Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • К истории братств в Западной России // Вестник Юго-западной и Западной России. 1863/64, т. II, дек., отд. I, с. 23–32. (С. 26–32: грамата Жыгімонта ІІІ за 1589 г.).

 • К. Снимок с грамоты великого князя литовского Витовта Кестутьевича, данной бискупу Виленскому // Вестник Европы. 1827, дек., №№ 23 и 24, с. 305–308.

 • Кавалёў С.В. Героіка-эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца XVI ст. Мн., 1993.

 • Кавалёў С. Пад знакам Каліёпы і Кліа (Паэма А.Рымшы "Дзесяцігадовая аповесць ваенных справаў... князя Крыштафа Радзівіла") // Спадчына. 2003, № 1.

 • Кавалёў С. Паэтычныя творы ў віленскіх старадруках XVI ст. // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 193-198. || d35.

 • Кавалёў С.В. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу. Мн., 2002. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1-2 (16-17). 2002. С. 232-243].

 • Кавалёў С. Сціплы служка муз: (Творчасць Яна Казаковіча Літвіна) // Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ. Мн., 2002. Вып. 2.

 • Кавко А.К. О национальном мировоззрении Франциска Скорины // Способность к диалогу: сб. ст. / Рос. Акад. наук, Ин-т мировой лит.; редкол.: Н.С. Надъярных (отв.ред.) [и др.]. Ч. 2. М., 1993. С. 82-104.

 • Кавко А.К. Сеятель хвалы Христовой: О просветительстве Скорины // Великою ласкою: Францишек Скорина в традициях славянского просветительства. М., 1994. С. 23-28.

 • Кадира В.Н. Антифеодальная борьба белорусского и украинского народов во второй половине XVI - первой трети XVII в. Дисс. ... канд. ист. наук. Мн., 2008.

 • Казакевіч А. Вялікае княства Літоўскае як ідэалягічная рэальнасьць // Arche. 2003. № 5 (28) || d040.

 • Казакевіч А. Кароткая генеалогія крыўскае ідэі // Палітычная сфера. 2006. № 6. С. 4-10 || d40.

 • Казакевіч А. Рэканструкцыя палітычнай ідэнтычнасці ВКЛ XVI ст. (на матэрыяле "Хронікі Быхаўца") // Палітычная сфера. Рэканструкцыя. № 2, снежань 2002. С. 12-21.

 • Казаков О.О. Битва на р. Ведроші 14 липня 1500 // Український історичний журнал. 1998. № 5. С. 52-63.

 • Казаков О.О. Встановлення російсько-литовського кордону перемирною грамотою 1503 р. // Вісник Київського інституту "Слов'янський університет". 1998. Вип. 1. С. 169-176.

 • Казаков О.О. Московсько-литовська війна 1500-1503 рр. за українські землі. К., 1998.

 • Казаков О.О., Мордвинцев В.М. Маловідомі сторінки московсько-литовської боротьби за давньоруські землі на межі 70-80-х років XV ст. К., 1997.

 • Казаков Р.Б. Н.М. Карамзин и Никоновская летопись // Источниковедение и краеведение в культуре России. М.: Изд-во РГГУ, 2000. С. 377-380.

 • Казаков Р.Б. Летописный "Список русских городов дальних и ближних" в исторической науке первой четверти XIX века: Н.М. Карамзин и З.Я. Доленга-Ходаковский // Археографический ежегодник за 2000. М., 2001. С. 169-178.

 • Казакова І.В. Каменны пояс Беларусі. [2-е выд., дап.]. Мінск: РІВШ, 2009. – 169 с.: каляр. фат. [Нясвіж; Мір; Навагрудак; Любча; Івянец; Брэст; Камянец; Ружаны; Слонім; Жыровічы; Сынковічы; Гнезна; Бераставіца; Індура; Гродна; Ліда; Іўе; Гальшаны; Крэва; Баруны; Смаргонь; Міхалішкі; Камаі; Паставы; Глыбокае; Полацк; Будслаў; Крывічы; Вілейка].

 • Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности XV - XVI веков. Л., 1980.

 • Казакова Н.А. Полные списки русского перевода "Хроники всего света" Марцина Бельского // Археографический ежегодник за 1980 г. М., 1981.

 • Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV - начало XVI в. М., 1975 || d24; d42.

 • Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - начала XVI в. М.-Л., 1955.

 • Казакова Т.П. Белорусская литература XV века и древнерусская письменность (летописание, ораторская проза): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Акад. наук Беларуси, Ин-т лит. Минск, 1991. - 21 с.

 • Казакоў Л. Інвентарныя вопісы маёнтка як крыніцы па вывучэнні шляхецкага фальварка ў Беларусі другой паловы XVI – першай паловы XVII стагоддзя // Архівы і справаводства. 2009, № 1. С. 110–113.

 • Казакоў Л.Ю. Панскі гаспадарчы двор і фальварак на Беларусі (другая палова XVI - пачатак XVII ст.) // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік. Вып. 3. Мн., 2008. С. 23-30.

 • Казбярук У. Летапісы пра нараджэнне Пагоні // Спадчына. 1992. № 3. С. 9-14.

 • Какаш и Тектандер. Путешествие в Персию через Московию 1602-1603 гг. / Перевел с немецкого А.Станкевич // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. 1896 год. Книга вторая (177). Изд. под заведыванием Е.В.Барсова. М., 1896. Раздел ІІІ. С. 1 - 54.

 • Калайдович К.Ф. О белорусском наречии // Труды общества любителей российской словесности при Московском университете. Ч. 1. М., 1822. С. 66 - 80.

 • Калачов Н. О значении Кормчей в системе древнего русского права // Чтения в обществе истории и древностей российских. 1847, № 3.

 • Калачов Н. О Судебнике царя Иоанна Васильевича // Юридические записки, издаваемые Петром Редкиным, доктором права и ординарным профессором Императорского Московского университета. Т. 1. М., 1841. С. 47 - 161 || Сайт: Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.02.

 • Калеснік У. Пчала Скарыны: [аб уплыве Ф. Скарыны на фарміраванне грамадскай думкі ў Беларусі перыяду Адраджэння] // Полымя. 1979. № 9. С. 219-240.

 • Калечиц Е.Г. Первоначальное заселение территории Белоруссии. Мн., 1984.

 • Калiнiн В. Цыгане на Беларусi: [з гiсторыi пражывання i культуры, XV-XX стст.] / В. Калінін // З гiсторыяй на "Вы": публіцыст. арт. / уклад. У. Арлова. Вып. 2. Мінск, 1994. С. 330-349.

 • Калинина А.Н. "Призвание" Довмонта: к проблеме появления литовского князя на русском столе // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Материалы научной конференции: В 2 ч. Ч. 1. Новгород, 2001. С. 59-64.

 • Калмыков В. Эволюция смыслов: духовное наследие Ф. Скорины и современность // Беларуская думка. 2009, № 1. С. 104–108.

 • Калубовіч А. Невядомыя апавяданьні XIV і XV стст. // Божым шляхам. 1975, № 3/4 (цуды св. Міколы ў Лукомлі).

 • Калугин В.В. Агиографический свод в переводе князя А.М. Курбского // Russica Romana. 1998. Vol. 5. Pisa - Roma, 1999. S. 11-43.

 • Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный: (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя). М., 1998.

 • Калугин В.В. Князь Андрей Курбский - ритор // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 8. М., 1995. С. 124-146.

 • Калугин В.В. Культурные конфликты в русской литературе XVI века: (Иван Грозный и Андрей Курбский) // Вестник РГНФ. 1998. № 4. С. 134-142.

 • Калугин В.В. Литературное наследие князя Курбского: (Спорные вопросы источников) // Palaeoslavica. Vol. 5. Cambridge, 1997. P. 83-133.

 • Калугин В.В. Литературный кружок князя Андрея Курбского в восточнославянских землях Речи Посполитой // Slavia Orientalis. R. 45. № 1. Kraków, 1996. S. 39-51.

 • Калугин В.В. Московские книжники в Великом княжестве Литовском во второй половине XVI века. Исследование // Сайт "Русское воскресение" [Электрон. рэсурс]. Рэжым доступа: http://www.voskres.ru/oikumena/kalugin.htm. Дата праверкі: 2008.X.17.

 • Калугин В.В. Рукопись из скриптория князя Андрея Курбского // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 2000. С. 187-212.

 • Калужняцкий Е. И. Обзор славяно-русских памятников языка и письма, находящихся в библиотеках и архивах львовских. Киев, 1877. - 109 с.

 • Каляда В.В. Асноўныя крыніцы вайсковага заканадаўства Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2008, № 4. С. 12-18.

 • Калядзінскі Л.У. Даследуецца Капыль // Беларускі гістарычны часопіс. 1996, № 4.

 • Калядзінскі Л.У. Пра абарончы вал дзядзінца летапіснага Віцебска // Заслаўскія чытанні 1995 г. Заслаўе, 1997. С. 57-60.

 • Каманин И. Сборник материалов, извлеченных из Киевского центрального архива // Университетские известия. Киев, 1880. № 8, Прибавл., с. 1–32; № 9, с. 33–48.

 • Каманін І., Вітвіцька О. Водяні знаки на папері українських документів XVI i XVII рр. (1556 - 1651). К., 1923.

 • Каменцева Е.И. Русская хронология / Отв.ред.А.А.Зимин. М., 1960. - 85 с.

 • Камінський I. Корона Данила в правно-політичній структурі Заходу // Analecta ordinis S.Basilii Magni. Vol. 2 (8). Fasc. 1 - 2. Romae, 1954. C. 119-125.

 • Камунтавічус Р. Падарожжы па Літве ў XVI-XVII ст.: досвед італьянцаў і французаў // Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сш. 1-2 (18-19). 2003. С. 59-88.

 • Канановіч У.І. Apellatio ў дыпламатычным фармуляры Вялікага княства Літоўскага канца XIV - першай паловы XV ст. // Беларусь і свет: Альманах. Т. 1. Мн., 1999. С. 12-18.

 • Канановіч У.І. Богуш Міхал Багавіцінавіч - вялікакняскі дыпламат Жыгімонта Старога // Штогоднік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Вып. 1. Мн., 1999. С. 31-39.

 • Канановіч У.І. Змаганне за спадчыну Рурыкавічаў (Палітычныя дачыненні Вялікага княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы ў XV-XVI стст.) // Беларуская мінуўшчына. 1997. № 5. С. 2-7.

 • Канановіч У.І. Інстытут паслоў у Вялікім княстве Літоўскім у познім сярэдневеччы (1480-1526 гг.) // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: Материалы междунар. научн. конф. Мн., 2002. С. 38-45.

 • Канановіч У.І. Інфармацыйна-выведная служба ў Вялікім Княстве Літоўскім у познім сярэднявеччы // Castrum, urbis et bellum. Баранавічы, 2002. С. 195-218.

 • Канановіч У.І. Ітынерарый крымскіх паслоў і ганцоў (1480-1506 гг.) // Ісламская культура татараў-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы і яе ўзаемадачыненне з беларускай і іншымі культурамі: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. Вып. 2. Мн., 1996. С. 16-26.

 • Канановіч У.І. Клецкія Радзівілы // Беларуская мінуўшчына. 1994. № 3. С. 10-14.

 • Канановіч У.І. Крымскі фактар (Пра дыпламатычныя зносіны Вялікага княства Літоўскага з Крымам у канцы XV - першай трэці XVI ст.) // Беларуская мінуўшчына. 1997. № 2. С. 13-17.

 • Канановіч У.І. Крымскія напады на Беларусь // Гістарычна-археалагічны зборнік. Ч. 2. Мн., 1992. С. 135-155.

 • Канановіч У.І. "Скажы, хто твой сябар, і я скажу, хто ты", ці Як складваўся хаўрус Масковіі і Крымскага ханства // Беларуская мінуўшчына. 1993. № 5-6. С. 36-38.

 • Канановіч У. ([Рэц.:] 450 Jahre Sigismund von Herbersteins Rerum Moscoviticarum Commentarii 1549-1999. Jubiläumsvorträge hrsg. von Frank Kämpfer und Reinhard Frötschner // Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1-2 (16-17). 2002. С. 206-220.

 • Канановіч У. ([Рэц.:] Geier, Wolfgang. Russische Kulturgeschichte in diplomatischen Reiseberichten aus vier Jahrhunderten // Беларускі гістарычны агляд. Т. 11. Сш. 1-2 (20-21). 2004. С. 336-342.

 • Канапацкая З. "Risale-i-tatar-i-lech" як крыніца па гісторыі літоўскіх татарау ХVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2004. № 7.

 • Канапацкі І. Беларускія татары: мінуўшчына і сучаснасць // Спадчына. 1991. № 3. С. 74-77.

 • Канапацкі І.Б., Смолік А.І. Гісторыя і культура беларускіх татар. Мн., 2000.

 • Кандратовіч А. Уплыў рэфармацыі на развіццё гандлю ў Беларусі // Спадчына. 2003, № 1.

 • Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Літоўскага: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 23–25 крас. 2004 г. / Пад рэд. Н.У. Сліж. Мінск: Лімарыус, 2007. - 188 с.

 • Капітан Л.І. Литовсько-польська доба на сторінках "Українського історичного журналу" (1985-2000) // Український історичний журнал. 2000. № 3. С. 53-61.

 • Капица Ф.С. Летописная "Повесть о побоище великого князя Витовта с Темир Кутлуем" // Древнерусская литература: Тема Запада в XIII-XV вв. и повествовательное творчество. М., 2002. С. 100-103.

 • Капошина С.И. Из истории греческой колонизации Нижнего Побужья // Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху. М.-Л., 1956. [МИА, № 50].

 • Каппелер А. Бургундский рыцарь в России: заметки об отчете Гильбера де Ланноа о поездках в Новгород и Псков в начале XV в. // Источниковедение и краеведение в культуре России. М.: Изд-во РГГУ, 2000. С. 50-53.

 • Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського за 1574-1619 рр. // Україна в минулому. Вип. 4. Київ - Львів, 1993. С. 90-131.

 • Капраль М. Неопублікований фрагмент документа стосовно релігійних поглядів Стефана Зизанія // Записки Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка. Т. 225. Львів, 1993. С. 307-309.

 • Капраль М. Реформування братств на землях України та Білорусії (кінець XVI ст. початок XVII ст.) // Наш радавод. Материалы международной научной конференции по региональной истории Восточной Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии. XIII нач. XX вв." Кн. 3. Ч. 2. Гродно, 1991. С. 258-263.

 • Каптерев Н. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. М., 1885 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Капыскі З.Ю. Аршанскае права // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1972, № 2.

 • Капыскі З.Ю. Беларуска-літоўскія летапісы XV – XVI стст. як помнікі гістарычнай думкі // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1986, № 4.

 • Капыскі З., Капыскі Б. Беларуская вёска і яе насельніцтва ў канцы XVI - першай палове XVII стст.: Вопыт дэмаграфічнай характарыстыкі // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 2.

 • Капыскі З., Капыскі Б. Беларускі селянін на гарадскім таргу ў канцы XVI - першай палове XVII стст. // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 3.

 • Капыцін В.Ф., Мітрафанаў А.Р. Старажытная гісторыя Друцкай зямлі // Друцк старажытны: Да 1000-годдзя ўзнікнення горада / Рэд. калег.: Г.П. Пашкоў (гал. рэдактар) і інш. Мн.: БелЭН, 2000. С. 26-34.

 • Каравашкин А.В. Русская средневековая публицистика: Иван Пересветов, Иван Грозный, Андрей Курбский. М., 2000.

 • Каралюнас С. Древний литовский пантеон и его сравнительно-исторический контекст // Балто-славянские исследования. XVIII. Сборник научных трудов. М., 2009. С. 467-481.

 • Каралюс Л. Белорусское периодическое издание, посвященное исследованиям Литовской Метрики // Новости Литовской Метрики. № 5, 2001. Вильнюс, 2002. С. 20—23.

 • Карамзин Г.Б. Битва при Грюнвальде. Л., 1961. - 121 с.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 2. Т. 2. СПб., 1818 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 2. Т. 3. СПб., 1818 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 2. Т. 4. СПб., 1819 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 2. Т. 5. СПб., 1819 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 2. Т. 6. СПб., 1819 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 2. Т. 8. СПб., 1819 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Т. 9. СПб., 1821 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Т. 10. СПб., 1824 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Т. 11. СПб., 1824 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Т. 12. СПб., 1829 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.23. || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Т. 1. Изд. 3-е. СПб., 1830 || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Т. 7. Изд. 3-е. СПб., 1830 || d14.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 5-е в 3-х книгах. Кн. 1 (тт. I, II, III и IV). СПб., 1842 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 5-е в 3-х книгах. Кн. 2 (тт. V, VI, VII, VIII). СПб., 1842 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 5-е в 3-х книгах. Кн. 3 (тт. IX, X, XI, XII). СПб., 1843 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. III и IV. Издание А.Смирдина. СПб., 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Карасев A.B., Оськин Г.И. Дмитрий Донской. М., 1950. - 54 с.

 • Карашевич П. Очерк истории православной церкви на Волыни. СПб., 1855. || d36.

 • Карев Д.В. Белорусская и украинская историография конца XVIII — начала 20-х гг. XX в.: в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев. Вильнюс, 2007.

 • Карев Д. Белорусская историография в XVI - начале XX в. // Просфонима. Leopoli, 1995. Вып. 5.

 • Карев Д. Иезуиты и культура народов Великого княжества Литовского (II пол. XVI - XVIII вв.) // Наш радавод. Кн. 8: Беларусы і палякі: дыялог народаў і культур. X-XX стст. Гродна - Беласток, 1999 (2000). С. 184-191.

 • Кареев Н. Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше. М., 1886. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 334-337].

 • Карнаухов Д.В. Польская книга XV-XVII веков о происхождении Руси // Пятые Макушинские чтения: Тез. докл. науч. конф. 25-26 мая 2000 г., Томск. Новосибирск, 2000. С. 17 - 20.

 • Карнаухов Д.В. Бернард Ваповский и польские издания о восточнославянских землях // Пятые Макушинские чтения: Тез. докл. науч. конф. 25-26 мая 2000 г., Томск. Новосибирск, 2000. С. 20-22.

 • Карнялюк К. Хто такiя рома?: [з гiсторыi цыганоў на Беларусi (XV-XX стст.)] // Прыпяцкая праўда (Нароўля). 1993, 28 жніўня.

 • Карнялюк К. Цыганы Прыдзвiння [XV—XX стст., Вiцебшчына] // Звязда. 1994, 24 сакавіка.

 • Каробушкіна Т.М. Насельніцтва Беларускага Пабужжа Х—ХІІІ стст. Мн., 1999.

 • Кароткі У. Адзінства і двайніцтва ў сферы ідэй Брэсцкай царкоўнай уніі // Брэсцкай царкоўнай уніі - 400: Матэрыялы міжнар. навук. канф. / Брэсцкі дзярж. універсітэт. Брэст, 1997. С. 13-16.

 • Карпов Г.Ф. История борьбы Московского государства с Польско-Литовским. 1462 - 1508. Ч. 1 - 2. М., 1867. - 140 с. + 152 с. || d28.

 • Карпов Г.Ф. Отношение Московского государства к Крыму и Турции в 1508-1517 годах. М., 1865 || Сайт: Электронная библиотека ГПИБ России. Адрас. Дата праверкі: 2010.V.20.

 • Карский Е.Ф. Белорусская речь: очерк народного языка с историческим освещением. Пг., 1918. - 59 с.

 • Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. Варшава, 1903 || d42.

 • Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 2. Язык белорусского племени. Вып. 1. Исторический очерк звуков белорусского наречия. Варшава, 1908.

 • Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 2. Язык белорусского племени. Вып. 2. Исторический очерк словообразования и словоизменения в белорусском наречии. Варшава, 1911.

 • Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 2. Язык белорусского племени. Вып. 3. Очерки синтаксиса белорусского наречия. Дополнения и поправки. Варшава, 1912.

 • Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Вып. 1. Народная поэзия. Варшава, 1916.

 • Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Вып. 2. Старая западно-русская письменность. Пг., 1921. || d37.

 • Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Вып. 3. Художественная литература на народном языке. Пг., 1922.

 • Карский Е.Ф. Грамматика древнего церковнославянского языка сравнительно с русским. (Курс средних учебных заведений). Вильна, 1888 (і далейшыя 18 перавыданняў).

 • Карский Е.Ф. Западнорусские переводы Псалтыри в XV - XVII веках. Варшава, 1896 || d42.

 • Карский Е.Ф. Западнорусский сборник XV-го века, принадлежащий Императорской публичной библиотеке, Q.I. № 391. Палеографические особенности, состав и язык рукописи. СПб., 1897. (Сб. ОРЯС. Т. 65, № 8).

 • Карский Е.Ф. Западнорусское сказание о Сивилле пророчице по рукописи XVI века. Варшава, 1898. [Адбітка з "Варшавских Университетских Известий", № ІІ, 1898 г.].

 • Карский Е.Ф. Из лекций по славянской кирилловской палеографии, читанных в Императорском Варшавском университете. Варшава, 1897. (Адбітка з "Русского филолог. вестника").

 • Карский Е.Ф. К вопросу о разработке старого западно-русского наречия: Библиографический очерк. Вильна, 1893.

 • Карский Е.Ф. К вопросу об этнографической карте белорусского племени. Б.м., 1902. [Адбітка з "Известий II Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук". 1902. Т. 7, кн. 3].

 • Карский Е.Ф. К истории звуков и форм белорусской речи. Варшава, 1893. [Адбітка з "Русского филологич. вестника" за 1890 - 1893 гг., т. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30].

 • Карский Е.Ф. Культурное завоевание русского языка в старину на западной окраине его области. Л., 1924. [Адбітка з "Известий II Отделения РАН", т. 29, 1924].

 • Карский Е.Ф. О языке так называемых литовских летописей. Варшава, 1894. [Адбітка з "Варшавских университетских известий", № 11, 1894].

 • Карский Е.Ф. Обзор звуков и форм белорусской речи. М., 1885.

 • Карский Е.Ф. Образцы славянского кирилловского письма с X по XVIII век. 3-е изд. Варшава, 1912.

 • Карский Е.Ф. Особенности письма и языка рукописного сборника XV века, именуемого Летописью Авраамки. Варшава, 1899. [Адбітка з "Варшавских университетских известий", 1899, № 3].

 • Карский Е.Ф. Отчет о поездке в Белоруссию в 1903 г. СПб., 1905.

 • Карский Е.Ф. Отчет ординарного профессора Евфимия Карского о научных занятиях в библиотеках Москвы, Троице-Сергиевой Лавры и Слуцка в течение летних месяцев 1898 г. Варшава, 1898. [Адбітка з "Варшавских университетских известий", 1898, № 9.]

 • Карский Е.Ф. Русская Правда по древнейшему списку. Введение, текст, снимки, объяснения, указатели авторов и словарного состава. Л., 1930.

 • Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979 || d39.

 • Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962.

 • Карский Е.Ф. Этнографическая карта белорусского племени // Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. № 2. Петроград, 1917. [І асобная адбітка].

 • Каспарова К.В. Зарубинецкая культура в хронологической системе культур эпохи Латена // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 25. 1984.

 • Каспарова К.В. Соотношение вельбарской и зарубинецкой культур в Припятском Полесье // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim. T. 2. Lublin, 1989.

 • [Касцюк М.] "Без гістарычных ведаў нельга паспяхова будаваць незалежную дзяржаву" [Інтэрв'ю] // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 1. С. 2-3.

 • Касцюк М.П. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі на мяжы стагоддзяў // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навук. канф., прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 6-7 кастрычніка 1999 г.). Мн., 2000. С. 8-14.

 • Каталог актов XIV, XV, XVI и XVII века, принесенных в дар Московскому публичному музею Павлом Александровичем Мухановым. СПб., 1865 || d42.

 • Каталог выставки XI-го Археологического съезда в Киеве. Киев, 1899 || d24a.

 • Каталог дублетов Русского отделения Виленской публичной библиотеки. Вильна, 1877 || Сайт: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.21.

 • Каталог естественно-исторического отделения музея, состоящего при Виленской публичной библиотеке. Вильна, 1905 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Каталог журнала "Вестник Европы" за двадцать пять лет. 1866 - 1890 гг. Ред. М.М.Стасюлевич. СПб., 1891.

 • Каталог предметов, доставленных на археологическую выставку при IX Археологическом съезде в Вильне в 1893 году. Вильна, 1893 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Каталог предметов Музея древностей, состоящего при Виленской публичной библиотеке. Вильна, 1885 || Сайт: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.21.

 • Катков М.Н. Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в "Московских ведомостях", "Русском вестнике" и "Современной летописи". Вып. 1 - 2. М., 1887.

 • Катлярчук А. Шведы ў гісторыі й культуры беларусаў. Мн., 2002.

 • Катонова Е.М. Балто-славянские контакты и проблема этимологии гидронимов // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов. Март 1981. Вильнюс, 1981.

 • Катонова Е.М. Данные гидронимии о балто-славянских контактах на севере Белоруссии // Материалы: Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. М., 1978.

 • Катэхізіс: Помнік беларускай Рэфармацыі XVI ст. / Адаптаваны тэкст, пер. з старажытнай беларускай мовы: Н. Кабелка; Рэд. калег.: Н. Кабелка (навуковы рэд.) [і інш.]. Мн.: Юніпак, 2005. - 312 с.

 • Каўка А. Нацыянальнае светабачанне Францыска Скарыны // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 86-93. || d35.

 • Каўн С.Б. Міжнародныя дамовы Полацкага княства і Вялікага княства Літоўскага ў XIII – XV стст.: кампаратыўны аналіз // Беларусь і свет. Альманах. Т. 2. Мн., 2000. С. 4-14.

 • Каун С.Б. Мытные и таможенные книги ВКЛ и России XVI–XVIII вв. (результаты сравнительного анализа) // Гiстарычныя крынiцы: праблемы класiфiкацыi, вывучэння i выкладання. Матэрыялы да Мiжнароднай навукова- практычнай канференцыi, прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння У. I. Пiчэты. Мн., 1998, С. 88-89.

 • Каўрыга В.М. Адкуль пайшлі Пружаны? // Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Пружанского раёна. Мн., 1992. С. 30-31.

 • Каханоўскі Г.А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 16-19 стст. Мн., 1984.

 • Каханоўскі Г.А., Малаш Л.А., Цвірка К.А. Беларуская фалькларыстыка: Эпоха феадалізму. Мн., 1989.

 • Кацер М.С. Изобразительное искусство Белоруссии дооктябрьского периода. Мн., 1969.

 • Кацер М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии: (от первобытного общества до 1917 г.). Мн., 1972.

 • Кашпровский Е.И. Борьба Василия III Ивановича с Сигизмундом I Казимировичем из-за обладания Смоленском (1507-1522). Нежин, 1899.

 • Каштанов С.М. Возникновение дани в Древней Руси // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей / Сост. А.В. Юрасов; Отв. ред. В.Л. Янин. М.: Наука, 2003.

 • Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника. Акты X-XVI вв. М., 1996 || d40.

 • Каштанов С.М. О титуле московских государей в XV-XVIII вв. // Россия в IX-XX веках: Проблемы истории, историографии и источниковедения: Сборник статей и тезисов докладов Вторых чтений, посвященных памяти А.А. Зимина. М., 1999. С. 181-187.

 • Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970 || d40.

 • Каштанов С.М. Русская дипломатика. М., 1988.

 • Квашнин-Самарин Н. По поводу Любецкого синодика // ЧИОИДР. М., 1874. С. 219 - 284.

 • Квашнин-Самарин Н.Д. Исследование об истории княжеств Ржевского и Фоминского. Тверь, 1887. - 421 с.

 • Квятковская А.В. Каменные могильники Белорусского Понеманья // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1986. Вып. 183. С. 32-41.

 • Квятковская А.В. Каменные могильники Беларуси 11-17 вв. / Дис. ... канд. ист. наук. Мн., 1994.

 • Квятковская А.В. Ятвяжские могильники Беларуси (конец ІХ – XVII вв.). Вильнюс, 1998. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 6. Сш. 1-2 (10-11). 1999. С. 303-314].

 • Кейсслер Ф. Окончание первоначального русского владычества в Прибалтийском крае. СПб., 1900.

 • Кейта-Станкевич Т.Г. Жалованная грамота Стефана Батория 1581 г. городу Пинску на магдебургское право // Магдэбургскае права на Беларусі: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 500-годдзю выдачы г. Мінску граматы на магдэбург. права, (Мінск., 26 сак. 1999 г.) / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У.М. Хоміч [і інш.]. Мінск, 1999. С. 25-31.

 • Келембет С.М. Князі Несвізькі, Збаразькі та Вишневецькі - Гедиміновичі чи ні? // Культура народов Причерноморья. 2009. № 162. С. 111-118 || d49.

 • Келембет С.М. Походження князів Несвізьких, Збаразьких та Вишневецьких // Культура народов Причерноморья. 2009. № 164. С. 75-77 || d46.

 • Кельты и кельтские языки. М., 1974.

 • Кеннеди-Гримстед П. Неизвестная подокументная опись Русской метрики ( 1569-1673) из собрания ЦГАДА СССР // Исследования по истории Литовской метрики. М., 1989. С. 118 - 137.

 • Кеннеді-Грімстед П. Руська метрика: Книги польської Коронної канцелярії для українських земель // Український історичний журнал. 1989. № 5. С. 52 - 62.

 • Кеппен П. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России. СПб., 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.II.19.

 • Кибинь А.С. Ятвяги в X-XI вв.: "балтское племя" или "береговое братство"? // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2008, № 2 (4). С. 117-132 || d44.

 • Киев и западные земли Руси в IX-XIII вв. [Сб. статей]. Мн., 1982 || d49.

 • Кизилов Ю.А. Земли и княжества Северо-Восточной Руси в период феодальной раздробленности XII-XV вв. Ульяновск, 1982. - 348 с.

 • Киевлянин. Кн. 1. Киев, 1840 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0135504). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Киевлянин. Кн. 2. Киев, 1841 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0135499). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Киевлянин, издаваемый Михаилом Максимовичем. Кн. 3. М., 1850 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Киевская Псалтырь 1397 года из Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. М., 1978.

 • Київський літопис першої чверті XVII ст. // Україньский історичний журнал. 1989, № 2, с. 107 - 120; 1989, № 5, с. 103 - 114 || Сайт: Ізборник. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.04.

 • К-ий. О снимке жалованной грамоты великого князя литовского Витовта каноникам виленским // Вестник Европы. 1828, ноябрь, № 22, с. 144–147.

 • Кіпель З. Лёс беларускай аповесці аб Тундалі ў сьвятле беларуска-заходнеславянскіх узаемадачыненьняў // Беларусіка=Albaruthenica. Т. 20. Мн., 2001.

 • Кіпель З. Скарыніяна ў бібліятэках Амерыкі // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 251-253. || d35.

 • Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества, унии в Белоруссии и Литве с древнейшего до настоящего времени. Вильна, 1895. (2 изд.: 1899). || d30 (2 выд.).

 • Кириллин В.М. Западный мир в восприятии Симеона Суздальского и его современников - участников Ферраро-Флорентийского собора // Древнерусская литература: Тема Запада в XIII-XV вв. и повествовательное творчество. М., 2002. С. 104-136.

 • Кириченко К. Історія Великого князівства Литовського в українській історіографії 1991-2003 рр.: основні тенденції // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Кириченко К. Історія Великого князівства Литовського в українській історіографії 1991- 2003/4: основні тенденції // Ruthenica. T. 4. 2005. С. 215-229.

 • Кириченко К. Матеріали до історії Познанського кодексу № 94 // Ruthenica. T. 5. 2006. С. 214-231. || d35.

 • Кириченко К. Повідомлення про хрещення Ольгерда у "Послании Спиридона-Савы" та споріднених із ним пам'ятках: спроба текстологічного аналізу // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. Вип. 5. К., 2003. С. 16-32.

 • Кириченко К. Пошуки образу: Литва XIII-XIV ст. очима літописців Північної Русі та Новгородської землі // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. Вип. 3. К., 1999. С. 4-17.

 • Кириченко К., Вирський Д. Українська бібліографія ВКЛ 1990-2003 рр. // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Кіркене Г. Інтэграцыйныя працэсы ў Вялікім Княстве Літоўскім: царкоўная унія // Беларускі гістарычны агляд. Т. 12. Сш. 1-2 (22-23). 2005. С. 21-35.

 • Киркор А.К. Монетное дело в Литве. [М., 1869] [Артыкул у часопісе "Древности. Труды Московского археологического общества"] || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.IX.01.

 • Киркор А.К. Очерк городов Виленской губернии // Памятная книжка Виленской губернии на 1851 г. Ч. 2. Вильно, 1851. С. 1 - 61.

 • Кирпичников А.И. К литературной истории русских летописных сказаний // Известия ОРЯС. 1897. Т. 2. Кн. 1. С. 54 - 59.

 • Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в 13-15 вв. Л., 1976.

 • Кирпичников А.Н. Куликовская битва. Л., 1980.

 • Кирьянова Н.А. Сельскохозяйственные культуры и системы земледелия в лесной зоне Руси XI-XV вв. М., 1992.

 • Кистерев С.Н. Князья Ярославские и Псков в первой половине XVI в. // У источника. Вып. 1. Сборник статей в честь Сергея Михайловича Каштанова: В 2-х частях / Отв. ред. С.О. Шмидт. Ч. 2. М., 1997. С. 345-379.

 • Кистерев С.Н. Славяно-русские материалы VI-XV веков в журнале "Российская археология" в 1992 году // Архив русской истории. Вып. 4. М., 1994. С. 223-233.

 • Кистерев С.Н. Славяно-русские материалы в журнале "Российская археология" в 1993 году // Архив русской истории. Вып. 6. М., 1995. С. 252-266.

 • Кистерев С.Н. Хронологические заметки о летописании рубежа XV - XVI веков // Рукописная книга Древней Руси и славянских стран: от кодикологии к текстологии: сборник научных трудов / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) РАН ; Отв. ред. А.А. Романова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 19-30.

 • Кіштымаў А. "Энцыклапедыя гісторыі Беларусі" как зеркало белорусской историографии // Гістарычны альманах. Т. 10. Гродна, 2004.

 • Киштымов А.Л. Белорусские материалы фонда Румянцевых в Российской государственной библиотеке // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. Мн., 2002. С. 101-108.

 • Клеванов А. История Юго-Западной Руси от ее начала до половины XIV века. М., 1849 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04. || d21.

 • Клейн Л.С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб., 2009 || d39, d40.

 • Клейнберг И. О топониме Gercike в источниках ХІІІ в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 4. Л., 1972.

 • Клепатский П.Г. Очерки по истории Киевской земли. Т. 1. Литовский период. Одесса, 1912.

 • Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.

 • Клімаў І. Балтызмы ў беларускай мове і тэорыя балцкага субстрату // [Даклад на канферэнцыі "Беларусь-Латвія: дыялог культур"]. С. 31-40 || d24a.

 • Клімаў І. Будапешцкія канферэнцыі пра мовы ў ВКЛ // Беларускі гістарычны агляд. Т. 7. Сш. 2 (13). 2000. С. 525-534.

 • Клімаў І. Да біяграфіі Васіля Цяпінскага // Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1-2 (16-17). 2002. С. 31-55.

 • Клімаў І.П. Да пытання аб атрыбуцыі і датаванні Слуцкага Евангелля XVI ст. // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 11. Мн., 2009. С. 41-49.

 • Клімаў І. Кваліфікацыя літаратурна-пісьмовай мовы Кіеўскай Русі // Беларускі гістарычны агляд. Т. 11. Сш. 1-2 (20-21). 2004. С. 220-262.

 • Клімаў І.П. Нарыс бібліяграфіі аб Васілю Цяпінскім // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 1. Мн., 1995. С. 60-114.

 • Клімаў І. [Рэц.:] Гусева А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI в. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сш. 1-2 (18-19). 2003. С. 375-384.

 • Клімаў І. [Рэц.:] Fałowski A. Język ruskiego przekładu Katechizmu jezuickiego // Беларускі гістарычны агляд. Т. 12. Сш. 1-2 (22-23). 2005. С. 291-295.

 • Клімаў І. [Рэц.:] Kamieniecki J. Szymon Budny: Zapomniana postać polskiej Reformacji // Беларускі гістарычны агляд. Т. 12. Сш. 1-2 (22-23). 2005. С. 281-291.

 • Клімаў І. [Рэц.:] Stern D.H. Die Liederhandschrift F 19-233 (15) der Bibliothek der Litauischen Akademie der Wissenschaften // Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. Сш. 1-2 (18-19). 2003. С. 391-402.

 • Клименко Ф.В. Западно-русские цехи XVII - XVIII вв. Киев, 1914. - 166 с.

 • Клименко Ф.В. Записова книга Люблінського Спаського братства 1551–1637 рр. // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. 1929. Т. 21–22. С. 297–310.

 • Климчук Ф.Д. Восточнославянский этноним "литвины" // Международная конференция балтистов. Тезисы докладов. Вильнюс, 1985.

 • Климчук Ф.Д. Диалектные типы Полесья // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. Т. 1. М., 1998. С. 118- 135.

 • Климчук Ф.Д. К вопросу об утверждении славянского лингвистического элемента на территории нынешней Белоруссии // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Труды ІІ балто-славянской конференции. М., 1983. С. 25 – 26.

 • Климчук Ф.Д. К истории распространения белорусских говоров в юго-восточной Литве // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981. С. 214-221.

 • Клімчук Ф.Д. Некаторыя асаблівасці этнанацыянальнай самасвядомасці заходніх палешукоў // Форум. Інфармацыйна-культурны бюлетэнь. Зіма 1995 - 1996, № 2.

 • Климчук Ф.Д. Некоторые особенности этнического самосознания западных полешуков // Этническое и языковое самосознание. Материалы конференции (Москва, 13-15 декабря 1995 г.). М., 1995.

 • Климчук Ф.Д. Этногеографические представления полешуков (Западное Полесье до 1939 г.) // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983.

 • Клосс Б.М. Второе предисловие к изданию 2000 г. // Полное собрание русских летописей. Т. 4, ч. 1. Новгородская четвертая летопись. М., 2000.

 • Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. М., 1998. || d38.

 • Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 2. Очерки по истории русской агиографии XIV-XVI вв. М., 2001. || d38.

 • Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI - XVII веков. М., 1980 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.01. || d24.

 • Клосс Б.М., Корецкий В.И. В.Н.Татищев и начало изучения русских летописей // Летописи и хроники. Сб. ст. 1980 г. М., 1981. С. 5 - 13.

 • Клюг Э. Княжество Тверское (1247-1485 гг.). Тверь, 1994. - 432 с., ил.

 • Ключевский В.О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871. [2-е изд.: М., 1989] || d35 (изд. 1989).

 • Кніга Беларусі. Зводны каталог 1517–1917. / Дзяржаўная бiблiятэка БССР iмя У.I.Ленiна; Беларус. Сав. Энцыклапедыя; Склад. Г.Я. Галенчанка i др. / Ред. С.Х.Александровiч. Мінск, 1986.

 • Кніга Беларусі. 1517–1917: зводны каталог. [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, НДА кнігазнаўства; склад. каталога: Г.Я. Галенчанка, Т.В. Непарожная, Т.К. Радзевіч; склад. электрон. выдання: Г.У. Кірэева, А.А. Суша, К.В. Языковіч. Мінск, 2006. 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).

 • Книга Большому Чертежу / Подг. к печати К.Н. Сербиной. М.-Л., 1950 || d25.

 • Кніга жыцій і хаджэнняў / Уклад. А.А.Мельнікаў. Мн., 1994.

 • Книга Київського підкоморського суду (1584 - 1644). К., 1991. - 344 с.

 • Книга называемая "Новый летописец" // Хроники Смутного времени. М., Фонд Сергея Дубова. 1998. С. 263 - 410 || Сайт: Седьмица.ru. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.I.10.

 • Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст) / Подгот. текста: К.В.Петров. СПб., 2004. (Серыя "Рукописные памятники". Вып. 9).

 • Книга посольская ВКЛ за 1506-1507 гг. // Сборник князя Оболенского. № 1. М., 1838. [595-я кніга ЛМ].

 • Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского, содержащая в себе дипломатические сношения Литвы в государствование короля Сигисмунда Августа с 1545 по 1572 год. Ч. 1 - 2 / Изд. М.Оболенский, И.Данилович, М.Погодин, Д.Дубенский. М., 1843 || d41 (фр.).

 • Книга степенная царского родословия, содержащая историю российскую с начала оныя до времен государя царя и великого князя Иоанна Васильевича, сочиненная трудами преосвященных митрополитов Киприана и Макария, напечатанная под смотрением коллежского советника и императорской Академии наук, такоже и разных иностранных академий, и Вольного экономического и российского Вольного же собрания члена Герарда Фридерика Миллера. Ч. 1. М., 1775. - 580 с.

 • Книги из библиотеки польского короля Сигизмунда II Августа: Каталог / Сост. Е.А. Савельева. СПб., 1994.

 • Книги польской коронной метрики XV столетия. Т. 1. Книга 1447-1454 гг. // Юридические памятники, издаваемые Варшавским Главным архивом древних актов. Вып. 2. Варшава, 1914.

 • Книги разрядные, по официальным оных спискам, изданные с Высочайшего соизволения II-м отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии. Т. 2. СПб., 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.II.11.

 • Книш Я. Чи віднайдеться Буський літопис? // Літопис Червоної Калини. 1994. № 4-6. С. 15-16.

 • Княжа доба. Історія і культура. Вип. 2. Львів, 2008 || d40.

 • Князевская О.А., Лифшиц А.Л., Турилов А.А. Пергаменные рукописи собрания Виленской публичной библиотеки (Библиотека Академии наук Литовской Республики, ф. 19) // Krakowsko-Wileńskie studia sławistyczne. T. 3. Kraków, 2001. S. 7-60.

 • Князь Федор Острожский // Виленский вестник. 1870. С. 35 - 38.

 • Князья Ружинские // Киевская старина. 1882. № 11. Апрель. С. 59 - 84.

 • Кобеко Д.Ф. Где находится упоминаемый в летописях город Бездеж? // ЖМНП. Ч. 284. Ноябрь 1892. С. 148-155 || d24a.

 • Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. - 189 с.

 • Кобрин В.Б. К вопросу о репрезентативности источников по истории феодального землевладения в Русском государстве XV-XVI вв // Источниковедение отечественной историии. Вып. 1. М., 1973. С. 171 - 186.

 • Кобрин В.Б. Состав опричного двора Ивана Грозного //Археографический ежегодник за 1959 г. М., 1960. С. 60 - 67.

 • Коваленко В. Чернігово-Сіверська і Галицько-Волинська землі у XII-XIII ст. (До питання про перші осередки української державності) // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22 - 28 серпня 1993 р. Історія. Ч. 1. Львів, 1994. С.20 - 24.

 • Ковальова С. Судові чиновники в українських судах XIV та XVI століть // Юридический весник. 2000. № 1. С. 110-117.

 • Ковальский Н.П. Вопросы изучения и использования Литовской метрики как важнейшего комплекса источников по социально-экономической и политической истории Украины XVI - XVII вв. // Литовская метрика: Тез. докл. межреспуб. науч. конф. Вильнюс, 1988. С. 7 - 9.

 • Ковальский Н.П. Документальные источники по истории ВКЛ XV - XVI вв. в архиве Сангушек // Материалы межреспубликанской научной конференции по источниковедению и историографии народов прибалтийских республик СССР: Источниковедение. Вильнюс, 1978.

 • Ковальский Н.П. Документальные коллекции Радзиминського и Оссолинського как источник по истории Волыни XV - XVIII вв. // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения. Днепропетровск, 1978. С. 25 - 34.

 • Ковальский Н.П. Известия по истории и географии Украины XVI в. в "Хронике Сарматии Европейской" Александра Гваньини // Некоторые проблемы отечественой историографии и источниковедения. Днепропетровск, 1972. С. 108 - 115.

 • Ковальский Н.П. Источники по истории Украины XVI-XVII вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА. Днепропетровск, 1979. - 73 с.

 • Ковальский Н.П. Источники по социально-экономической истории Украины (XVI — первая пол. XVII века). Днепропетровск, 1982. - 69 с.

 • Ковальский Н.П. Источниковедение истории Украины (XVI – первая половина XVII в.): Учебное пособие. Ч. 1–5. Днепропетровск, 1977–1979.

 • Ковальский Н.П., Кулаковский П.М. Издание и изучение документов Литовской Метрики на Украине в XIX-XX вв. // Литовская Метрика. Исследования 1988 г. Вильнюс, 1992.

 • Ковальский Н.П., Мыцик Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI – XVII вв. Днепропетровск, 1984.

 • Ковальский Ян Веруш. Папы и папство. М.: Политиздат, 1991 || Сайт: Библиотека Гумер. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.III.31.

 • Ковтун Л.С. Язык высокой книжности в трактовке лексикографов восточных славян XVI века // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 48. СПб., 1993. С. 254-257.

 • Козак Д.Н. Взаємовідносіні слов'ян і германців на терріторії України в першій половині І тіс. н.е. // Археологія. 1993. Віп. 2.

 • Козак Д.Н. Етнокультурна исторія Волини (І ст. до н.е. - ІV ст. н.е.). Київ, 1991.

 • Козловская Н. Документы по истории шляхты Великого княжества Литовского в серийных археографических изданиях России ХІХ - начала ХХ века // Архівы і справаводства. 2000. № 6. С. 102-109.

 • Козловская Н.В. Шляхта белорусских земель Великого Княжества Литовского: Российская дореволюционная и советская историография и источниковедение проблемы: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.09 / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы. Мн., 2001.

 • Козловский И. Судьбы русского языка в Литве и на Жмуди // Вестник Западной России. 1869, т. IV, кн. 10, отд. II, с. 1–16; кн. 11, с. 45–63; кн. 12, с. 85–111. [Асобная адбітка: Вильна, 1870. - 62 с.].

 • Козловский П.Г., Чепко В.В. Инвентари и хозяйственные документы магнатских владений Белоруссии XVI - XVIII вв. и инвентари помещичьих владений первой половины XIX в. как исторический источник // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1962. Мн., 1964.

 • Козьма Пражский. Чешская хроника / Вступ, статья, перевод и комментарии Г.Э.Санчука. М., 1962. - 268 с.

 • Колеса О. Південно-волинське Городище і городиські рукописні пам'ятники XII-XIII вв. // Науковий збірник Українського університету в Празі. Т. 1. Прага, 1923. С. 35-47.

 • Колли Л. Хаджи-Гирей и его политика // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Вып. 50. Симферополь, 1913. С. 46-91.

 • Колосов Е.Е. Новые биографические материалы о В.И. Татищеве // Археографический ежегодник за 1963 г. М., 1964.

 • Коль М. Крэўская унія // Человек. Цивилизация. Культура. VIII межвуз. научно-теоретическая конференция. Тезисы докладов. Минск, 18 апреля 2003. Мн., 2003.

 • Кольцов-Навроцкий В. Православные храмы Литвы. Вильнюс, 2005.

 • Конан У.М. Боская і людская мудрасць: Францішак Скарына: жыццё, творчасць, светапогляд. Мінск, 1990. - 64 с.

 • Конан В.М. Гуманистические истоки Статута Великого княжества Литовского 1529 г. // Первый Литовский Статут 1529 г. Вильнюс, 1982.

 • Конан У. Дабро і краса ў творчасці Францыска Скарыны // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 32-35. || d35.

 • Конон В. Правовые взгляды Франциска Скорины // Развитие правовых институтов в Литве в XIV-XIX вв.: темат. сб. науч. тр. / Акад. наук ЛитССР, Ин-т философии, социологии и права. Вильнюс, 1981. С. 65-78.

 • Конан У.М. Я. Руцкі і станаўленне уніяцкай царквы // З гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі). Мн., 1996. С. 54-71.

 • Конан У.М. Хрысціянства ў гістарычным лёсе Беларусі // Беларуская думка XX ст.: Філасофія, рэлігія, культура: Анталогія. Варшава, 1998. С. 565-588.

 • Кондрашенков А. Борьба за смоленские земли в первой четверти XVI века // Край смоленский. № 1-3. Смоленск, 1999. С. 3-24.

 • Кондрашенков А.А. Смоленск в исторических судьбах России. Смоленск: СГПУ, 2002. - 144 с.

 • Кондрашенков А.А. 400 лет Смоленской крепости. Заметки ученого // Край Смоленский. 2002. № 7-9. С. 3-11.

 • Коновалова И.Г. Путь купцов-русов на Восток // Средневековая Русь. Вып. 6. М., 2006. С. 9-28.

 • Конон В.М. Гуманистический идеал Ф. Скорины в контексте славянской социальной этики // Великою ласкою: Францишек Скорина в традициях славянского просветительства. М., 1994. С. 18-22.

 • Конон В.М. От Ренессанса к классицизму: Становление эстетической мысли в Белоруссии в XVI - XVIII вв. Мн., 1978.

 • Конрад Буссов. Московская хроника 1584-1613 // Хроники Смутного времени. М., Фонд Сергея Дубова. 1998 || Сайт: Седьмица.ru. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.I.10.

 • Конусов А.П., Покровская В.П. Описание рукописного отделения БАН СССР. Т. 4, вып. 1. Л., 1951.

 • Конявская Е.Л. К вопросу об особенностях "Жития Авраамия Смоленского" // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2001. № 1 (3). С. 111-113.

 • Конявская Е.Л. Литва в восприятии русских (на материале древнерусских литературных памятников XIV века) // Древняя Русь и Запад: Научная конференция: Книга резюме / Отв. ред. В.М. Кириллин. М., 1996. С. 92-95.

 • Копанев А.И. О "куплях" Ивана Калиты // Исторические записки. № 20. 1940. С. 24 - 37.

 • Копержинський К. Острозька друкарня в Острозi та в Дерманi пiсля Берестейської унiї (1596 р.), iї видання та дiячi // Бiблiологичнi вiстi. 1924. № 1-3. С. 75-82.

 • Копреева Т.Н. Обзор польских рукописей Государственной публичной библиотеки (Собрание П.П.Дубровского) // Труды Государственной публичной библиотеки имени М.Е.Салтыкова-Щедрина. Т. 5 (8). 1958. С. 137-165.

 • Копреева Т.Н. Франциск Скорина и русская рукописная книжная традиция XV в. // Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М., 1979. С. 61-70.

 • Копысский З.Ю. Из истории общественно-политической жизни городов Белоруссии в XVI – первой половине XVII вв. // Труды Института истории АН БССР. Вып. 3. Мн., 1958.

 • Копысский З.Ю. Источниковедение аграрной истории Белоруссии. Мн., 1978.

 • Копысский З.Ю. Новые документы об аграрном строе Белоруссии XVI - первой половины XVII в. // Советское славяноведение. 1980. № 1.

 • Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI – первой половине XVII в. Минск, 1975.

 • Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI - первой половине XVII в. Мн., 1966.

 • Копысский З.Ю., Чепко В.В. Историография БССР: Эпоха феодализма. Мн., 1986.

 • Копыстенский А. Патриаршая грамота от первого старого стиля января 1586 г. и ее значение в истории львовского ставропигиона и Галицкой Руси // Временник. Научно-литературные записки львовского ставропигиона за 1936 и 1937 гг. 1937. Ч. 2. С. 3 – 8.

 • Корбут В. Приключения золотого пояса // Советская Белоруссия. 20 марта 2004 года. [Пояс Вітаўта].

 • Кордт В. Чужоземні подорожні по Східній Европи до 1700 р. // Збірник исторично-філологічного відділу Украінськоі Академіі наук. Киів, 1926. № 38.

 • Кордуба M. Західне пограниччя Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном // Записки НТШ. Т. 138/140. 1925. С. 159 - 245.

 • Кордуба М. Болеслав-Юрій II. Краків, 1940. - 106 с.

 • Кордуба М. Історія Холмщини і Підляшшя. Краків, 1911.

 • Корецкий В.И. К вопросу об источниках Латухинской степенной книги // Летописи и хроники. Сб. ст. 1973 г. М., 1974. С. 328 - 337.

 • Корецкий В.И. Первое письмо В.Н.Татищева о создании "Истории Российской" // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 440 - 445.

 • Корженевский Г. Песня о зубре. Что мы знаем о жизни Николая Гуссовского? // Советская Белоруссия. 23 октября 2007 г. С. 10-11.

 • Коринный H.H. Переяславская земля X - первая половина XIII века. К., 1992. - 311 с.

 • Коркунов М. Карта военных действий между русскими и поляками в 1579 г. и тогдашние планы г. Полоцка и окрестных крепостей // ЖМНП, 1837, ч. 15. С. 235-249.

 • Корнилова Л.А. Католические монашеские ордена в Великом княжестве Литовском в конце XIV - первой трети XV в. // Наш радавод. Кн. 4. Ч. 2. Гродна, 1992. С. 243-248.

 • Коробушкина Т.Н. Курганы Белорусского Побужья. X - XIII вв. Мн., 1993. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 1. Сш. 1. 1994. С. 132-140].

 • Коробушкина Т.Н. Курганы Среднего Побужья. Мн., 1992.

 • Королюк В. Д. Авары (обры) и дулебы русской летописи // Археографический ежегодник за 1962 г. М., 1963. С. 24 - 31.

 • Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь в X-XI вв. М., 1964.

 • Королюк В.Д. Ливонская война. М., 1954.

 • Коротаев И. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами. 1491 - 1730. СПб., 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.21.

 • Коршунаў А.Ф. Новыя даныя аб Фёдары Еўлашоўскім // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1983. № 1.

 • Коршунаў А.Ф. Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі XVII ст. Мн., 1983.

 • Коршунаў А.Ф. Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. Мн., 1959.

 • Косоруков А.А. Изображение Литвы в повестях о Куликовской битве // Древнерусская литература: Тема Запада в XIII-XV вв. и повествовательное творчество. М., 2002. С. 38-67.

 • Костін M. Літопис землі Молдавії від господаря Аарона в цей бік // Український історичний журнал. 1992. № 10-11. С. 97-110; № 12. С. 107-122.

 • Костицький М.В. Полiтико-правовi iдеi братського руху на Украiнi та в Бiлорусii: XVI–XVII ст. // Актуальнi проблеми патрiотичного та iнтернацiонального виховання молодi. Львiв, 1989. С. 84 – 86.

 • Костомаров Н. Князь М.А. Оболенский // Русский архив. 1873, № 2.

 • Костомаров Н.И. Лекции г. Кояловича по истории Западной России // Голос. 1864, № 188 (30 апреля). С. 1 - 2.

 • Костомаров Н.И. О причинах и характере унии в Западной России. Харьков, 1842. - 119 с.

 • Костомаров Н. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Т. 1. СПб., 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.08.

 • Костомаров Н. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Т. 2. СПб., 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.08.

 • Костомаров Н.И. Старинный южнорусский перевод "Песни песней" с послесловиями о любви // Основа. 1861, дек., с. 49 – 64 [разд. паг.].

 • Костомаров Н.И. Южная Русь в конце XVI в. // Исторические монографии и исследования. Т. 3. СПб., 1867.

 • Костюковец Л.Ф. Кантовая культура в Белоруссии. Мн., 1975.

 • Котишев Д. Літописні статті про похід на половців 6618 і 6619 pp. в складі "Повести временных лет" // Український історичний збірник. Вип. 10. Київ, 2007. С. 245-257.

 • Котышев Д. "Русская земля" в первой половине XII в.: из наблюдений над текстом Ипатьевской летописи за 1110-1150 гг. // Український історичний збірник. Вип. 8. Київ, 2005. С. 18-32.

 • Котляр Н.Ф. Галицко-Волынская летопись: (Источники, структура, жанровые и идейные особенности) // Древнейшие государства на территории Восточной Европы: Материалы и исследования. 1995 год. М., 1997. С. 80-165 || d42.

 • Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині XIV - першій чверті XV ст. К., 1968.

 • Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. К., 1998.

 • Котляр М.Ф. Галицько-Волинське князівство у європейській політиці XIII ст. // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Міжнародна наукова конференція. -Галич, 19-21 серпня 1993 р. Тези доповідей і повідомлень. Львів, 1993. С. 11 - 13.

 • Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. К., 1993. - 167 с.

 • Котляр М.Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. К., 1971. - 169 с.

 • Котляр М.Ф. Данило Галицький. К., 1979. - 186 с.

 • Котляр М.Ф. Дипломатичні відносини Галицько-Волинської Русі з Угорщиною в XIII ст. // Галич і Галицька земля. Збірник наукових праць. Київ - Галич, 1998. С. 82-87.

 • Котляр М.Ф. Дипломатія Галицько-Волинської Русі (Тенденції. Напрямки. Методика досліджень) // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса. 26-29 серпня 1999 р. Історія, ч. 1. 1999. С. 67-73.

 • Котляр Н.Ф. Договорные отношения галицких и волынских князей с иноземными государями (XII-XIII вв.) // Восточная Европа в древности и средневековье: Международная договорная практика Древней Руси: IX Чтения памяти В.Т. Пашуто: Материалы к конференции. М., 1997. С. 28-32.

 • Котляр М.Ф. Псевдочернігівські монети XIV ст. // Історичні джерела та їх використання. № 6. 1971. С. 175 - 187.

 • Котляр М.Ф. Структура Галицько-Волинського літопису // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28.08.1993 р. Історія, ч.1. Львів, 1994. С. 15 - 19.

 • Котляр M.Ф. Найдавніша повість про Данила Галицького // Київська старовина. 1992. № 1. С. 75 - 78.

 • Котляр Н.Ф. Галицко-Волынский свод: летопись или собрание повестей? // Средневековая Русь. Вып. 6. М., 2006. С. 119-137.

 • Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. Киев, 1986 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.01.

 • Котляр Н.Ф. К истории возникновения нормы частного землевладения в обычном праве Руси // Древние славяне и Киевская Русь. К., 1989. С. 147-153.

 • Котляр Н.Ф. Клад монет Владимира Ольгердовича // Нумизматика и эпиграфика. Т. 8. М., 1970.

 • Котляр Н.Ф. Монеты Владимира Ольгердовича // Нумизматика и сфрагистика. Вып. 4. Киев, 1974.

 • Котляр Н.Ф. Отражение в "Слове о полку Игореве" государственной структуры Руси эпохи феодальной раздробленности // Древнейшие государства на территории СССР. Мат. и исслед. 1985 г. М., 1986. С. 64-70.

 • Котляр Н.Ф. Русско-литовские монеты ХIV в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 3. Л., 1970.

 • Котляр Н.Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX-XIII вв. К., 1985. - 184 с.

 • Котляр Н.Ф. Ярослав и его время в общественном сознании второй половины XI-XIII в. // Ярослав Мудрый и его эпоха. М., 2008. С. 202-214 || d35.

 • Котлярчук А. Король Стефан Баторий в народной культуре белорусов // Studia Russica. 2000. Т. 18. C. 375-380.

 • Котлярчук А. Праваслаўе у Вялікім Княстве Літоўскім // Царкоўны пасланец. 2001, Вялікдзень. С. 5-7.

 • Коўтун В. Асоба Ефрасінні Полацкай у кантэксце станаўлення беларускай дэмакратычнай думкі // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 9. 480 год беларускага кнігадрукавання: Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў / Гал. рэд. А. Мальдзіс і інш. Мн., 1998. С. 147-157. || d35.

 • Коцебу А.Ф. Свитригайло, великий князь литовский. СПб., 1835. - 234 с.

 • Кочан Н. Прелюдія Берестя: Флорентійська унія і київське православ'я // Людина і світ. 1993. № 10-12. С. 20-25.

 • Кочан Н.І. Флорентійська унія і Київська митрополія: до характеристики розвитку та втілення ідеї унії церков // Український історичний журнал. 1996. № 1. С. 28-44.

 • Кочетов С.И. Троицкий пергаменный список летописи 1408 года // Археографический ежегодник за 1961 год. М., 1962. С.18 - 27.

 • Кочубинский А. Территория доисторической Литвы // ЖМНП. 1897. Январь. С. 60-94.

 • Кошалеў М.К. Жывыя і мёртвыя: Маскоўскія вязні пасля Аршанскай бітвы 1514 г. // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мн., 1998. С. 176—183.

 • Кошалеў М.К. Інтэграцыйныя працэсы ў гісторыі станаўлення дзяржаўнасці беларускіх зямель: праекты і рэчаіснасці // Інтэграцыйныя працэсы ў гісторыі краін Усходняй Еўропы: Матэр. Міжнародн. навук. канф., Мінск, 19-20 ліст. 2008 г. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.), М.К. Кошалеў [і інш.]. Мн., 2008. С. 16-41.

 • Коялович М.О. Грюнвальдская битва 1410 года. СПб., 1885.

 • Коялович М.О. Дневник Люблинского сейма 1569 года. СПб., 1869.

 • Коялович М.О. Историческое исследование о Западной России, служащее предисловием к документам, объясняющим историю Западнорусского края и его отношения к России и Польше. СПб., 1855. - 203 с.

 • Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. 4-е изд. Мн., 1997 || d39.

 • Коялович М.О. Лекции по истории Западной России. М., 1864. - 348 с.

 • Коялович М.О. Литовская церковная уния. Исследования. Т. 1 - 2. СПб., 1859 - 1861. - 316 с. + 443 с.

 • Коялович М.О. Люблинская уния или последнее соединение Литовского княжества с Польским королевством на Люблинском сейме в 1569 году. СПб., 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Коялович М.О. О расселении племен Западного края России. М., 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.26. || d21.

 • Коялович М.О. Об этнографической границе между Западной Россией и Польшей // Русский инвалид. 1864, № 18. С. 51 - 59.

 • Коялович М.О. Прежние воззрения польского писателя Крашевского на бывшее Великое княжество Литовское, т.е. западную Россию // ЖМНП. 1884, ч. 220. С. 72 - 91.

 • Коялович М.О. Присоединение Подлесья к Польше на Люблинском сейме 1569 г. // Памятники русской старины в западных губерниях. Т. 8. СПб., 1885.

 • Коялович М.О. Продолжение списка православных западнорусских братств // День. 1864, № 5, 8. С. 10 - 14.

 • Коялович М.О. Чтения о церковных западнорусских братствах // День. 1862, № 36 и след.

 • Коялович М.О. Чтения по истории Западной России. 4 изд. СПб., 1884. || d29.

 • Крамко І., Мальдзіс А. Невядомы помнік старабеларускай пісьменнасці // Беларуская лінгвістыка. 1983, вып. 23. С. 49-54.

 • Крамко І., Мальдзіс А. Са скарбаў нашага пісьменства // Помнікі культуры: новыя даследаванні. Мн., 1985. С. 128-131. [Казанне пра Жыровіцкую ікону].

 • Крамаренко М. Западнорусские церковные братства, их происхождение и значение. Киев, 1913.

 • Крапівін П.С. Паходжанне назваў "Русь", "Белая Русь", "Чорная Русь" і "Чырвоная Русь" // Весці Акадэміі навук БССР. Сер. грамадзскіх навук. 1956. № 3. С. 53 - 67.

 • Красавицкий М.И. Братчина святителя Николая при Витебской Ильинской церкви // Полоцкие епархиальные ведомости. 1874. № 24.

 • Краснянский В.Г. Город Мстиславль (Могилевской губернии). Вильна, 1912.

 • Красноперов И.М. История смоленской епископии в 1137 г. // Смоленский вестник. 1882, № 98.

 • Красноперов И.М. Учреждение в Смоленске епископии // Смоленские епархиальные ведомости. 1883, № 19.

 • Краткое историческое описание городов Гродненской губернии // Памятная книжка Гродненской губернии на 1860 г. Ч. 3. Гродно, 1860. С. I-XXXIII.

 • Краткое историческое описание Киево-Печерския Лавры. Киев, 1805 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0012603). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Краўцэвіч А. Аб часе ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага // Краязнаўчыя запіскі. Вып. 4. Гродна, 1997. С. 86-90.

 • Краўцэвіч А. Археалагічныя даследаванні Лаўрышаўскага манастыра на Панямонні // З глыбі вякоў. Наш край. Вып. 1. Мн., 1996. С. 227-234.

 • Краўцэвіч А. Асноўныя храналагічныя рубяжы этнічнай гісторыі Беларусі // Гістарычны альманах. 2002, № 7.

 • Краўцэвіч А. Балта-славянскія кантакты на Панямонні ў другім тысячагоддзі н.э. // Весці Міжнароднай акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцей. 1997. № 1. С. 10-13.

 • Краўцэвіч А.К. Балта-славянскія кантакты ў Панямонні і ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага // Труды VI Международного конгресса славянской археологии. М., 1998.

 • Краўцэвіч А.К. Гарады і замкі Беларускага Панямоння XIV-XVIII стст.: Планіроўка, культурны слой. Мн., 1991.

 • Краўцэвіч А. Да новай гісторыі старажытнай Беларусі (Рэц.: Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца 18 ст. Мінск, "Энцыклапедыкс", 2001. - 412 с.) // Гістарычны альманах. Т. 8. Гродна, 2003.

 • Краўцэвіч А. Да праблемы генезісу Вялікага Княства Літоўскага // Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). Снежань 1998. С. 448 - 454.

 • Краўцэвіч А.К. Да праблемы сярэднявечных міжэтнічных кантактаў на Панямонні // Наш Радавод. Кн. 4. Гродна, 1992. С. 234-237.

 • Краўцэвіч А.К. Да праблемы ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага // Віałoruskie Zeszyty Historyczne. № 1 (5). Białystok, 1996. S. 5-22.

 • Краўцэвіч А. Дынастыя Ягелонаў – міф ці рэальнасць? // Гістарычны альманах. 1998, № 1.

 • Краўцэвіч А. Дыскусія ці сварка? Пра магчымасць дыялогу паміж беларускімі і летувіскімі гісторыкамі // Гістарычны альманах. 2001, № 5.

 • Краўцэвіч А. Дэмакратыя - паняцце гістарычнае // Гістарычны альманах. Т. 10. Гродна, 2004 [Адказ Г.Сагановічу].

 • Краўцэвіч А. Кліо Савецкай Беларусі - муза ці служка камуністычнай ідэалогіі // Гістарычны альманах. Т. 10. Гродна, 2004.

 • Краўцэвіч А. Міндоўг. Мн., 2005 || Сайт: Камунікат. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2008.VI.25.

 • Краўцэвіч А. Наваградак і ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага // Наваградскія чытанні. Вып. 4. Мн., 1996. С. 12-17.

 • Краўцэвіч А. Па слядах Міколы Ермаловіча // Гістарычны альманах. 2000, № 3.

 • Краўцэвіч А. Праблема лакалізацыі сярэднявечнай Літвы // Віałoruskie Zeszyty Historyczne. № 8. Białystok, 1997. S. 5-30 || d24a.

 • Краўцэвіч А.К. Працэс балта-славянскіх кантактаў на Панямонні і ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага // Віałoruskie Zeszyty Historyczne. № 9. Białystok, 1998. С. 5-25.

 • Краўцэвіч А. Праблемы гістарычнай навукі на Беларусі // Гістарычны альманах. 2001, № 4.

 • Краўцэвіч А.К. Рэкамендацыі да выкладання пачатковай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага // Мінулае Гродзеншчыны. Навукова-метадычны дапаможнік для настаўнікаў гісторыі і геаграфіі. Вып. 3. Гродна, 1996. С. 4-13.

 • Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. Мн., 1998. [2 выд.: Rzeszów, 2000; 3 выд.: Беласток, 2009]. || d38 (1 выд.)

 • Краўцэвіч А. Тэрміны "Літва" і "Летува" ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі // Гістарычны альманах. Т. 9. Гродна, 2004.

 • Краўцэвіч А. Тэўтонскі ордэн: ад Ерусаліма да Грунвальда. Мінск, 1993.

 • Краўцэвіч А. Унікальная знаходка беларускай зброі // Спадчына. 1990. № 3. С. 49.

 • Краўцэвіч А.К. Фарміраванне канцэпцыі генезісу Вялікага Княства Літоўскага ў польскай гістарыяграфіі // Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 1. С. 47-54.

 • Крачковский Ю.Ф. Быт западнорусского селянина. М., 1874.

 • Крачковский Ю.Ф. Православные святыни города Вильны в XIV-XVIII вв. // Труды IX археологического съезда 1893 года. Т. 2. М., 1897. С. 223-250.

 • Крачковский Ю.Ф. Старая Вильна до конца XVII столетия. Вильно, 1893.

 • Крашевский И. Пинск и его окрестности. С польского пер. В.Р. // Сын Отечества. 1837. С. 194 - 219.

 • Кривонос В.П. Шляхи торгівлі українських земель з Балканами в середині XVI - першій половині XVII ст. // Проблемі слав'янознавства і історії зарубіжних слов'ян. Вип. 20. Львів, 1979.

 • Крикун М.Г. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст. Кордони воєводств у світлі джерел. К., 1993.

 • Крикун М. Земські уряди на українських землях у XV-XVIII століттях // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Т. 228. Праці Історико-філософської секції. Львів, 1994. С. 65-122.

 • Крикун М.Г. Поширення польського адміністратиіно-територіального устрою на українських землях // Проблеми слов'янознавства. Вип. 42. Львів, 1990. С. 24-32.

 • Крикун Н. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в XV - XVIII вв. Киев, 1992.

 • Крип'якевич І. Археографічні праці Миколи Костомарова // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 126, 127. Львів, 1918.

 • Крип'якевич І. Історія України / Відп. редактори Ф.П.Шевченко, Б.З.Якимович. Львів, 1990. - 520 с.

 • Крип'якевич І. Середньовічні монастирі в Галичині // Записки Чину св. Василія Великого. Т. 2. Жовква, 1926. С. 83 - 103.

 • Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. К., 1984. - 173 с.

 • Крип'якевич І.П. Літописи XVI-XVIII ст. в Галичині // Історичні джерела та їх використання. Вип. 1. К., 1964. С. 63 - 80.

 • Криса Б.С. Поетичний доробок Львівської братської школи // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Львiв, 1996. С. 39 – 43.

 • Кром М.М. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 1993.

 • Кром М.М. "Записки" С. Герберштейна и польские известия о регентстве Елены Глинской // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 25. СПб., 1994. С. 77-86.

 • Кром М.М. Испомещение служилых людей на новоприсоединенных западнорусских землях: (Первая половина XVI в.) // Чтения памяти В.Б. Кобрина: Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма: Тезисы докладов и сообщений. М., 1992. С. 107-109.

 • Кром М.М. Источники для реконструкции истории русско-литовских отношений 1538-1541 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXVII. СПб., 2000. С. 3-18.

 • Кром М.М. К вопросу о позиции западнорусских и белорусских городов в период войн России с Великим княжеством Литовским конца XV - первой трети XVI века // Спорные вопросы отечественной истории XI-XVIII вв.: Тезисы докладов и сообщений Первых чтений, посвященных памяти А.А. Зимина / Отв. ред. Ю.Н. Афанасьев, А.П. Новосельцев. М., 1990. С. 144-147.

 • Кром М.М. Князь Михаил Львович Глинский: штрихи к портрету авантюриста // Київська старовина. 2003, № 3. С. 147-158.

 • Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западно-русские земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой половины XVI вв. М., 1995 [2-е выд.: 2010] || d42; d45.

 • Кром М.М. Неизвестный привилей Сигизмунда I Смоленску (1513 год) // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей / Сост. А.В. Юрасов; Отв. ред. В.Л. Янин. М.: Наука, 2003.

 • Кром М.М. Новые книги по истории славянских земель Великого княжества Литовского (Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI века): Очерки истории общины, сословий, государственности. СПб.: Изд-во СПб. Ун-та, 1993; Яковенко Н.Н. Украінська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральная Украіна) К.: Наукова думка, 1993) // Архив русской истории. Вып. 5. М., 1994. С. 248-259.

 • Кром М.М. "Отъезды" московской знати в Литву во второй четверти XVI века // Феодальная Россия: Новые исследования. Сборник научных статей / Под ред. М.Б. Свердлова. СПб., 1993. С. 34-37.

 • Кром М.М. Позиция западнорусских городских слоев по отношению к Литве и Москве: (Конец XV - первая треть XVI в.) // Экономические и социально-политические проблемы отечественной истории. Сборник научных трудов. М.-СПб., 1992. С. 19-37.

 • Кром М.М. Понятие "старины" в политической и правовой практике Великого княжества Литовского XV-XVI вв. // Наш Радавод. Кн. 3: Материалы межд. науч. конференции по региональной истории Восточной Европы. Гродно, 1991. С. 540-544.

 • Кром М.М. Православные князья в Великом княжестве Литовском в начале XVI века: (К вопросу о социальной базе восстания Глинских) // Отечественная история. 1992. № 4. С. 145-154.

 • Кром М.М. Радзивилловские акты в фондах Российской национальной библиотеки: Перспективы изучения и публикации // Lietuvos Metrika: 1991 - 1996 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998. P. 229-234.

 • Кром M.М. Россия и Великое княжество Литовское: два пути в истории // Английская набережная, 4: Ежегодник Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов. СПб.: "Лики России", 2000. С. 73 - 100.

 • Кром М.М. Сведения по истории России конца XV - первой трети XVI в. в Хронике Бернарда Ваповского // Россия в IX-XX веках: Проблемы истории, историографии и источниковедения: Сборник статей и тезисов докладов Вторых чтений, посвященных памяти А.А. Зимина. М., 1999. С. 229-232.

 • Кром M.М. "Старина" как категория средневекового менталитета (по материалам Великого княжества Литовского XIV - нач. XVII вв.) // Mediavalia ucrainica: ментальність та історія ідей. Т. 3. К., 1994. С. 68 - 85.

 • Кром М.М. Стародубская война (1534-1537 гг.) // Очерки феодальной России / Ред. С.Н. Кистерев. Вып. 3. М., 1999. С. 85-148.

 • Кром М.М. Стародубская война (1534-1537). Из истории русско-литовских отношений. М., 2008 || d50.

 • Кром М.М. Судьба авантюриста: Князь Семен Федорович Бельский // Очерки феодальной России / Ред. С.Н. Кистерев. Вып. 4. М., 2000. С. 98-115.

 • Кром М.М. Судьба регентского совета при малолетнем Иване VI. Новые данные о внутриполитической борьбе кон. 1533-1534 года // Отечественная история. 1996. № 5.

 • Круглова Т.А. О датировке жалованной грамоты киевским мещанам (из Литовской метрики) // Архив русской истории. Вып. 3. М., 1993. С. 125-144.

 • Круглы стол па праблемах беларускай гістарыяграфіі // Arche. 2003, № 2 (25). С. 34-48.

 • Крукоўскі А.Я. Горад Мазыр і яго ваколіцы // Наш край. 1927, № 3.

 • Крукоўскі У. Viva filologia! // Літаратура і Мастацтва. 20 кастрычніка 2000 года. [Абмеркаванне артыкула: Сіцько З. Вяртаемся да Літвы // Літаратура і Мастацтва. 13 кастрычніка 2000 года].

 • Крупка О. До питання про органи судової влади на землях Правобережної України (діяльність "возного" у 60-і роки ХVІ ст. – 40-і роки ХVІІ ст.) // Український історичний збірник. Вип. 2. Київ, 2000. С. 44-60.

 • Крушельницкая Е.В. Русские рукописи из коллекции П. П. Дубровского // Археографический ежегодник за 2004 г. М., 2005. С. 356-369.

 • Крывальцэвіч М. Археалёгія і палітыка // Шуфляда. Часопіс найноўшае гісторыі. 1999. № 1. С. 33–54 [Пра забарону канферэнцыі "Этнагенез беларусаў" у 1970-х гг.].

 • Крывіцкі А.А. Назва Палессе - свая ці чужая? // Роднае слова, 1987, № 8. С. 35 - 43.

 • Крылевский А.С. Систематический каталог книг библиотеки Киевской Духовной семинарии (бывшей Полоцкой униатской библиотеки). Киев, 1906. - 304 с.

 • Крымский А. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Т. 1, вып. 1. М., 1907. || d30.

 • Крэчэўскі П. Скарына і незалежнасць // Крыніца. 1997. № 1. С. 47-53.

 • Крючок Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии. Мн., 1976.

 • Кудряшов В.И. Гродно. М., 1960.

 • Кудряшов В.Е. Оршанский повет Великого княжества Литовского в середине XVII в. // Проблемы археологии и древней истории Верхнего Поднепровья и соседних территорий. Могилев, 2002.

 • Куза А.А., Соловьева Г.Ф. Языческое святилище в земле радимичей // Советская археология. 1972. №1.

 • Кузнецов А.А. Характеристика политических отношений смоленских и владимирских князей в XII - первой половине XIII века // Мининские чтения: Материалы докладов научных конференций. Нижний Новгород, 2001. С. 37-45.

 • Кузнецов А.М. К вопросу о датировке списков А и Е торгового договора Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г. // Древняя Русь. 2005, № 3. С. 44 - 46.

 • Кузнецов В.А., Медынцева A.A. Славяно-русская надпись XI в. из с.Преградного на Северном Кавказе // Краткие сообщения Института археологии. № 144. 1975. С. 11 - 17.

 • Кузнецов О.Ю. Князь Д.И. Вишневецкий и оборона русских земель в районе Куликова поля в середине XVI столетия // Куликово поле: Вопросы историко-культурного наследия. Труды научно-практической конференции / Отв. ред. А.Н. Наумов. Тула, 2000. С. 300-315.

 • Кузнецов Ю.П. Несколько данных по литовской топографии. Из письма Ю. П. Кузнецова к Л. Н. Майкову // Известия Русского географического общества. Т. X, № 5. СПб., 1874. Отд. 2, с. 179–180.

 • Кузняцоў М. Палкаводзец, кароль, заваеўнік: [пра караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторыя (1533-1586)] // Чырвоная змена. 1998, 13 жніўня.

 • Кузьмин А.В. Андрей Ослябя, Александр Пересвет и их потомки в конце XIV - первой половине XVI века // Н.И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России. Сборник статей: в 2 тт. Т. 2. История, этнография, искусствоведение / Под ред. А.Н. Наумова. Тула, 2002. С. 5-29.

 • Кузьмин А.В. Гедиминовичи // Русская генеалогия: Энциклопедия / Научн. ред. М.Е. Бычкова. М., 1999. С. 127-141.

 • Кузьмин А.В. Записи о русско-литовских князьях на пергаменных кодексах второй половины XIV в.: Историко-генеалогический аспект // Румянцевские чтения-2003. Культура: От информации к знанию. Тезисы и сообщения / Сост. Л.Н. Тихонова. М., 2003. С. 134-138.

 • Кузьмин А.В. Из истории православной церкви во имя Святителя Николая Чудотворца в средневековой Риге в конце XIII — середине XV в. // Святитель Николай Мирликийский в памятниках письменности и иконографии: сб. ст. / отв. ред., ред.-сост.: Г. С. Клокова, М. С. Крутова. М., 2006. С. 115–125. (Серия "Жития и поучения святых в русской письменности"; вып. 3).

 • Кузьмин А.В. К истории бытования пергаменного кодекса (РГБ. Ф. 256. № 108) на территории Великого княжества Литовского в XV — начале XVI в. // Румянцевские чтения: материалы междунар. конф. (10–12 апр. 2007) / Рос. гос. б-ка; сост. Л. Н. Тихонова [и др.]. М.: Пашков дом, 2007. С. 192–201.

 • Кузьмин А.В. Начало рода Всеволожских // История московского боярства XIV-XVII вв.: Тезисы докладов и выступлений научной конференции / Сост. К.А. Аверьянов. М., 1997. С. 3-7.

 • Кузьмин A.B. Образ Польши и поляков в древнерусских источниках (до начала XIV в.) // Древняя Русь и Запад. М., 1996. С. 88-91.

 • Кузьмин A.B. Опыт комментария к актам Полоцкой земли второй половины XIII - начала XV в. // Древняя Русь. 2007, № 2 (28). С. 33-42; № 4 (30). С. 50-68. || d36.

 • Кузьмин A.B. Опыт реконструкции древнерусского летописания XI века // Текст в гуманитарном познании. Научная конференция молодых исследователей РГГУ. М., 1997. С. 64-67.

 • Кузьмин А.В. Родословная князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского // Дмитрий Донской и эпоха возрождения Руси: События, памятники, традиции. Труды Юбилейной научной конференции / Отв. ред. А.Н. Наумов. Тула, 2001. С. 111-136.

 • Кузьмин А.В. Родословная книга (РГБ. Ф. 256. № 349) как источник по генеалогии правителей Чернигово-Северской земли в XIII—XV вв. // Восточная Европа в древности и средневековье: полит. ин-ты и верхов. власть: XIX Чтения памяти В. Т. Пашуто (Москва, 16 — 18 апр. 2007 г.): материалы конф.) / отв. ред. Е. А. Мельникова и др.; ИВИ РАН. М., 2007. С. 129–135.

 • Кузьмин А.В. Российская историография изучения генеалогии белорусской и литовской знати (1990-2003) // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Кузьмин А.В. Торопецкая знать в XIII веке: Из истории Смоленской земли // Russia Mediaevalis. T. 10. Fasc. 1. München, 2001. S. 55-75.

 • Кузьмин А.В. Формирование властной элиты Северо-Восточной Руси XIII-XV вв.: проблема источников и генеалогии // Теоретико-методологические проблемы исторического познания: Материалы Международной научной конференции. Т. 2. Мн., 2000. С. 217-219.

 • Кузьмин А.В. Формирование, генеалогия и персональный состав боярства Тверского великого княжества в XIII—XV вв. Ч. 1 // Проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин / ИВИ РАН. Вып. 1 (12). М., 2006. С. 109–167.

 • Кузьмин А.В., Ерусалимский К.Ю., Филюшкин А.И. Российская историография изучения истории Великого княжества Литовского в 1990-2003 гг.: Библиографический указатель // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Кузьмин А.В., Филюшкин А.И. "Родословец русских князей" из рукописного собрания библиотеки музея Чарторыйских в Кракове // Восточная Европа в древности и средневековье: Генеалогия как форма исторической памяти. XIII Чтения памяти В.Т. Пашуто: Материалы конференции / Отв. ред. Е.А. Мельникова. М., 2001. С. 104-112.

 • Кузьмин А.Г. К вопросу о времени создания и редакциях Никоновской летописи // Археографический ежегодник за 1962 г. М., 1963. С. 111 - 120.

 • Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. - 456 с.

 • Кузьмин А.Г. Об источниковедческой основе "Истории Российской" В.Н.Татищева // Вопросы истории. 1963. № 9. С. 214 - 218.

 • Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. Сведения летописей в Рязани и Муроме до середины XVI века / Отв. ред. Н.Н.Улащик. М., 1965.

 • Кузьминова Е.А. Экзегеза грамматики Юго-Западной Руси конца XVI-XVII века // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2000. № 1. С. 65-70.

 • Кукольник П.В. Исторические заметки о Литве. Вильно, 1884. - 245 с.

 • Кукуня В.Р., Трусаў А.А., Чарняўскі І.М. Архітэктурна-археалагічныя даследаванні гістарычнага цэнтра Магілёва // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1983, № 5.

 • Кукушкина М.В. К вопросу о месте происхождения Радзивилловской летописи в списке XV века // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 50. СПб., 1997. С. 374-383.

 • Кукушкина М.В. Новый список Повести о Псковском взятии // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 16. Л., 1960. С. 473-476.

 • Кукушкина М.В. Радзивилловская летопись: из истории подготовки факсимильного издания 1994 г. // Археографический ежегодник за 1995 г. М., 1997. С. 140-147.

 • Кулагін А.М. Каталіцкія храмы на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 2001.

 • Кулагін А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 2001.

 • Кулаков В. Пруссы (V - XIII вв.). М., 1994.

 • Кулаковский П. Эволюция принципов и перспективы издания документов Метрики в Украине // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11 - 12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 6 - 19.

 • Куликово поле и ратные поля Европы: Прошлое и настоящее: Материалы Международного конгресса "Куликово поле среди ратных полей Европы". Тула, 2002.

 • Кулиш П.А. Отпадение Малороссии от Польши (1340 – 1654). Т. 1 // Чтения в обществе истории и древностей российских. 1898. Кн. 2, ч. 3.

 • Кульпин Э. Золотая Орда. Проблемы генезиса Российского государства. М., 1998 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.

 • Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. М., 1976.

 • Куник A.A. О признании 1223 года временем битвы при Калке // Уч. зап. имп. АН по первому и третьему отд. Т. 2. Вып. 5. 1854. С. 779 - 782.

 • Куник А. О русско-византийских монетах Ярослава I Владимировича с изображением Св. Георгия Победоносца. СПб., 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Куник А. О русско-ливонской хронографии г. Боннеля // Записки императорской академии наук. Т. 2. СПб., 1862. С. 143 - 152 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.10.

 • Куник A.A. Объяснительное введение к грамотам и летописным сказаниям, касающимся истории Червонной Руси в XIV в., с приложением подлинных текстов // Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. Сб. мат. и исслед. СПб., 1907. С. 148-159.

 • Купайло І. Григорій Цамблак (київський митрополит, 1364-1419) // Україна. 1991. № 17. С. 42.

 • Куприянов И. Памятники древней русской словесности // ЖМНП. 1854. Ч. 84. С. 177-190 || d23.

 • Купчинський О.А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004 || Сайт: Наукове товариство ім. Шевченка. Онлайн-журнал Товариства. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2008.V.21. || d23.

 • Купчинський O.A. Дослідження і публікації грамот Галицько-Волинського князівства у XVIII - першій половині XIX ст. // Київська Русь: культура, традиції. К., 1982. С. 129 - 149.

 • Купчинський О. Забуті і невідомі староукраїнські грамоти XIV - першої половини XV ст. // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Т. 233. Праці Історико-філософської секції. Львів, 1997. С. 333-359. || d35.

 • Купчинський О. Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії Галицько-Волинських земель XIII - першої половини XIV століть // Записки НТШ. Т. 231. 1996. С. 44 - 108.

 • Купчинський О. Історіографія публікацій і досліджень документальних матеріалів Галицько-Волинського князівства (Загальний огляд) // Архіви України. 2006, № 1-6 (259). С. 28-46. || d23.

 • Купчинський О. Про деякі способи уточнення дат пізньосередньовічних документів в археографічній практиці // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2002. Вип. 37. Ч. 1. С. 455-464.

 • Курбский А. М. История о великом князе Московском. СПб., 1913.

 • Курбский А.М. История о великом князе Московском / Предисл., вступ. ст., пер. Н.М. Золотухиной; Коммент. Р.К. Гайнутдинова, Н.М. Золотухиной. М.: Изд-во УРАО, 2001 || Сайт: Седьмица.ru. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.I.10.

 • Курбский А.М. Сказания князя Курбского. Ч. 1. История Иоанна Грозного. СПб., 1833 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.IV.25.

 • Курбский А.М. Сказания князя Курбского. Ч. 2. Переписка с Иоанном и другими лицами. СПб., 1833 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.IV.25.

 • Курдюмов М.Г. Описание актов, хранящихся в архиве Археографической комиссии. 1. Акты, поступившие из Киевской казенной палаты. 2. Акты, поступившие из Черниговского губернского правления. 3. Собрание П.М. Строева. 4. Акты, поступившие от разных учреждений и лиц. СПб., 1907. || d31.

 • Курс белоруссоведения: лекции, читанные в Белорусском народном университете в Москве летом 1918 года / Белорусский п/отдел отдела просвещения национальных меньшинств НКП. М., 1918 – 1920. 305 с. || Сайт: Электронная коллекция "Россия и Беларусь: этнокультурный диалог". Адрас. Фармат: GIF. Дата праверкі: 2007.III.19.

 • Кусцинский М.Ф. Записка действительного члена Витебского губернского статистического комитета М. Кусцинского о найденном в Лепельском уезде надгробном камне над павшими в сражении в 1568 г. // Вестник Западной России. 1869, т. I, кн. 2, отд. IV, с. 195–198.

 • Кутаков И.В. Битва на реке Ворскле в 1399 г. и ее общественно-политическое значение // Идеология и культура феодальной России. Горький, 1988. С. 47-52.

 • Кутас Р.А. Гродский суд в Великом княжестве Литовском // Гуманітарна-эканамічны веснік. 2003. № 2. С. 34-39.

 • Кутузова Н.А. Нация, религия и государственность в полемической литературе Беларуси конца XVI - первой половины XVII вв.: Учебное пособие / Науч. ред. Е.С. Прокошина. Мн., 1998.

 • Кухаренко Ю.В. Зарубинецкая культура. М., 1964 [Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Д1-19].

 • Кухаренко Ю.В. К вопросу о происхождении зарубинецкой культуры // Советская археология. 1960, № 1.

 • Кухаренко Ю.В. Памятники железного века на территории Полесья. М., 1961.

 • Кухаренко Ю.В. Памятники зарубинецкой культуры в области Верхнего Поднепровья // Памятники зарубинецкой культуры. М.-Л., 1959. [МИА, № 70].

 • Кухаренко Ю.В. Первобытные памятники на территории Полесья // Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Б1 - 18. М., 1962.

 • Кухаренко Ю.В. Полесье и его место в этногенезе славян // Полесье. (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968. С. 18-46.

 • Кухаренко Ю.В. Средневековые памятники Полесья // САИ. 1961. Вып. Е1-57.

 • Кучера М.П. Переяславское княжество // Древнерусские княжества X-XIII вв. M., 1975. С. 118 - 143.

 • Кучинко M.M. Південно-західні межі розселення східних слов'ян у IX-XIII ст. // Український історичний журнал. 1973. № 9. С. 98 - 105.

 • Кучинко М.М. Волинська земля в X - першій половині XIV ст. Автореф. на здобуття наукового ступеня д.і.н. К., 1999. - 32 с.

 • Кучинко М.М. Історико-культурний розвиток Західного Побужжя IX - XIV ст. Луцьк, 1993. - 159 с.

 • Кучинко М.М. Нариси стародавньої і середньовічної історії Волині. Луцьк, 1994. - 208 с.

 • Кучинко М.М. Про племінну належність ранньосередньовічного населення Побужжя і Посяння // Археологія. 1975. Вип. 16. С. 77 - 83.

 • Кучинко М.М. Средневековые города Побужья в свете летописных и археологических источников // Советское славяноведение. 1978. № 4. С. 22 - 30.

 • Кучкин В.А. Города Северо-Восточной Руси в XIII – XV вв. (Число и политико-географическое размещение) // История СССР. № 6. 1990.

 • Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. Внешнеполитические договоры. М., 2003.

 • Кучкин В.А. Из истории генеалогических и политических связей московского княжеского дома в XIV в. // Исторические записки. 1974. Вып. 94. С. 29-38.

 • Кучкин В.А. К датировке завещания Симеона Гордого // Древнейшие государства на территории СССР. 1987 год. М., 1989.

 • Кучкин В.А. К изучению процесса централизации в Восточной Европе (Ржева и ее волости в XIV – XV вв.) // История СССР. 1984. № 6.

 • Кучкин В.А. К спорам о В.Н.Татищеве // Проблемы истории общественного движения и историографии. М., 1971. С. 246-262.

 • Кучкин В.А. Княжеский помянник в составе Киево-Печерского патерика Иосифа Тризны // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1995 г. М., 1997. С. 166-233 || d42.

 • Кучкин В.А. Московско-литовское соглашение о перемирии 1372 года // Древняя Русь. 2000. № 1. С. 11-39; № 2. С. 1-14 || d24a.

 • Кучкин В.А. Нижний Новгород и Нижегородское княжество в XII-XIV вв. // Польша и Русь. М., 1974. С. 237-256.

 • Кучкин В.А. О древнейших смоленских грамотах // История СССР. 1966. № 3, май-июнь. С. 103-114. || d26.

 • Кучкин В.А. Особая редакция "Наказания" Симеона Тверского // Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969.

 • Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974. - 243 с.

 • Кучкин В.А. Русские княжества перед Куликовской битвой // Куликовская битва: Сб. статей. М., 1980. С. 26-112.

 • Кучкин В.А. Сказание о смерти митрополита Петра // Труды ОДРЛ. Т. 18. 1962. С. 59 - 79.

 • Кучкин В. А. Стародубское княжество и его уделы до конца XIV в. // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 245 - 252.

 • Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X - XIV вв. М., 1984. - 348 с.

 • Кушнярэвіч А.М. Верхняя царква ў Гродне // Старонкі гісторыі Беларусі. Мн., 1992. С. 57-62.

 • Кушнярэвіч А.М. Культавае дойлідства Беларусі XIII - XVI стст.: Гістарычнае і архітэктурна-археалагічнае даследаванне. Мн., 1993.

 • Кяупа З. Московские купцы в Вильнюсе в середине XVI века // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей / Сост. А.В. Юрасов; Отв. ред. В.Л. Янин. М.: Наука, 2003.

 • Кяупене Ю. К вопросу о купеческой общине Вильнюса в первой половине XVII века // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей / Сост. А.В. Юрасов; Отв. ред. В.Л. Янин. М.: Наука, 2003.

 • Кяупене Ю. Книги Вильнюсского замкового суда 16 в. в составе Литовской Метрики // Lietuvos Metrika. 1988 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1992. С. 71-84.

 • Кяупене Ю. Проблемы Кревского акта от 14 августа 1385 года в истории и историографии польско-литовских уний // Восточная Европа в древности и средневековье: X Чтения к 80-летию В.Т. Пашуто: Материалы к конференции. М., 1998. С. 60-62.


© А.Л., складанне каталога.


Hosted by uCoz