1845 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.II.07. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. || d32.

 • Albertrandi J. Dzieje Królestwa Polskiego. Wyd. 2, w dwóch tomach, powiększone dodatkami. T. 1. Lwów, 1846 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Albertrandy J.Ch. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego królów polskich. Kraków, 1849 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.22.

 • Albertrandy J.Ch. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka króla polskiego i w. księcia litewskiego. T. 1. Warszawa, 1826 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Album historischer Altertümer des Protestatismus in Wilna. Wilna, 1929 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.22.

 • Alef G. Rulers and Nobles in Fifteenth-Century Muscovy. London, 1983.

 • Aleksandrowicz B. Z przeszłości Słonima i ziemi Słonimskiej. Słonim, 1935 || d40.

 • Aleksiejūnas V. Skarb monet XV–XVII w. z Trok // Wiadomości Numizmatyczne (Warszawa). 1995, z. 3/4. S. 103-134.

 • Aleksiejūnas V. Pirmosios lietuviškos kaltinės monetos // Archeologinės numizmatinės medžiagos komplektavimas ir konservimas. Vilnius, 1983.

 • Aleksiejūnas V. Trakų miesto XV–XVII a. monetų lobis (1991 m.) // ATL 1990 ir 1991 metais. Vilnius, 1992. P. 122-125.

 • Aleksiejūnas L., Kapočius V. Čia tuokėsi Kęstutis ir Birutė, gimė, augo Vytautas // Gimtasis kraštas. 1994, № 30. P. 6-7.

 • Alexandrowicz S. Działania wojenne w XI-XIII w. // Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski. Cz. 1. Pod red. Z. Kosztyły, Białystok, 1986. S. 13 - 45.

 • Alexandrowicz S. Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. // Acta Baltico-Slavica. T. 7. Białystok, 1970.

 • Alexandrowicz S. Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI - XVII w. // Miasta i kultura ludowa. Kraków, 1996.

 • Alexandrowicz S. Miasteczka Białorusi i Litwy jako ośrodki handlu w XVI i w I połowie XVII wieku // Rocznik Białostocki. T. 1. Białystok, 1961.

 • Alexandrowicz S. Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Poznań, 1971 (2 wyd. Poznań, 1989).

 • Alexandrowicz S. Zaludnienie miasteczek Litwy i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII wieku // Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych. T. 27. Poznań, 1966.

 • Alexandrowicz S. Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana Batorego roku 1579 // Od armii komputowej do narodowej (XVI - XX w.). Toruń, 1998.

 • Alexandrowiczowa M. Dzieje teatru wileńskiego. Wilno, 1938 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.30.

 • Alma Mater Vilnensis || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Дата праверкі: 2008.V.14.

 • Alminauskis K. Vytauto skundas // Archivum philologicum. 1939. T. 8. P. 182-224.

 • Almonaitis V. Lietuvos krikštas ir Žemaitija // Lituanistica. 1996, № 2.

 • Almonaitis V. Žemaitijos politinė padėtis 1380-1410 metais. Kaunas, 1998.

 • Alseika D. Lietuvos unija su Lenkija Jogailos ir Vytauto Didžiojo laikais. Vilnius, 1927.

 • Alseikaite-Gimbutiene M. Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit. Tübingen, 1946 || 1Ба75944.

 • Altbauer M. O kryteriach ustalenia pierwowzoru tłumaczeń biblijnych (na podstawie wschodniosłowiańskiego tłumaczenia księgi Ruty) // Slavia. 1967. № 36 (4). S. 590-600.

 • Altbauer M. O technice przekładowej Szymona Budnego // Studia językoznawcze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi. Wrocław, 1966.

 • Altbauer M. Orientalizmy w przekładach biblijnych Franciska Skaryny // Х Международен конгрес на славистите: Резюмета на докладите. София, 1988. С. 379.

 • Altbauer M. Some methodological problems in research of the East-Slavic Bible translation (Vilnius Codex № 262). Jerusalem, 1968.

 • Altbauer M. Studies in vocabulary of the Byelorussian translations of the Bible // The Journal of Byelorussian studies. 1972. Vol. 2, № 4. P. 359-368.

 • Altbauer M. The five biblical scrolls in a sixteenth-century Jewish translation into Belorussian (Vilnius Codex 262). Jerusalem, 1992.

 • Altbauer M. Ze studiów nad wschodniosłowiańskimi przekładami Biblii (o dwóch przekładach biblijnego akrostychu o zacnej niewieście) // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. 7. Warszawa, 1967. S. 179-190.

 • Altbauer M., Taube M. The Slavonic Book of Esther: when, where and from what language was it translated? // Harvard Ukrainian studies. 1985. Vol. 7. P. 304-320.

 • Altmann W. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437). Bd. 1 (1410-1424). Innsbruck, 1896-1897 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Altmann W. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437). Bd. 2 (1424-1437. Nachträge und Register zu Bd. 1 und 2). Innsbruck, 1897-1900 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Altpreussische Monatsschrift || Доступ з сайта De.wikisource.org. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Ambrosius Marcus de Nissa. Arma Regni Poloniae. [S.l., c. 1562] || 1. Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01. || d12

 • An early news-sheet. The Russian invasion of Poland in 1563. Ed. by J. C. H[otten]. London, 1874.

 • Anczyc W.L. Dzieje narodu węgierskiego. Kraków, [1870] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

  Andreae Cricii episcopi Premisliensis ad Ioannem Antonium Pulleonem baronem Brugij nuntium Apostolicum in Vngaria, de negotio Prutenico epistola. Cracoviae, 1525 || d40.

 • Andriulytė-Ragelienė M. Žemaičių christianizacijos pradžia // Athenaeum. 1936, t. 7, sąs. 1. P. 3–64.

 • Angermann N. Studien zur Livlandpolitik Ivan Groznyjs. Marburg-Lahn, 1972.

 • Angermann N. Wolter von Plettenberg, der größte Ordensmeister Livlands. Lüneburg, 1985.

 • Annaberger annalen. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2008.III.19.

 • Annales Poloniae ex recensione Arndtii et Roepellii in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis recudi fecit G.H.Pertz. Hannoverae, 1866 [Серыя: Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum] || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09.

 • Annales Stanislai Orichovi Okszi. Dobromili, 1611 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Annales Stanislai Orichovii Okszii. Secundum codicem Gymn. R. Thorunensis ed. T.Działyński. Posnaniae, 1854 || 1. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, ab anno ante natum Christum 210. ad annum Christi 997. deducti ac maximam partem ex orientis, occidentisque rerum scriptoribus congesti. Vindobonae, 1761 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Antanavičius D. 1380 ir 1412 m. Vytauto falsifikatų Bresto dvasininkams genezė // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/1. Vilnius, 2004. P. 41-70.

 • Antanavičius D. Lietuvio bajoro "Dešimtmetis Livonijos karas": autorystės problema // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 82 - 92. [De bello Livonico per decennium gesto: a Bibliographical Enigma of a Historical Source].

 • Antanavičius D. Lietuvio bajoro "Dešimtmetis Livonijos karas": bibliografinės mįslės ir šaltiniotyrinė vertė // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 73 - 81. [De bello Livonico per decennium gesto: a Bibliographical Enigma of a Historical Source].

 • Antanavičius D. Lietuvio bajoro "Dešimtmetis Livonijos karas" (1610 m.) ir jo autorius. Vilnius - Kaunas, 2006.

  Antanavičius D. Mindaugo raštai Romos popiežiams: skaičius, forma, turinys, likimas // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius, 2004. P. 111–123.

 • Antanavičius D. Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus 1579 m. kovo 26 d. testamentas // Lietuvos istorijos metraštis. 2005/1. Vilnius, 2006. P. 115 - 144 [The 26 March 1579 Will of Vilniaus Bishop Valerijonas Protasevičius].

 • Antologia pamiętników polskich XVI wieku. Wrocław etc., 1966.

 • Antoniewicz J.B. O średniowiecznych źródłach do rzeźb, znajdujących się na szkatułce z kości słoniowej w skarbcu Katedry na Wawelu. Kraków, 1885 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Antoniewicz J. Terrytoria plemienne ludów baltyjskich w okresie starożytnym w swietle badań archeologii i hydronimii // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn, 1965. № 4 (90). S. 513-520.

 • Antoniewicz M. Pochodzenie episkopatu litewskiego XV–XVI wieku w świetle katalogów biskupów wileńskich // Studia Źródłoznawcze. T. 39, s. 47-68.

 • Anužytė L. Konstantinas Jablonskis ir Lietuvos metrika // Konstantinas Jablonskis ir istorija. Vilnius, 2005. P. 33–44.

 • Anužytė L. Lietuvos Metrika – šaltinis ikistatutinio laikotarpio testamentinio paveldėjimo reguliavimui tirti // Lituanistica. 1999. № 3 (39). P. 3–15.

 • Anužytė L. Maro meto (1602) Merkinės miestiečių testamentai // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Kn. 3. Vilnius, 2001. P. 97–112.

 • Anužytė L. Žagarės miestelėnų ir valstiečių rūpesčiai mirties akivaizdoje (XVII a. pabaiga) // Istoriniai tekstai ir vietos kultūra: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmećiui. Šiauliai - Ryga, 2004. P. 186–192.

 • Anužytė L. Žemaitijos bajorų testamentai (XVI a. pabaiga – XVII a. pradžia) // Lietuvos istorijos metraštis 1998 m. Vilnius, 1998. P. 119–142.

 • Arbusow L. Die Handschriftliche Ueberlieferung des "Chronicon Livoniae" Heinrichs von Lettland // Acta Universitatis Latviensis. Bd. 15. Riga, 1926; Bd. 16. Riga, 1927.

 • Archeion || Сайт: Archiwa Państwowe. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VI.13.

 • Archeion. T. 95. Warszawa, 1995 || d24a.

 • Archeion. T. 97. Warszawa, 1997 || d24a.

 • Archeion. Bibliografia zawartości tomów 1-100. Dodatek do tomu 100 / Oprac. R. Piechota. Warszawa, 2000 || d24a.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 1. Aufl. 2. Reval, 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 2. Aufl. 2. Reval, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 3. Dorpat, 1844 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 4. Dorpat, 1845 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 5. Dorpat, 1847 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 6. Reval, 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 7. Reval, 1854 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands / Hsg. von F.G.Bunge. Bd. 8. Reval, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Bd. 18. Wien, 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Archiv für Schweizerische Geschichte. Bd. 11. Zürich, 1856 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.24. || d09.

 • Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.X.03. || d12 (t. 1-18).

 • Archiwum domu Radziwiłłów // Scriptores rerum Polonicarum. T. 8. Kraków, 1885 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.16 || d11.

 • Archiwum Domu Sapiehów = Archivum domus Sapiehanae. T. 1. Listy z lat 1575-1606 / Wyd. A. Prochaska. Lwów, 1892 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Archiwum Komisji Historycznej. T. 5. Kraków, 1889 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 6. Kraków, 1891 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 7. Kraków, 1894 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 8. Kraków, 1898 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 9. Kraków, 1902 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 10. Kraków, 1916 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 12. Cz. 1. Kraków, 1919 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18 || d36.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. T. 12. Cz. 2. Kraków, 1919-1938 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Archiwum Komisyi Historycznej. Serja 2. T. 1 (13). Kraków, 1923 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Archiwum Komisji Prawniczej, tt. 1-11 || Сайт: Domena internetowych repozytoriów wiedzy. Доступ з галоўнай старонкі. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.08.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 1. Kraków, 1895.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2. Statuta Casimiri Magni. Kraków, 1921.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 3. Tłumaczenia polskie statutów ziemskich. Kraków, 1895.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4. Statuta Casimiri Magni. - Constitutiones et iura terrae Lanciciensis. - Statuta terrestria in conventionibus Cracoviensi et Wartensi laudata. - Statuta in conventione generali in Pitrków anno 1447 laudata. Kraków, 1921.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 5. Statuta legata Gentilisa, wydane dla Polski na synodzie w Preszburgu 10 listopada r. 1309. - Najdawniejszy układ systematyczny prawa polskiego z XV wieku. - Średniowieczne prawa mazowieckiego pomniki z rękopisu Petersburskiego. - Kilka aktów do historyi sądownictwa według prawa niemieckiego w Polsce. - Najdawniejsza księga sądowa miasta Biecza. - Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis. - Dwie taksy towarów cudzoziemskich z r. 1633. Kraków, 1897.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6. 1. Acta Ecclesiae Collegiatae Varsoviensis. - De occlusione viae in Slesiam. - Jana Sierakowskiego Układ systematyczny prawa polskiego z r. 1554. - Projekt unji polsko-litewskiej z r. 1446. - Kraków, 1897-1926.

 • Archiwum Komisyi Prawniczej. T. 7. Pomniki prawa litewskiego z XVI wieku / Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1900. || d31.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 9. Materyały do dziejów robocizny w Polsce w XVI wieku. - Cautelae quaedam in iure terrestri tentae et observatae. - Prawa, przywileje, statuty i lauda księstw oświęcimskiego i zatorskiego. Kraków, 1913.

 • Archiwum Komisji Prawniczej. T. 11. Polskie Ustawy Wiejskie XV - XVIII w. Kraków, 1938.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 1. 1366 - 1506. Lwów, 1887 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 98-102] || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 2. 1284 - 1506. Lwów, 1888 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 3. 1432 - 1534. Lwów, 1890 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 4. 1535 - 1547. Lwów, 1890 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 5. 1513 - 1547. Lwów, 1897 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 6. 1549 - 1577. Lwów, 1910 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. || d12.

 • Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 7. 1554 - 1572. Lwów, 1910 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.26. || d12.

 • Arnold U. Studien zur preussischen Historiographie des 16. Jahrhunderts. Bonn, 1967.

 • Artomiusz P. Kazania pogrzebne nad zacnemi ciały Jana z Ostroroga y Helszki z Olchowca Swierczowney. [S.l.], 1582 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08.

 • Artykuły do zjednoczenia // Warszawskie zeszyty Ukrainoznawcze. T. 4-5. 1997. S. 357-371. [Брэсцкая унія, 1590-1595].

 • Artykuły woienne, powagą Rzeczy-Pospolitey, Królów Polskich y Hetmanów W.X.Litt. roznymi czasy ustanowione. Nieśwież, 1755.

 • Aścik K. Jeszcze o najeździe na Łęczyce // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. 15, cz. 1. 1969. S. 317 - 321.

 • Aścik K. Najazd litewski na Łęczyce w 1294 r. // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. 10, cz. 1. 1964. S. 3 - 11.

 • Askanas K. Sztuka Płocka. Wyd. 3 popr. Płock, 1991.

 • Ateneum: pismo naukowe i literackie || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Ateneum Wileńskie. Rr. 1923 - 1939 || Сайт: Cyfrowa kolekcja czasopism polskich. Адрас. Фармат: GIF. Дата праверкі: 2007.I.05 || R. 1 - 10: d20; R. 11, 13, 14: d19; R. 12: d16.

 • Athenaeum: pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t.d. T. 1-2. Wilno, 1841 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Athenaeum: pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t.d. R. 1. T. 4. Wilno, 1841 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Athenaeum: pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t.d. R. 1. T. 5. Wilno, 1841 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Epoka przełomu z wieku XVI-go na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej / Oprac. A. Jabłonowski. Warszawa - Wiedeń, 1889 - 1904 || 1. Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.23. 2. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.06.

 • Atskaņu chronika: Ditleba Alnpeķes "Rīmju chronika". Rīgā, 1936 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Atskaņu hronika = Livländische Reimchronik / V.Bisenieka atdzejojums, Ē.Mugurēviča piekšvārds, Ē.Mugurēviča, K.Kļaviņa komentari. Rīgā, 1998.

 • Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. 38. 1994. S. 63-77.

 • Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu. Warszawa, 2001.

 • Augustyniak U. Podlaska klientela Krzysztofa II Radziwiłła // Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX w. / Red. S.K. Kuczyński. Białystok, 1991. S. 87-112.

 • Augustyniak U. Testamenty ewangelików reformacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa, 1992. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 2. Сш. 2 (3). 1995. С. 302-305].

 • Auszug aus der Chronik des Ordens vom Deutschen Hause zu St. Marien in Jerusalem, soweit solche auf Livland Bezug nimmt: mit einer Einleitung, abweichenden Lesarten, Anmerkungen und einigen Worterklärungen. Riga, 1857 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.08.

 • Avisi di diversi luoghi del Mondo, nelli quali s’intendodno la fina morta del Re di Moscovia... Firenze, [1572?].- Шифр РНБ: 12.53а.11.819.

 • Avižonis K. Die Entstehung und Entwicklung des litauischen Adels bis zur litauisch-polnischen Union 1385. Berlin, 1932.

 • Avižonis K. Lietuvių kilimo iš romėnų teorija XV ir XVI a. // Rinktiniai raštai. T. 3. Roma, 1982. [Першае выданне: Kaunas, 1939].

 • Avril Ph. Podroż do roznych kraiow Europy i Azyi przez missyonarzow S.J. w roku 1690 odprawiona... / Tłom. z franc. przez R.Ładowskiego. Warszawa, 1791 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.II.07.


© А.Л., складанне каталога.

Hosted by uCoz