Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • L. Annaei Flori de gestis Romanorum epitome (descripta ex editione Beroaldi a. 1510). Sexti Rufi de historia Romana libellus (ex editione Angeli Tiphernatis). Virgilii carmina minora. Aetna carmen. Priapeia. [S.l.] 1519 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • La chronique de Nestor, traduite en français d'après l'édition impériale de Pétersbourg (Manuscrit de Kœnigsberg), accompagnée de notes et d'un recueil de pièces inédites touchant les anciennes relations de la Russie avec la France / Par L.Paris. T. 1. Paris, 1834 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • La chronique de Nestor, traduite en français d'après l'édition impériale de Pétersbourg (Manuscrit de Kœnigsberg), accompagnée de notes et d'un recueil de pièces inédites touchant les anciennes relations de la Russie avec la France / Par L.Paris. T. 2. Paris, 1835 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Labuda G. O źródłach "Kroniki pruskiej" Piotra Dusburga // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn, 1971. № 2-3. S. 217-243.

 • Labuda G. Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa, 1961.

 • Labuda G. (Rec.) Górski K. Descriptiones Terrarum. Nowo odkryte źródło do dziejów Prus w 13 wieku // Studia Źródłoznawcze. T. 28. 1983. S. 257-259.

 • Labuda G. (Rec.) Łowmiański H. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań, 1983; Łowmiański H. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny i Rusi w wiekach średnich. Poznań, 1986 // Roczniki Historyczne. Warszawa - Poznań, 1989. R. 54. S. 245-248.

 • Labuda G. Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski. Warszawa, 1961 || Сайт: Wejherowska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Łabuński Żerbiłło J. Unja Litwy z Polską (1385 - 1569). Warszawa, [1913].

 • Łabyncev J.A. Grafika białoruskich wydań Supraslkich // Tygodnik Podlaski. 1990. № 3. S. 1-3.

 • Labyntsev J. Latopis połocki oo. Jezuitow // Lithuania. 1998. №4 (29). S. 113-115.

 • Łabyncew J., Szczawinskaja L. W mieście zwanym Zabłudowem. Białystok: Orthdruk, 1995.

 • Lachnicki J.E. Statystyka gubernii Litewsko-Grodzienskiey. Wilno, 1817 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.17.

 • Ładowski M.M. Inwentarz konstytucyy koronnych y W.X. Litewskiego przez Macieia Marcyana Ładowskiego... od... 1550 do r. 1683 krótko zebrany a przez Józefa Jędrzeia Załuskiego zkorygowany... od roku 1683 aż do 1726. Lipsk, 1733 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Laemmer H. Analecta Romana. Kirchengeschichtliche Forschungen in Römischen Bibliotheken und Archiven. Schaffhausen, 1861 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04. || d21.

 • Laet J. Persia seu Regni Persici status. Variaque itinera in atque per Persiam: cum aliquot iconibus incolarum. Lugd. Batau., 1633 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Łaguna S. Hanza nad Dźwiną w XIII wieku: szkic historyczny. [Petersburg, 1859] [Адбітка з выд.: "Pismo Zbiorowe"] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Landsberg G. Polacy i Litwini od 1228 do 1430. Krytyczny rzut oka według polskich historyków. Wilno, 1907.

 • Łapiński A. Zygmunt Stary a Kościół prawosławny. Warszawa, 1937 [Rozprawy historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. T. 19. Z. 1; Рэц.: AW. R. 13. Z. 2. 1938. S. 303-312] || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Łappo I.I. Základní zákony velikého knižeství litevského a Polsko po lublínské unii // Sbornik vèd. právních a státních. R. XXIII. 1923. Seš. 3 - 4.

 • L'Architetto Gian Maria Bernardoni si tra l'Italia e le terre dell' Europa centro-orientale / A cura di Sante Graciotti e Jerzy Kiwalczyk. Roma, 1999.

 • Łasicki J. Historya wtargnienia Polaków na Wołoszczyznę z Bogdanem Wojewodą (po którym nastąpił Iwon) i porażce Turków pod dowództwem Mikołaja Mieleckiego i Mikołaja Sieniawskiego, roku 1573 / Przeł. z łac. W.Syrokomla. Petersburg - Mohylew, 1855 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Łaski I. Commune incliti Polonie Regni priuilegium, constitutionum... Cracoviae, 1506 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. || d10.

 • Laskowski O. Grunwald. Warszawa, 1929.

 • Laskowski P. Rada życzliwa na ulżenie Cięszkich Razow z alterowaney Rzeczypospolitey Polskiey. Z uprzeymey ku wszytkim Rzeczypospolitey Stanom chęci uważona y w Druk podana. [S.l.], [першая палова XVII ст.] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Latkowski J. Mendog, król litewski // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kraków, 1892 || [Таксама асобнае выданне]; d41.

 • Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza / Wyd. K.W.Wojcicki. T. 1 - 2. Warszawa, 1853 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG; OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.V.23.

 • Łatyszonek O. Polityczne aspekty przedstawienia średniowiecznych dziejów ziem białoruskich w historiografii Wielkiego Księstwa Litewskiego XV – XVI w. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 25. Białystok, 2006.

 • Laucevičius E. XV - XVIII a. knigų įrišimai lietuvos bibliotekose. Vilnius, 1978.

 • Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV - XVIII a. Vilnius, 1967.

 • Laucevičius E., Vitkauskienė B.R. Lietuvos auksakalystė XV - XIX amžius. Vilnius, 2001.

 • Laur W. Überlegungen zur Herkunft des Wissewalde (Vsevolod) von Gerzike (Jersika) // Zeitschrift für Ostforschung. Bd. 35. 1986. S. 503-515.

 • Lauryk J. Belarusian Warning Inscriptions in Old Printed Books of the 16th - 18th Centuries // New Zealand Slavonic Journal. Wellington, 2003.

 • Laval P., de. (Rec.) Kosman M. Historia Białorusi. Wrocław, 1979 // Acta Baltico-Slavica. Wrocław etc., 1983. T. 15. S. 306-309.

 • Łazutka S. Język Statutów litewskich i Metryki litewskiej // Lithuania. 1997, № 1–2. S. 27 – 33.

 • Le Laboureur J. Relation du voyage de la Royne de Pologne, et du retour de Madame la Mareschalle de Guebriant, Ambassadrice Extraordinaire, et Sur-Intendante de sa conduitte. Par la Hongrie, l'Austriche, Styrie, Carinthie, le Frioul, et l'Italie. Avec un discours historique de toutes les Villes et Estats, par ou elle a passe. Et un Traitte particulier du Royaume de Pologne, de son Gouvernement Ancien et Moderne, de ses Provinces et de ses Princes, avec plusieurs tables Genealogiques de Souverains. Dedié a son Altesse, Madame la Princesse Douairiere de Conde. Paris, 1647 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Łebiński W. Co Al Bekri opowiedział o Sławianach i ich sąsiadach // Rocznik Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego. 1886. S. 167-187. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 502-503].

 • Lechicki Cz. Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze. Warszawa, 1932 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Lelewel J. Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 r. zawartej. Poznań, 1844 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Lelewel J. Grobowe królów polskich pomniki. Poznań, 1857 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11.

 • Lelewel J. Histoire de la Lithuanie et de la Ruthénie jusqu'a leur union définitive avec la Pologne conclue a Lublin en 1569. Paris - Leipzig, 1861 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09. 2. Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30 || d22.

 • Lelewel J. Histoire de Pologne. T. 1. Paris - Lille, 1844 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.01.

 • Lelewel J. Histoire de Pologne. T. 2. Paris - Lille, 1844 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.01.

 • Lelewel J. Histoire de Pologne. Atlas contenant les tableaux chronologiques et généalogiques, et les cartes géographiques de différentes époques. Paris - Lille, 1844 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Lelewel J. Ostatnie lata panowania Zygmunta Starego i początek panowania Zygmunta Augusta, wyciąg z rękopismu Historji Polskiej. Warszawa, 1821 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.17.

 • Lelewel J. Pisma rozmaite. Poznań, 1863 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11.

 • Lelewel J. Pojedynki w Polszcze. Poznań, 1857 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09.

 • Lelewel J. Rozbiory dzieł obejmujących albo dzieje, albo rzeczy Polskie. Poznań, 1844.

 • Lelewel J. Rzut oka na dawność litewskich narodów i związki ich z Herulami: dołączony Opisu połnocney Europy w księdze XXII.8. Ammiana Marcellina wykład przeciw Naruszewiczowi. Wilno, 1808 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Lemcke H. Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold 1406-1528. Stettin, 1919 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Lemeškin I. Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas (pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I. J. Zabelino nuorašus). Vilnius, 2009.

 • Lenarduzzi M.A. Sainte Hedwige: princesse d'Anjou, reine de Pologne. Paris, 1999 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Lenfant J. Histoire du concile de Constance. T. 1. Amsterdam, 1727 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.III.13.

 • Lenz W. Die auswärtige Politik des livländischen Ordensmeisters Walter von Plettenberg bis 1510. Riga, 1928.

 • Leonavičiūtė I. Kariaunos vaidmuo kuriantis Lietuvos valstybei // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997. P. 475–485.

 • Łepkowski J. Starożytności i pomniki Krakowa. Z. 1. Kraków, 1847 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Астатнія сшыткі даступны па нумарах: 1195 (№2), 1196 (№3), 1197 (№4), 1198 (№5), 1199 (№7). Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Łepkowski J. Tajne listy Króla Polskiego Zygmunta Augusta do Stanisława Hozyusza posła Rzeczpospolitej Polskiej na dworze rzymskim w r. 1549 i 1550 umówionymi znakami pisane. Wiedeń, 1850 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Łepkowski K. Poezya polska na nagrobkach z XVI w. // Rocznik Filarecki. T. 1. Kraków, 1886. S. 545-573. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 251-252].

 • Les archives des documents anciens a Varsovie: histoire, organisation, contenu. Varsovie, 1933 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.II.22.

 • Lesmaitis G. LDK samdomosios kariuomenės dydis ir išlaikymo kaštai Livonijos karo pirmojo etapo metu (1557 – 1569 m.) // Lietuvos istorijos metraštis. 2004/2. Vilnius, 2005. P. 27 - 52 [The Size and Maintenance Costs of the GDL Mercenary Army During the First Stage of the Livonian War (1557 –1569)].

 • Leszczyc Z. Herby szlachty polskiej. T. 1. Poznań, 1908 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Leszczyc Z. Herby szlachty polskiej. T. 2. Poznań, 1908 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Lętowski L. Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 1. Biskupi krakowscy. Kraków, 1852 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Lettres de Henri III roi de France / Recueillies par Pierre Champion; publiées avec des compléments, une introduction et des notes pour la Société de l'histoire de France (Legs Pierre Champion) par Michel François, professeur a l'École Nationale des Chartes. T. 1. 1557 - Août 1574. Paris, 1959 || Сайт: Гісторыя Беларусі IX - XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы. Кніга даступна з гэтай старонкі. Фармат DJVU. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d10.

 • Lewestam F.H. Pierwotne dzieje Polski. Warszawa, 1841 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Lewicki A. Ein Blick in die Politik König Sigmunds gegen Polen in Bezug auf die Hussitenkriege (seit dem Käsmarker Frieden). Wien, 1886. [Адбітка: Archiv für oesterr. Geschichte. Bd. 68. H. 2; Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 512-515].

 • Lewicki A. Nieco o unii Litwy z Koroną // Przegląd Polski. 1893, listopad.

 • Lewicki A. Powstanie Świdrygiełły. Ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną. Kraków, 1892 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.25. || d22.

 • Lewicki A. Przymierze Zygmunta W. Ks. Litewskiego z królem rzymskim Albrechtem II. Kraków, 1898 [Rozprawy wydziału historii-filozofii Akademii Umiejetności. T. 37. Kraków, 1898] || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Lewicki A. Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych. Kraków, 1884. || d32.

 • Lewicki K. Książe Konstanty Ostrogski a unia brzeska (1596). Lwów, 1933.

 • Lewicki K. Książęta Ostrogscy w służbie Rzeczypospolitej. Równe, 1938.

 • Lewin I. Palestra w dawnej Polsce // Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 13, z. 1. Lwów, 1936 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Liber cancellariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei aus der Zeit der husitischen Bewegung / Hrgb. von J. Caro // Archiv für österreichische Geschichte. Bd. 45. Wien, 1871. S. 319-545 || d46.

 • Liber quitantiarum Alexandri regi ab a. 1502 ad 1506 // Teki Pawińskiego. T. 1. Warszawa, 1897.

 • Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488 / Wyd. A.Pawiński. Warszawa, 1897.

 • L'idea di Roma a Mosca, secoli XV-XVI: fonti per la storia del pensiero sociale russo = Идея Рима в Москве XV-XVI века: источники по истории русской общественной мысли / П. Каталано, В.Т. Пашуто, М. Капальдо, Н.В. Синицына. Рим - Москва, 1989.

 • Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu: ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. Białystok, 2004 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.21.

 • Lietuva medaliuose XVI-XX a. pr. / Sud. V. Ruzas. Vilnius, 1998.

 • Lietuvių etnogenezė. Vilnius, 1987.

 • Lietuvių karas su kryžiuočiais. Vilnius, 1964.

 • Lietuvių materialinė kultūra 9-13 amžiuje. Vilnius, 1978.

 • Lietuvos archeologijos bibliografija 1782-1998 / Sudarė A.Tautavičius. Vilnius, 2000.

 • Lietuvos architektūros istorija. T. 1. Vilnius, 1988.

 • Lietuvos bažnyčių menas. Vilnius, 1993.

 • Lietuvos didžieji kunigaikščiai: trumpas enciklopedinis žinynas. Vilnius, 2003.

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001.

 • Lietuvos heraldika / Sud. E. Rimša. Kn. 1. Vilnius, 1998.

 • Lietuvos istorija / Red. A.Šapoka. Kaunas, 1936 (рэпрынт: Vilnius, 1989).

 • Lietuvos istorijos studijos || 20, 21, 22, 23 (d40).

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 1. Joniškis, Jurbarkas / Sud. A. Tyla. Vilnius, 1991.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 2. Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / Sudarė A. Tyla, D. Žygelis. Vilnius, 1997.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 3. Kėdainiai / Sud. A. Tyla. Vilnius, 2002.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 4. Alytus / Sud. A. Tyla. Vilnius, 2006.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 5. Merkinė / Sud. A. Baliulis; [spaudai parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius]. Vilnius, 2007.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 6. Trakai / Sud. A. Baliulis; [spaudai parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius]. Vilnius, 2008 || d43 (фр.).

 • Lietuvos Metrika: 1988 metų tyrinėjimai / Литовская Метрика: исследования 1988 г. / Lithuanian Metrica: investigations in 1988. Vilnius: "Academia", 1992.

 • Lietuvos Metrika: 1991–1996 metų tyrinėjimai / Lithuanian Metrica: investigations in 1991–1996. Vilnius: LII leidykla, 1998.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 1 (1380-1584): Užrašymų knyga 1 / Parengė A. Baliulis ir R.Firkovičius. Vilnius, 1998.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440-1498): Užrašymų knyga 3 / Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius, 1998 || d50.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479-1491): Užrašymų knyga 4 / Parengė L. Anužytė. Vilnius, 2004 || d50.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427-1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė E.Banionis. Vilnius, 1993.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506): Užrašymų knyga 6 / Lietuvos istorijos institutas; parengė A. Baliulis. Vilnius: LII leidykla, 2007. – 515, [3] p. || d50.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514): Užrašymų knyga 8 / Parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius. Vilnius, 1995 || НБРБ: 1БА91074К.

 • Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 9 (1511-1518) / Užrašymų knyga 9 / Parengė K.Pietkiewicz. Vilnius, 2002.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10 (1440-1523): Užrašymų knyga 10 / Parengė E. Banionis ir A. Baliulis. Vilnius, 1997 || НБРБ: 1Ба122255К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 11 (1518 - 1523): Užrašymų knyga 11 / Parengė A.Dubonis. Vilnius, 1997.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522-1529): Užrašymų knyga 12 / Parengė D.Antanavičius ir A.Baliulis. Vilnius, 2001.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524-1529): Užrašymų knyga 14 / Parengė D. Antanavičius ir L. Karalius. Vilnius, 2008.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 15 (1528-1538): Užrašymų knyga 15 / Parengė A.Dubonis. Vilnius, 2002.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 19 (1535-1537): Užrašymų knyga 19 / Parengė D. Vilimas. Vilnius, 2009.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 20 (1536-1539): Užrašymų knyga 20 / Parengė R. Ragauskienė, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). Vilnius, 2009.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547): Užrašymų knyga 22 / Parengė A. Blanucsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius. Vilnius, 2010.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387-1546): Užrašymų knyga 25 / Parengė D.Antanavičius, A.Baliulis. Vilnius, 1998.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566-1574): Užrašymų knyga 51 / Parengė A.Baliulis, R.Ragauskienė, A.Ragauskas. Vilnius, 2000.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 52 (1569-1570): Užrašymų knyga 52 / Parengė A.Baliulis ir R.Firkovičius. Vilnius, 2004.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 71 (1585-1586): Užrašymų knyga 71 / Parengė D. Antanavičius. Vilnius: LII leidykla, 2008. — XXVI, 141, [1] s.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 224 (1522-1530): 4-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė S.Lazutka, I.Valikonytė ir kt. Vilnius, 1997 || НБРБ: 1Ба141464К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 225 (1528-1547): 6-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė S.Lazutka, I.Valikonytė ir kt. Vilnius, 1995 || НБРБ: 1БА91075К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 227 (1533-1535): 8-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė I.Valikonytė, S.Lazutka, N.Šlimienė ir kt. Vilnius, 1999 || НБРБ: 1БА207137К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 229 (1540–1541). 10-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Spaudai parengė S.Lazutka, I.Valikonytė, S.Viskantaitė-Saviševienė, J.Karpavičienė. Vilnius, 2003.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 230 (1542): 11-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija) / Spaudai parengė I.Valikonytė, S.Viskantaitė, L.Steponavičienė ir kt. Vilnius, 2001 || НБРБ: 1БА273345К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 231 (1540-1543): 12-oji Teismų bylų knyga / Parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2007.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 234 (1546-1548): 19-oji teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos - XVII a. pradžios kopija / Parengė I. Valikonitė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2009.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 523 (1528). Viešųjų reikalų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; parengė A.Baliulis, A.Dubonis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530 (1566-1572). Viesųjų reikalų knyga 8 / Parengė D.Baronas ir L.Jovaiša. Vilnius, 1999 || НБРБ: 1Ба162699К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567-1569). Viesųjų reikalų knyga 9 / Parengė L.Anužytė ir A.Baliulis. Vilnius, 2001 || НБРБ: 1Ба289097К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 532 (1569-1571). Viesųjų reikalų knyga 10 / Parengė L.Anužytė ir A.Baliulis. Vilnius, 2001 || НБРБ: 1Ба247733К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 556 (1791-1792). Viešųjų reikalų knyga 35 / Lietuvos istorijos institutas; parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, E. Rimša. Vilnius: Versus aureus, 2005.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1553-1567). Viesųjų reikalų knyga 7 / Parengė A. Baliulis. Vilnius, 2001 || НБРБ: 1Ба114770К.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 567 (1567–1571). Surašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; parengė A.Baliulis. Vilnius: Versus aureus, 2006.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 593 (1585–1604). Diplomatinų reikalų knyga / Parengė A. Baliulis. Vilnius, 2009.

 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 594 (1585–1600) / Lietuvos istorijos institutas; parengė A.Baliulis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006.

 • Lietuvos Metrikos studijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998.

 • Lietuvos miestų istorijos šaltiniai. Kn. 1-3. Vilnius, 1988–2001.

 • Lietuvos pilių archeologija. Klaipėda, 2001.

 • Lietuvos pilys. Vilnius, 1971.

 • Lietuvos publicistai valstiecių klausimu XVI a. palaigoje - XVII a. pirmojoje pusėje / Spaudai parengė I.Lukšaitė. Vilnius, 1976.

 • Lietuvos TSR bibliografja. Ser. A. Knygos lietuvių kalba. T. 1. Vilnius, 1969.

 • Lietuvos TSR istorija. T. 1. Nuo seniausių laikų iki 1861 metu. Vilnius, 1957.

 • Lietuvos TSR istorija. T. 1. Nuo seniausių laikų iki 1917 metu. Vilnius, 1985.

 • Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. T. 1. Vilnius, 1955.

 • Lietuvos valstiečių ir miestelenų ginčai su dvarų valdytojais / Sud. K.Jablonskis. D. 1 - 2. Vilnius, 1959 - 1961.

 • Lietuvos valstybė XII - XVIII a. Vilnius, 1997.

 • Lietuvos vienuolynų dailė: parodos katalogas, 1998-2000 / Lietuvos dailės muziejus; parengė V. Balčiūnas [et al.]. Vilnius, 1998.

 • Likowski E. Rokowania poprzedzające Unią brzeską. Kraków, 1886. [Адбітка з Przeglądu polskiego; Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 116-118].

 • Likowski E. Unia brzeska 1596. Poznań, 1896 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10.

 • Limanowski B. Dzieje Litwy. Kraków, 1917 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Limanowski B. Historia Litwy: pokrótce opowiedziana. Chicago, 1895 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Linde S.B. O języku dawnych Prusaków: rozbiór dzieła professora Vatera. Warszawa, 1822 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.09.

 • Linde S.B. O statucie litewskim: ruskim językiem i drukiem wydanym wiadomość: z dwiema rycinami. Warszawa, 1816 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.09.

 • Linde S.B. Słownik języka polskiego. Tt. 1-6. Warszawa, 1807-1914 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Lipnicki A. życie, cuda a część świętego Kazimira. 2 wyd. Wilno, 1907.

 • Lipski A. De Rebus gestis Serenissimi et Potentissimi Principis ac Domini D. Sigismundi III. Poloniae ac Sueciae Regis etc. Brevis Narratio. Romae, 1605 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Lipski J. Archiwum Kuratorji Wileńskiej x. Ad.Czartoryskiego. Kraków, 1926 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.17.

 • Lisauskaitė B. Trakų pilių archeologiniai tyrimai 1971-1998 metais // Lietuvos pilių archeologija. Klaipėda, 2001.

 • Lisiewicz Z. Niezużyte materyały do życiorysu Stanisława Chwalczewskiego // Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 205-207.

 • List o oblężeniu zamku dynamentskiego w Inflanciech do iasnie wielmożnego pana Chrisztopha Moniwida na Dorostaiach, marszałka ... W.X. Litewsk. ... od namiestnika ... dynamentskiego pana Gabriela Bialozora, dzierzawce nowomłynskiego dnia 22 miesiąca Octob. w roku 1605 pisany. [Kraków, 1605] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.03.

 • List otpowedaci od J. M. krala polskeho Mozkowi mrzutemu nepřiteli a tyranu... Praha, 1580 (B. Walda).

 • Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów / Oprac. I.Kaniewska. Kraków, 1999. || d04

 • Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego, wojewody Wileńskiego, marszałka i kanclerza W.X.L., xięcia na Ołyce i Nieświżu, Brzeskiego, Szawelskiego, Kowieńskiego i Boryssowskiego etc. starosty. Tudzież niektóre jego listy do Mikołaja Radzwiłła [sic!], wojewody Trockiego, Beaty xiężnej Ostrogskiej, Mikołaja Krzystofa Radziwiłła, wojewodzica Wilens., marszał. nadwor. W.X.L., x. Alberta palatyna Reny, etc. Z autentyków spisane i wydane przez Stanisława Augusta Laczowicza. Wilno, 1842 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01. || d36.

 • Listy polskie XVI wieku. T. 1. Listy z lat 1525–1548 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza, pod redakcją Kazimierza Rymuta. Kraków, 1998; T. 2. Listy z lat 1548-1550. Kraków, 2001.

 • Listy Stanisława Żółkiewskiego 1584 - 1620. Kraków, 1868 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Literatura antyjezuicka w Polsce, 1578 - 1625 / Oprac. J.Tazbir. Warszawa, 1963.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. prima / Ed. T.Działyński. T. 1 - 3. Poznań, 1856.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. altera. T. 1 / Ed. I.Zakrzewski. Poznań, 1890 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. altera. T. 2 / Ed. I.Zakrzewski. Poznań, 1892 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d04.

 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Ed. altera. T. 3 / Ed. J.Karwasińska. Warszawa, 1935 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d04.

 • Litterae basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae / Ed. A.G. Welykyj. Vol. 1-2. Romae, 1979.

 • Litterae nuntiorum Apostolorum (in Polonia, Austria, Venetiis etc.) historiam Ukrainae et Bielarussjae illustrantes / Coll. A.G. Welykyj. Vol. 1-2. Romae, 1959.

 • Litterae S.C. de propaganda fide ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia. Vol. 1. Romae, 1954.

 • Litwa: miesięcznik illustrowany litewski w języku polskim. R. 1. Wilno, 1908 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Litwa: miesięcznik illustrowany litewski w języku polskim. R. 3. Wilno, 1910 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Litwa: miesięcznik illustrowany litewski w języku polskim. R. 4. Wilno, 1911 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.18.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1. T. 1, z. 1 (styczeń 1912). Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.17.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1. T. 1, z. 2 (luty 1912). Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.17.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (marzec 1912), t. 1, z. 3. Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (kwiecień 1912), t. 2, z. 1. Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (maj - czerwiec 1912), t. 2, z. 2/3. Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (lipiec 1912), t. 3, z. 1. Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (wrzesień 1912), t. 3, z. 3. Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (październik 1912), t. 4, z. 1. Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (listopad 1912), t. 4, z. 2. Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 1 (grudzień 1912), t. 4, z. 3. Wilno, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 2 (styczeń). 1913, z. 1 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 2 (czerwiec 1913), z. 6. Wilno, 1913 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwa i Ruś: miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu. R. 2 (październik, listopad, grudzień 1913), z. 10 - 12. Wilno, 1913 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.21.

 • Litwin H. Catholization among the Ruthenian Nobility and Assimilation Processes in the Ukraine during the Years 1569-1648 // Acta Poloniae Historica. 1987. T. 55.

 • Litwin J. Pseudonim wojskowy i jego legalizacja w Polsce // Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 8, z. 3. Lwów, 1930 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 1. 1093 - 1300. Reval, 1853 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.26. || d12.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 2. 1301 - 1367. Reval, 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.II.17 || d11.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 3. Nachträge zu den zwei ersten Bänden, Fortsetzung von 1368-1393. Reval, 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.26 || d11.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 4. 1394 - 1413. Reval, 1859 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XII.26 || d11.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 5. 1414 - 1423. Riga, 1867. || d32.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Abteilung 1. Bd. 6. Nachträge zu den fünf ersten Bänden. Riga, 1873. || d29.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 7. 1423 Mai - 1429 Mai. Riga, 1881. || d32.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 8. 1429 Mai - 1435. Riga, 1884 || d38.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 9. 1436-1443. Riga, 1889 || d38.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 10. 1444-1449. Riga, 1896 || d39.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 11. 1450-1459. Riga, 1905.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Begr. von F. G. von Bunge ... fortges. von Hermann Hildebrand. Abteilung 1. Bd. 12. 1460-1472. Riga, 1910.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von Leonid Arbusow. Abteilung 2. Bd. 1. 1494 Ende Mai - 1500. Reval, 1900.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von Leonid Arbusow. Abteilung 2. Bd. 2. 1501-1505. Reval, 1905.

 • Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von Leonid Arbusow. Abteilung 2. Bd. 3. 1506-1510. Reval, 1914.

 • Livländische Reimchronik / Hrgb. von F.Pfeiffer. Stuttgart, 1844 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Livländische Reimchronik mit Anmerkunden: Namenverzeichniss und Glossar / Hsgb. von L. Meyer. Paderborn, 1876 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05. || d35.

 • Livoniae historia in compendium ex Annalibus contracta a Thoma Hornero Egrano. [2.] De sacrificiis et idolatria veterum Liuonum & Borussorum Libellus Ioannis Menecii [sic]. Regiomonti, 1551.

 • Lizisowa M.T. Językowe mechanizmy perswazji w Statutach Litewskich // Acta Baltico-Slavica. T. 31. Warszawa, 2007. S. 141—147.

 • Löckerath C.A. Paul von Rusdorf. Hochmeister des Deutschen Ordens 1422 - 1441. Bad-Godesberg, 1969.

 • Lohmeyer K. Herzog Albrecht von Preussen: eine biografische Skizze. Danzig, 1890 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Loho-Sobolewski J. Prawo opiekuńcze w dawnej Litwie. Lwów, 1937 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VII.31. [Рэц.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 288-290].

 • Łojko P.A. Unia lubelska na tle przemian politycznych i procesów państwotworczych w Rzeczypospolitej // Ostatnie lata I Rzeczypospolitej. Łowicz, 1996. S. 15-20.

 • Lonicer Ph. Chronicorum Turcicorum... tomus... T. 1 - 2. Francofurti, 1584 || Сайт: CAMENA - Corpus Automatum Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum. Abteilung "Historica & Politica". Адрас. Дата праверкі: 2007.ХІІ.13.

 • Łopaciński H. "Mons Rei Publicae Polonae 1578": obrazowana alegorya polityczna z czasów Stefana Batorego. Kraków, 1902 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Łoś J. Bogurodzica: pierwszy polski hymn narodowy. Lublin, 1922 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Łoś J. O nazwach urzędów staropolskich typu podkomorzy, łowczy // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 113-120.

 • Łowmiańska M. Hrehory Ościk i jego zdrada w roku 1580 // Księga pamiątkowa Koła Historyków Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: 1923 - 1933. Wilno, 1933.

 • Łowmiańska M. Udział communitatis mercatoriae w samorządzie wileńskim // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 9. Poznań, 2003.

 • Łowmiańska M. Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku. Warszawa - Wilno, 1929 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Łowmiański H. Agresja zakonu krzyżackiego na Litwe w wiekach XII-XV // Przegląd Historyczny. T. 45, 1954. S. 338 - 371 [Тое ж: Łowmiański H. Prusy-Litwa-Krzyżacy. Warszawa, 1989. S. 179-226].

 • Łowmiański H. Akt krewski z 14.VIII.1385 r. // Nurt, 1985, № 8. S. 22 - 24.

 • Łowmiański H. Anfaenge und politische Rolle der Ritterorden an der Ostsee im 13 und 14 Jahrhundert // Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens. Bd. 30. Marburg, 1982.

 • Łowmiański H. Geneza ziemi połockiej // Z polskich studiów sławistycznych. Seria 3. Historia. Warszawa, 1968. S. 7-24.

 • Łowmiański H. Geografia polityczna Bałtów w dobie plemiennej // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. T. 1. Poznań, 1985.

 • Łowmiański H. O znaczeniu nazwy "Ruś" w wieku 10-14 // Kwartalnik Historyczny. Z. 1. Warszawa, 1957. S. 84-101.

 • Łowmiański H. Papiernie wileńskie XVI wieku. Przyczynek do ich dziejów // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 7-8. 1924. S. 409 - 422.

 • Łowmiański H. Początki Polski. T. 1 - 6. Warszawa, 1963 - 1985.

 • Łowmiański H. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich. Warszawa, 1953.

 • Łowmiański H. Pogranicze słowiańsko-jaćwieskie // Acta Baltico-Slavica. T. 3, 1966. S. 89 - 98.

 • Łowmiański H. Polityka Jagiellonów, Poznań, 1999. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 7. Сш. 1 (12). 2000. С. 254-257].

 • Łowmiański H. Prusy - Litwa - Krzyżacy / Wyboru dokonał, oprac. ... M. Kosman. Warszawa, 1989.

 • Łowmiański H. Prusy pogańskie. Toruń, 1935 || d42.

 • Łowmiański H. Religia Słowian i jej upadek (w. VI - XII). Warszawa, 1979.

 • Łowmiański H. Rys historyczny województwa nowogródzkiego w jego dzisiejszych granicach (do r. 1795). Wilno, 1935.

 • Łowmiański H. Sfalszowany opis obwarowania m. Wilna // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 9. 1925 / 26. S. 82 - 94.

 • Łowmiański H. Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów // Przegląd Historyczny. T. 41, 1950. S. 152 - 179.

 • Łowmiański H. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich. Poznań, 1986.

 • Łowmiański H. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań, 1983.

 • Łowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. T. 1 - 2. Wilno, 1931 - 1932.

 • Łowmiański H. Uwagi o genezie państwa litewskiego // Przegląd Historyczny. 1961. T. 52. S. 127-146.

 • Łowmiański H. Uwagi o wpływach słowiańskich na litewską terminologię kościelną // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. 2. Warszawa, 1957. S. 366-372.

 • Łowmiański H. Uwagi w sprawie podłoża społecznego i gospodarczego unii jagiellońskiej // Księga pamiątkowa ku uczczeniu 400. rocznicy wydania I Statutu Litewskiego. Wilno, 1935. S. 214 - 325.

 • Łowmiański H. "Wchody" miast litewskich // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3-4. 1923. S. 398 - 466; R. 2. № 5-6. 1924. S. 1 - 30.

 • Łowmiański H. Wcielenie Litwy do Polski w 1386 r. // Ateneum Wileńskie. R. 12, 1937. S. 36 - 145 (2 выд.: Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 2, 1987. S. 37 - 123).

 • Łowmiański H. Wielkie Księstwo Litewskie. Zagadnienia ustrojowe i prawne (rec. pracy J. Bardacha, "Studia...") // Kwartalnik Historyczny. R. 79, 1972, № 4. S. 885 - 896.

 • Łowmiański H. Witold wielki książę litewski // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 7. Poznań, 1997.

 • Łowmiański H. Z zagadnień spornych społeczeństwa litewskiego w wiekach średnich (rec. pracy W. Kamienieckiego, "Społeczeństwo...") // Przegląd Historyczny. T. 40, 1949. S. 96 - 127.

 • Łowmiański H. Zagadnenie roli Normanów w genezie państw słowiańskich. Warszawa, 1957. - 203 s.

 • Łowmiański H. Zagadnienie unii polsko-litewskiej // I Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich. T. 1. Warszawa, 1953. S. 403 - 407.

 • Łowmiański H. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI. Zaludnienie w roku 1528. Poznań, 1998.

 • Łowmiański H. (Rec.) Kuczyński S. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa, 1960 // Kwartalnik Historyczny. 1955. R. 62. № 4 - 5.

 • Łowmiański H. (Rec.) Литовская метрика. Книги публичных дел. РИБ. Т. 30 и 33 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 268 - 274.

 • Łowmiański H. (Rec.) Станкевич А. Доктар Францішак Скарына - першы друкар беларускі. 1525 - 1925. Вільня, 1924 // Ateneum Wileńskie. R. 3. № 9. 1925 / 26. S. 161 - 179.

 • Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów, 1890 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Łoziński W. Życie polskie w dawnych wiekach: (wiek XVI-XVIII). Lwów, 1907 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Lubieniecki S. Historia reformationis Polonicae, in qua tum reformatorum, tum Antitrinitariorum origo & progressus in Polonia & finitimis provinciis narrantur. Freistadii, 1685 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Lubienski S. Opera posthuma, historica, historo-politica, variique discursus, epistolae, et aliquot orationes. Antverpiae, 1643 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Łubieński S. Pisma pośmiertne: Droga do Szwecyi r. 1593. Rozruchy domowe od r. 1606 po 1608 / Przeł. z łac. A.B.Jocher. Petersburg - Mohylew, 1855 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Lubomirski J.T. Trzy rozdziały z historyi skarbowości w Polsce 1507-1532. Kraków, 1868 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Luchtanas A., Vėlius G. Valstybės gimimas ir mirusiųjų deginimo paprotys. Mirusiųjų deginimo tradicijos rytų Lietuvoje problematika dr. G. Zabielos straipsnyje "Laidosena pagoniškoje Lietuvoje" // Archaeologia Lituana. T. 3. 2002. P. 157-161 || d49.

 • Łukaszewicz J. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. T. 1. Poznań, 1842 || 1. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. 2. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Łukaszewicz J. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. T. 2. Poznań, 1843 || 1. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. 2. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Łukaszewicz J. Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. T. 1. Poznań, 1849 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Łukaszewicz J. Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. T. 4. Poznań, 1851 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Łukaszewicz J. Polska zawierająca jeografią i dzieje starożytnej Polski od początków narodu, aż do nowszych czasów. Poznań, 1842 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Łukaszewicz L. Rys dziejów piśmiennictwa Polskiego. Wyd. 2. Poznań, 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Lukšaitė I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVI a. trečias dešimtmetis - XVII a. pirmas dešimtmetis. Vilnius, 1999.

 • Łuksza W. W sprawie prawosławnych bractw miodowych w Wilnie // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 288-290.

 • Lulewicz H. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie 1569-1588. Warszawa, 2002.

 • Lulewicz H. Nieznana księga Metryki Litewskiej w zbiorach Archiwum Sanguszków w Krakowie // Lietuvos Metrika. 1991–1996 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998.

 • Lulewicz H. Zjazd w Rudnikach we wrześniu 1572 r. // Przegląd historyczny. T. 91. Z. 2. Warszawa, 2000. S. 203–219.

 • Lustracja województwa podlaskiego 1570 i 1576 / Wyd. J.Topolski i J.Wiśniewski. Wrocław - Warszawa, 1959.

 • Lustracje województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564 - 1565 / Wyd. K.Chłapowski, H.Żytkowicz. Cz. 1. Warszawa - Łódź, 1992.

 • Łuszkiewicz W. Ruina Bohojaulenskiej Cerkwi w zamku Ostrogskim na Wołyniu // Sprawozdanie Komisji historii sztuki. T. 4. Kraków, 1883.

 • Łużny R. Adama Hipacego Pocieja Parenetica: z nowych odczytań najdawniejszej ruskiej literatury religijno-polemicznej // Unia Brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich: praca zbiorowa. Kraków, 1994. S. 345-357.

 • Łysakowski A. Uniwersytecka Biblioteka Publiczna w Wilnie. Wilno, 1932 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • M. F. Witebsk i Witebszczyzna // Ziemia. Warszawa, 1912. S. 516-518.

 • MacAlpine N. A pronouncing Gaelic dictionary: to which is prefixed a concise but most comprehensive Gaelic grammar. Edinburgh, 1903 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Machovenko J. Nielietuviškų žemių teisinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV - XVIII a.). Vilnius, 1999.

 • Maciej z Miechowa, 1457 – 1523: Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki. Wrocław, 1960.

 • Maciejauskienė V. Lietyviė pavardžių sudarymas 13-18 a. Vilnius, 1991.

 • Maciejowska M. Jadwiga – królowa polska // Przegląd Powszechny. 1934.

 • Maciejowski W.A. Dopełnienia Historyi prawodawstw słowiańskich: nakładem zapisu ś. p. Michała Konarskiego opracowywane i w kilku artykułach, osobne dzieła stanowiących drukiem ogłoszone: artykuł pierwszy zawiera: dzieje Polski przedchrobrowej aż do początku panowania w niej rodziny Piasta, zaczerpnięte ze źrzódeł pomnikami tychże dziejów od Augusta Bielowskiego wydanemi nie objętych, i opowiedziane z uwagą na ościenne kraje, na Ruś, Litwę i Czechy, a osobliwie na starodawne i dzisiejsze Niemcy. Warszawa, 1872 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31. 2. Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Maciejowski W.A. Historya miast i mieszczan w krajach dawnego państwa Polskiego. Poznań, 1890 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 1. Obejmuje wstęp do całego dzieła, tudzież obraz prawodawstwa czasów przedchrześciańskich. Wyd. 2. Warszawa, 1856 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 2. Obejmuje prawo polityczne Słowian w przestworze IX-XIV wieku rozwinięte. Wyd. 2. Warszawa, 1858 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 3. Obejmuje prawo cywilne i karne, tudzież praw obu postępowanie i organizacyą sądową, w przestworze IX-XIV wieku. Wyd. 2. Warszawa, 1859 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 4. Obejmuje prawo polityczne Słowian w przestworze XIV-XVIII wieku rozwinięte. Wyd. 2. Warszawa, 1862 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 5. Obejmuje prawo cywilne i karne, tudzież praw obu postępowanie i organizacyą sądową, w przestworze IX-XIV wieku. Wyd. 2. Warszawa, 1865 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Maciejowski W.A. Historya prawodawstw słowjańskich. T. 6. Obejmuje dawne pomniki prawodawstwa (r. 992-1573) z rękopisów starych wyjęte. Wyd. 2. Warszawa, 1858 || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Maciejowski W.A. Historya włościan i stosunków ich politycznych, społecznych i ekonomicznych, które istniały w Polsce od czasów najdawniejszych aż do drugiej połowy XIX wieku. Warszawa, 1874 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Kronika polska pierwszych dziesięciu po Chr. wieków. Warszawa, 1848 || 1. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28. 2. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Ksiądz Piotr Skarga: szkic historyczno-literacki. Lwów, 1847 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Legendy i pieśni ludu polskiego nowo odkryte. Warszawa, 1860 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie słowian. Pamiętnik I. Peterzburg - Lipsk, 1839 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie słowian. Pamiętnik II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów, aż do XIV wieku, wyjątki historyczne , tudzież akta urzędowe i pomniki języka polskiego z wieku XIII. i następnych. Peterzburg - Lipsk, 1839 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Pierwotne dzieje Polski i Litwy. Warszawa, 1846 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18. 2. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Piśmiennictwo Polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. T. 1. Warszawa, 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2007.IV.17.

 • Maciejowski W.A. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 1. Peterzburg - Warszawa, 1842 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 2. Polska i Ruś aż do pierwszej połowy XVII wieku. Peterzburg - Warszawa, 1842 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 3. Peterzburg - Warszawa, 1842 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 4. Peterzburg - Warszawa, 1842 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian, w kilku odrębnych artykułach przedstawiony. Warszawa, 1871 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciejowski W.A. Roczniki i kroniki polskie i litewskie najdawniejsze. Warszawa, 1850 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31. 2. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Maciejowski W.A. Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie czyli Opowieść historyczna o przybyciu do pomienionych krajów dziatwy Izraela - i o powodzeniu jej tamże w przestworze VIII-XVIII wieku. Warszawa, 1878 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Maciszewski J. Szlachta polska i jej państwo. Warszawa, 1986.

 • Mačiukas Ž. Ką apie Lietuvą žinojo XV a. vokiečių poetas ir diplomatas Oswaldas von Wolkensteinas (1377–1445)? // Lietuvos istorijos metraštis. 2001/2. Vilnius, 2002. P. 35 - 58 [What did German Poet Oswald von Wolkenstein (1377–1445) of the 15th Century Know about Lithuania?].

 • Mačiukas Ž. Zigmantas Liuksemburgietis ir Žemaitijos byla Konstanco bažnytinianie susirinkime 1414 – 1418 metais // Lietuva ir jos kaimynai: Nuo normanų iki Napoleono. Vilnius, 2001.

 • Maciūnas V. Keli dokumentai S. Daukanto biografijai // Mūsų senovė. 1937, t. 2, Nr. 3(8). P. 355–371.

 • Maciūnas V. (рэц.) P. Veblaitis. Kova su caro valdžia už Kęstaičių bažnyčią // Mūsų senovė. 1937, t. 3, Nr. 3 (8). P. 701 – 702.

 • Mackavičius A. Žemaitijos valsčių surašymas 1537-1538 m. / Parengė K.Jablonskis, [sudarė A.Baliulis]. Vilnius: LII leidykla, 2003. - 449, [3] p.

 • Macquer Ph. Dzieje Rzeczypospolitey Rzymskiey, od założenia Rzymu az do cesarzow krotko porządkiem lat opisane. T. 2. Od wieku siodmego do upadku Rzeczypospolitey / Tł. J.Ch.Albertrandy. Warszawa, 1806 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.31.

 • Mączyński J. Lexicon latino-polonicum. Regiomonti, 1564 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.07.

 • Magni Ducatus Lithuaniae, Livoniae et Moscoviae Descriptio. 1589 [Мапа, зробленая М.Струбичам и Г.Меркаторам] || Сайт: DigAr. Digitaalne arhiiv. Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.13.

 • Magnus O. Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, moribus, ritibus... Romae, 1554 || Сайт: Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia. Адрас. Фармат: TIFF. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d22.

 • Magnus O. Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditionibus, moribus, ritibus... Amsterodami, 1669 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0165930). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Mailath J. Geschichte der Magyaren. Bd. 4. Wien, 1831 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Mailath J. Geschichte des östreichischen Kaiserstaates. Bd. 2. 1526-1619. Hamburg, 1837 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Majewski W.S. Roskład y treść dzieła o początku licznych Sławiańskich Narodów, tudzież każdego w szczególności we IV. Tomach. Warszawa, 1818 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Majkowski E. Materjały do dziejów biblioteki Zygmunta Augusta. Poznań, 1928.

 • Makowska-Gulbinowa E. Wileńskie cechy tkackie do r. 1795 // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5-6. 1924. S. 68 - 103.

 • Maksimaitienė O. Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai. Vilnius, 1991.

 • Małachowski P. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim i Wielkim Xięstwie Litewskim. T. 2. Łuck, 1790 || Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0163101). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27.

 • Małaczyńska G. Jadwiga (1408-1431) // Polski słownik biograficzny. T. 10/2. Z. 45. Wrocław etc., 1963. S. 301-304 || d43.

 • Malec J. Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych. Kraków, 1999.

 • Malecki A. Kronika Baszka czyli t.zw. Kronika Wielkopolska. Lwów, 1894 [Odbitka z Kwartalnika Historycznego Rocz. VIII. 1894] || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Malecki A. Lechici w świetle historycznej krytyki. Lwów, 1897 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Malecki A. Studya heraldyczne. T. 1. 1890 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Malecki A. Studya heraldyczne. T. 2. 1890 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Malecki A. Studyum nad bullą Innocentego II z roku 1136 wydaną dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Poznań, 1894 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Malecki A. Wybór mów staropolskich świeckich sejmowych i innych. Kraków, 1860 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Malecki A. Z dziejów i literatury. Pomniejsze pisma. Lwów - Petersburg, 1896 [у тым ліку артыкулы па сярэдневечнай гісторыі манаскіх ордэнаў у Польшчы] || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Malecki A. Z przeszłości dziejowej. Pomniejsze pisma. T. 1. Kraków - Warszawa, 1897 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Malecki A. Z przeszłości dziejowej. Pomniejsze pisma. T. 2. Kraków - Warszawa, 1897 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Malecki J., Oderborn P. De Rvssorvm religione, ritibvs nvptiarvm, fvnervm, victu, vestitu etc. et De Tartarorvm religione ac epistola ad D. Davidem Chytraeum recens scripta. Alia eiusdem argumenti de sacrificiis, nvptiis et funeribus veterum Borussorum ad cl. v. Georgium Sabinum olim missa. [S.l.], 1582 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Maleczyńska E. Książęce lenno mazowieckie 1351 - 1526. Lwów, 1929.

 • Maleczyński K. Urzędnicy grodzcy i ziemscy Lwowscy w latach 1352 - 1783. Lwów, 1938.

 • Maleczyński K. W sprawie autentyczności dokumentów Mendoga z lat 1253-1261 // Ateneum Wileńskie. R. 11. Wilno, 1936. S. 1-60.

 • Maleszewski J. Książęta Bielsccy h. Pogoń. Warszawa, 1929. - 174 s.

 • Malinowski L. Glosy polskie w kilku rękopismach łacińskich wieku XV w bibliotekach kapitulnej i uniwersyteckiej w Pradze oraz w rękopiśmie Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich z r. 1438 N. 379. Kraków, 1895 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Malinowski L. Kazanie na dzień Wszech Świętych: Ewangelia ś. Mateusza R. V, 1-12: zabytki języka polskiego w wieku XV, z rękopisu D. LII. Biblioteki kapitulnej w Pradze. Kraków, 1895 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Malinowski N.E. Heraldyka to jest nauka o herbach zawierająca wykład teoryi heraldyki powszechnej z najlepszych zródeł zebrany, teoryję heraldyki polskiej, teoryję genealogii i sfragistyki, tudzież rzecz o orderach, rozprawy o szlachectwie, tytułach i godnościach honorowych, rycerstwie, jako też rys literatury i słownik wyrazów technicznych powyżej wymienionych umiejętności. Warszawa, 1841 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VI.12.

 • Maliszewski E. Bibljografja pamiętników polskich i Polski dotyczących (druki i rękopisy). Warszawa, 1928 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03. [Рэц.: Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 15. 1928. S. 178-181]. || d04.

 • Maliszewski E. Polacy i Polskość na Litwie i Rusi. Wyd. 2. Warszawa, 1916 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.05.

 • Maliszewski E. Przewodnik po Gubernji Wileńskiej . Zarys statystyczno-opisowy. Warszawa, 1919 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Mannhardt W. Die Mater Deum der Aestier // Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur. Bd. 24. Berlin, 1880. S. 159 - 168.

 • Manteuffel G. O starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckich. Lwów, 1912 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Marchwińska A. Rejestr dworu królowej Barbary (1548–1551) // Studia Źródłoznawcze. T. 38. S. 81 – 102.

 • Marcin z Urzędowa. Herbarz polski to iest o przyrodzeniv zioł y drzew rozmaitych, y innych rzeczy do lekarztw nalezących. Kraków, 1595 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Marciniak R. Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu Odrodzenia. Warszawa etc., 1983.

 • Marciniak R. Ze studiów nad zbiorem Acta Tomiciana: Dzieje zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego w okresie Oświecenia // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z. 16. Kórnik, 1980.

 • Marcinkowski A.A. Lud ukraiński. T. 1. Wilno, 1857 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Marcinkowski A.A. Lud ukraiński. T. 2. Wilno, 1857 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Marcinkowski K. Inwentarz Zamku Krakowskiego sporządzony w roku 1787. Kraków, 1905 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Marcinkowski K. Materjały do historyi wojen z Krzyżakami: (spis sum wypłaconych wojskom zaciężnym) // Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. R. 13. 1906. S. 241-259 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Marczak M. Zbiory archiwalne Hr. Tarnowskich w Dzikowie. Warszawa, 1939 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.23.

 • Maroszek J. Najstarszy dokument uposażeniowy Kościoła Farnego w Białymstoku z 4 grudnia 1581 roku // Białostocczyna. 1996, № 2. S. 3-8.

 • Maroszek J. Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta: z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią. Białystok, 2000 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Maroszek J. Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w. // Studia i materiały z historii Kultury Materialnej. T. 51. Studia nad produkcją rzemiślniczą w Polsce (XIV-XVIII w.). 1976, s.88-195 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.03.

 • Marszalska J.M. Szkic do Zarządu Dóbr i Archiwum Rodzinnego Sanguszkó w w Gumniskach // Roczn. Tarnowski. R. 2. 1994. S. 183 - 195.

 • Martel A. La langue polonaise dans les pays ruthenes, Ukraine et Russie Blanche. Lile, 1938.

 • Martinius M. De bello Tartarico historia; In qua, quo pacto Tartari hac nostra aetate Sinicum Imperium invaserint, ac fere totum occuparint, narratur; eorumque mores breviter describuntur. Auctore R. P. Martino Martinio, Tridentino, ex Provincia Sinensi Societatis Iesu in Urbem misso Procuratore. Antverpiae, 1654 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Martinof P. Les manuscrits slaves de la Bibliotheque Imperiale de Paris. Paris, 1858 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.I.28.

 • Martynowicz A. Sobory lokalne na ziemiach ruskich i w Wielkim Księstwie Litewskim do końca XV wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 32, 2009. S. 21-100 || d41.

 • Maternicki J. Tradycja grunwaldzka jako przedmiot badań historycznych // Studia Grunwaldzkie. Tom 2. Olsztyn, 1992.

 • Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands. Th. 1. Riga, 1836 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej (1348 - 1607) / Wyd. A.Prochaska. Lwów, 1890.

 • Materiały do historii filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 1. Wrocław, 1970.

 • Materyały do historyi Jagiellonów z archiwów weneckich. Cz. 1. Poznań, 1887 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Materyały do historyi miasta Biecza: (1361-1632). Kraków, 1914 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich / Zebr. T.Wierzbowski. T. 1. 1398 - 1600. Warszawa, 1900.

 • Materiały do stosunków historii kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim / Zebrał i oprac. S.Tomkowicz. Kraków, 1915.

 • Materyały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII wieku poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Jana Ostroroga woyewody poznańskiego / Zebrał i opracował W.Chomętowski. Warszawa, 1876. [Biblioteka ordynacyi Krasińskich, t. 2].

 • Matijów J. Der polnisch-ungarische Streit um Galizien und Lodomerien. Ein Beitrag zur österr. Geschichte // Jahresbericht der K.K. II Obergimnasium im Lemberg für das Jahr. 1886. S. 4-35. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 326-327].

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 1. Casimiri IV regis tempora complectens (1447-1492). Varsoviae, 1905 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.23 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 2. Iohannis Alberti regis tempora complectens (1492-1501). Varsoviae, 1907 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.23 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 3. Alexandri regis tempora complectens (1501-1506). Varsoviae, 1908 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.23 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 4. Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548). Vol. 1. Acta cancellariorum 1507-1548. Varsoviae, 1912 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.28 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 4. Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548). Vol. 2. Acta vicecancellariorum 1507-1535. Varsoviae, 1912 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.28 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 4. Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548). Vol. 3. Acta vicecancellariorum 1533-1548. Varsoviae, 1915 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.28 || d11.

 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur / Contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski. P. 4. Sigismundi I regis tempora complectens (1507-1548). Vol. 4. Indices rerum, personarum et locorum 1507-1548. Varsoviae, 1917 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.28 || d11.

 • Matušakaitė M. Apranga XVI - XVIII a. Lietuvoje. Vilnius, 2003.

 • Matušakaitė M. Mediniai Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altoriai // Kultūros paminklai. 1995. № 2. P. 123-137.

 • Matušakaitė M. Seniausioji Lietuvoje gotikinė skulptūra // Kultūros paminklai. 1995. № 2. P. 112-123.

 • Matušakaitė M. Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. Kaunas, 1998.

 • Matusas J. Senovės prūsų žemės nukariavimas. Kaunas, 1940.

 • Matusas J. Švitrigaila Lietuvos didysis kunigaikštis. Kaunas, 1938.

 • Matuszewski J. Immunitet ekonomiczny w dobrach Kościoła w Polsce do roku 1381. Poznań, 1936.

 • Mažeika R. "Nenorim, kad jie kovotų prieš mus mūsų pačių ginklais"... - popiežių bandymai reguliuoti prekybą su Pabaltijo pagonimis XIII a. // Lituanistika. 1990, № 4. S. 11-19.

 • Mažeika R. Of cabbages and knights: trade and trade treaties with the infidel on the northern frontier, 1200-1390 // Journal of Medieval History. V. 20. 1994. S. 63-76 || d24a; d42.

 • Mažeika R.J. The role of pagan Lithuania in Roman Catholic and Greek Orthodox religious diplomacy in east–central Europe (1345 - 1377). Unpublished doctoral dissertation. Fordham, New York, 1987, revised. (University Microfilms International, Ann Arbor, MI, 1987). - 202 s. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). 1998. С. 543-546].

 • Mažeika R.J. Was Grand Prince Algirdas a Greek Orthodox Christian? // Lituanus. Vol. 33. № 4. Winter 1987. P. 35-55 || d27.

 • Mažeika R. When Crusader and Pagan Agree: Conversion as a Point of Honour in the Baptism of King Mindaugas of Lithuania (c. 1240 - 63) // Crusade and Conversion on the Baltic Frontier, 1150—1500. Ed. by A. V. Murray. Aldershot, 2001. P. 197-214.

 • Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV w. / Oprac. W. Semkowicz. Kraków, 1912 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Mazowieckie zapiski herbowe z XV - XVI w. / Wyd. A.Wolff. Kraków, 1937.

 • Mazurkiewicz J. Ustawy amortyzacyjne w dawnej Polsce // Pamiętnik Historyczno-Prawny. T. 12, z. 2. Lwów, 1933 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.26.

 • McMillin A.B. Francis Skaryna's biblical prefaces and their place in early byelorussian literature // The Journal of Byelorussian studies. 1988. Vol. 6, № 1. P. 3-11.

 • Mecherzyński K. Historya języka łacińskiego w Polsce. Kraków, 1833 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31. 2. Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Mecherzyński K. Historya języka niemieckiego w Polsce. [Kraków, 1845] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Mecherzyński K. Historya wymowy w Polsce. T. 1. Kraków, 1856 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Mecherzyński K. Historya wymowy w Polsce. T. 2. Kraków, 1858 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Mecherzyński K. Historya wymowy w Polsce. T. 3. Kraków, 1860 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Mecherzyński K. Świadectwa uczonych kraiowych i postronnych o kwitnącym stanie nauk w Polsce w wiekach dawniejszych. Kraków, 1828 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Mełeń A. Ordynacje w dawnej Polsce // Pamiętnik historyczno-prawny. Z. 2. 1926.

 • Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St-Pétersbourg. Sixiéme série. Sciences politiques, histoire et philologie. T. 9 et dernier. Saint-Pétersbourg, 1859 [манаграфія па яцвягам] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Memorabilis et perinda stupenda de crudeli Moscovitarum expeditione narratio, ex Germanico in Latinum conversa. Duaci, 1563 (J. Boscard).— РНБ: 13.7.2.381. Факсіміле: Paris, 1858. Тое ж: An early news-sheet. The Russian invasion of Poland in 1563. Ed. by J. C. H[otten]. London, 1874 || d40.

 • Menzel C.A. Geschichte von Schlesiens. Bd. 1. Die Geschichte von den ältesten Zeiten bis 1526. Breslau, [1808] || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.28.

 • Mercator G. Atlas Minor. Amsterdam, 1610 || Сайт: Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES. Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Meter von Klonau G. Jahrbücher des deutchen Reiches unter Heinrich IV und Heinrich V. Leipzig, 1903. - 356 s.

 • Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV - XVI w. T. 1. Księga oznaczona nr. 333 z lat 1417-1429. Warszawa, 1918. - 348 s.

 • Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV - XVI w. T. 2. Księga oznaczona nr. 334 z lat 1429-1433. Warszawa, 1930. - 421 s.

 • Metryka Litewska. Księga wpisów Nr.131 /Oprac. A.Rachuba. Warszawa, 2001 || НБРБ: 1Ба289769.

 • Metryka Litewska: księga sigillat 1709 – 1719 / Oprac. A.Rachuba, Warszawa: PWN, 1987.

 • Metryka Litewska - księgi wpisów za lata 1516 - 1518. Wyd. K.Pietkiewicz // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 6. 1994. Poznań, 1995. S. 159 - 199.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo wileńskie 1690 r. / Opracował A.Rachuba. Warszawa, 1989.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo brzeskie litewskie 1667-1690 r. / Opracował A.Rachuba. Warszawa, 2000.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo trockie 1690 r. / Opracował H.Lulewicz. Warszawa, 2000.

 • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Województwo nowogródzkie 1690 r. / Opracowali H.Lulewicz, A.Rachuba. Warszawa, 2002.

 • Meysztowicz W. Szkice o świętym Brunie-Bonifacym // Sacrum Poloniae Millennium. T. 5. Rzym, 1958. S. 495-496.

 • Michalonis Litvani De moribvs Tartarorvm, Litvanorvm et Moschorvm, fragmina X. multiplici historia referta et Iohan. Lasicii Poloni De diis Samagitarvm, caeterorvmq[ue] Sarmatarvm, et falsorvm christianorvm, item De religione Armeniorvm... Basileae, 1615 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Michałowski G. Skoki nad Bugiem // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. 1993. № 2. S. 30-34. [Маёнтак Скокі].

 • Michalski A. Związki handlowe Wołynia z miastami nadbałtyckimi od XIII do 1 poł. XVIII w. // Studia Bałtyckie. Historia. T. 3. Koszalin, 1998. S. 221-258.

 • Michaluk D. Miasteczko Narew w XVI w. - powstanie i rozwój // Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność / Red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk. Toruń, 1996. S. 126-134.

 • Michaluk D. Między Koroną a Litwą. Kształtowanie się terytorium ziemi mielnickiej w XVI-XVII wieku // Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń. T. 1 / Red. M. Liedke, J. Sadowska, J. Trynkowski. Białystok, 1999. S. 36-54.

 • Michaluk D. O możliwościach badania struktury etnicznej ludności Podlasia w XVI wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. T. 17. 2002. S. 57-72.

 • Michaluk D. Omówienie polskiej historiografii dotyczącej przeszłości Podlasia za lata 1991-2003 // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Michaluk D. Rezydencja hospodarska w Mielniku w XIII-XVIII w. // Studia Podlaskie. 1994. T. 4. S. 25-50.

 • Michaluk D. Wymiana rodów na pograniczu koronno-litewskim w XVI-XVII wieku na przykładzie południowego Podlasia // Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / Red. J. Staszewski, K. Mikulski, J. Dumanowski. Toruń, 2002. S. 250-262.

 • Michelbertas M. Lietuvos numizmatikos įvadas. Vilnius, 1989.

 • Mickūnaitė G. Art and architecture of the Grand Duchy of Lithuania: Lithuanian scholarship 1990-2003 // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Mickūnaitė G. From Pamphlet to Origin Theory: The Establishment of Lithuanian Dynastic Tradition // The Medieval Chronicle, II. Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle, Driebergen / Utrecht 16-21 July 1999 / Ed. By E. Kooper. Rodopi, 2002. P. 156-165.

 • Mickūnaitė G. Making a great ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania. Central European University Press, 2006.

 • Mickūnaitė G. Motiejus Stryjkowskis apie Lucko suvažiavimą. Tekstas, Vaizdas, Kontekstas // Vaizdas ir pasakojimas. Vilnius, 2002. P. 7-21.

 • Miechowita M. Chronica polonorum. Kraków, 1986 [факсіміле выдання 1521 г.] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.18.

 • Miechowita M. Conservatio sanitatis. Kraków, 1522 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Miechowita M. Cronica Polonorum. Kraków, 1519 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Miechowita M. Cronica Polonorum. Kraków, 1521 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03 || d19.

 • [Miechowita M.] Excellentissimi viri Mathie de Miechow artium et medicinae doctoris contra seuam pestem regimen accuratissimum: at primum ad divos Sebastianum et Rochum deouteremittuntur orationes. Kraków, 1508 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Miechowita M. Fructuosa doctrina de sanguinis missione. Kraków, 1508 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Miechowita M. Historia Delle Due Sarmatie di Mattheo Di Micheovo, Dottor Fisico, Et Canonico Cracoviense, Tradotta Per Il Signore Annibal Maggi. Con La Tavola Delle Cose Notabili. Venezia, 1561 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Miechowita M. Tractatus de duabus Satrmati[i]s Asiana, & Europiana & de contentis in eis. Kraków, 1517 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Miecznik A. O religii pogańskich Słowian. Pogląd ze stanowiska kulturno-historycznego. Lwów, 1894 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11.

 • Mienicki R. Archiwum akt dawnych w Wilnie w okresie od r. 1795 do 1922. Rys historyczny. Warszawa, 1923 || Rec.: Ateneum Wileńskie. R. 1. № 2. 1923. S. 274 - 277.

 • Mienicki R. Archiwum akt dawnych w Witebsku (Centralne Archiwum Witebskie). 1852 - 1903. Warszawa, 1939.

 • Mienicki R. Wileńska Komisja Archeograficzna (1864-1915). Wilno, 1925 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.30.

 • Mierzyński A. Jan Łasicki: źródło do mytologii litewskiej. Kraków, 1870 [Osobne odbicie z N. M. Rocz. Tow. nauk krakowskiego] || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Mierzyński A. Przysięga Kiejstuta. [S.l, s.a]. || d38.

 • Mierzyński A. Źródła do mytologii litewskiej. [Cz. 1]. Od Tacyta do końca XIII wieku. Warszawa, 1892 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Mierzyński A. Źródła do mytologii litewskiej. Cz. 2. Wiek XIV i XV. Warszawa, 1896 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.23.

 • Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2008.III.18 || R. 1 (1908, № 1-7), R. 2 (1909): d19; R. 3 (1910), R. 4 (1911): d22; R. 5 (1912), R. 6 (1913), R. 7 (1914, № 1-6), R. 8 (1915), R. 9 (1930, № 1-9), R. 10 (1931): d23; R. 11 (1932, № 1-6, 9-12), R. 12 (1933), R. 13 (1934): d26; R. 14 (1935): d20; R. 15 (1936): d26; R. 16 (1937): d27; R. 17 (1938): d26; R. 18 (1939, № 1-9): d22.

 • Mika N. Czy król Rusi Halickiej Daniel był obecny przy zawieraniu pokoju Wiedeń skiego w 1261 roku ? Z dziejów stosunków Rusko-Austriackich w średniowieczu // Kwartalnik Historyczny. R. 55. 1998. № 2. S. 3 - 15.

 • Міkołaja Krzysztofa Radziwiła Pielgrzymka do Ziemi Świętej / Tłómaczona przez X. Andrzeja Wargockiego. Wrocław, 1847. || d17.

 • Mikulionis S. Dėl Vytauto portretų Trakų bažnyčiose // KB. T. 2. 1989. P. 55-56.

 • Mikulionis S. Trakų salos pilis. Vilnius, 1978.

 • Mikulionis S. Vakarų Europos ir Bizantijos architektūros tradicijos XIII-XIV a. Lietuvoje // Europos dailė. Lietuviskieji variantai. Vilnius, 1994.

 • Mikulski J. Smoleński ośródek latopisarski w latach 20-50. XV w. // Białoruskie zeszyty historyczne. T. 33. Białystok, 2010. S. 17-49 || d42.

 • Mikulski W. Dokumenty z archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego w archiwum Warszawskim Radziwiłłów // Miscellanea Historico-Archivistica. T. 7. Warszawa, 1997.

 • Mikulski W. O pieczęci średniowiecznej litewskiej Kazimierza Jagiellończyka. Przyczynek do dziejów sfragistyki hospodarskiej XV wieku // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 89 – 94.

 • Milewski K. Pamiątki historyczne krajowe. Warszawa, 1848 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Miłosz Cz. Historia literatury polskiej. Warszawa, 1996.

 • Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių / Pareng. ir į liet. k. išvert. D.Antanavičius, D.Baronas, A.Dubonis (ats. sudaryt.), R.Petrauskas; Liet. ist. inst. Vilnius, 2005.

 • Mironowicz A. Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI - XVIII w. // Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w. Warszawa, 1999. S. 79-86.

 • Mironowicz A. Geneza bractw cerkiewnych // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 1996. № 2 (6). S. 22 – 30.

 • Mironowicz A. Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. Białystok, 2001.

 • Mironowicz A. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiełłonów. Białystok, 2003.

 • Mironowicz A. Kościół prawosławny w Polsce. Białystok, 2006.

 • Mironowicz A. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. Białystok, 1991. [Рэц.: Славяноведеніе. 1993. № 3. С. 118-119].

 • Mironowicz A. Szkolnictwo prawosławne na ziemiach białoruskich w XVI – XVIII wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 1994. № 2. S. 20 – 34.

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. VII. Warszawa, 1997 (том прысвечаны архівам Радзівілаў, змест: http://www.dig.com.pl/strony/Miscellanea_07_ST258.pdf).

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. IX. Warszawa, 1998 (том прысвечаны родавым архівам Рэчы Паспалітай, змест: http://www.dig.com.pl/strony/Miscellanea_09_ST256.pdf).

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. X. Warszawa, 1999 (том прысвечаны земскім і гродскім кнігам у Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Украіны ў Кіеве і ў AGAD, змест: http://www.dig.com.pl/strony/Miscellanea_10_ST259.pdf).

 • Miscellanea Historico-Archivistica. T. XIII. Warszawa, 2001 (том прысвечаны архіўным матэрыялам па ваеннай гісторыі Рэчы Паспалітай, пачынаючы з Жыгімонта І, змест: http://www.dig.com.pl/strony/Miscellanea_13_ST261.pdf).

 • Mistra Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska / Wyd. wstępem i przypisami opatrzył M.Plezia. Kraków, 1994. 461 s.

 • Mittelhochdeutsches Wörterbuch / mit Benutzung des Nachlasses von Georg Friedrich Benecke ausgearb. von Wilhelm Müller und Friedrich Zarncke. Bd. 1 - 3. Leipzig, 1854 - 1861 || Сайт: Deutsches Rechtswörterbuchs (DRW). Доступ адсюль. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Mittelniederdeutsches Wörterbuch / von Karl Schiller und August Lübben. Bd. 1 - 6. Bremen, 1875 - 1881 || Сайт: Deutsches Rechtswörterbuchs (DRW). Доступ з гэтай старонкі альбо адсюль. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Mizler de Kolof L. Historiarum Poloniae et Magni ducatus Lithuaniae scriptorum, quotquot ab initio Reipublicae Polonae ad nostra usque tempora exstant omnium, Collectio magna, ordine chronologico digesta, ob exemplarium raritatem iterum typis exscriptorum, suppeditante celeberrima Bibliotheca Zaluskiana. T. 1. Continens Scriptores topographicos. Varsaviae, sumptibus Typographiae Mizlerianae, 1761. - Рэцэнзія: Nova acta eruditorum anno MDCCLXII publicata. Lipsiae, 1763. S. 290 - 302.

 • Minzloff R. Die altdeutschen Handschriften der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. St. Petersburg, 1853 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Młodiński S. Infvla Geranonia qua sacrorvm in M. D. L. procervm vnio ... Stanislavs Kiszka praepositvs Geranon. scholasti. Vilnen. sedis apost. protonotarivs ... sui genitoris haeresin detestati salutifer genitor, recens dignitissime adornatus est Stephani Młodinski ... poeticis taeniolis ... euincta ... Vilnae, 1613 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.21.

 • Młynarski T. Pojęcie usiłowania wedle Statutu Litewskiego III z r. 1588 // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3-4. 1923. S. 467 - 480.

 • Modrzewski A.F. Ad Populum Plebemque Polonam Andreae Fricii Modrevii Querela de contemptione Legis divinae in homicidas, cui adiu[n]cta est oratio quarta ex psalmis Davidicis composita. Praefixe Sunt Epistolae Duae, Altera ad Sigismundum Primum patrem, altera ad Sigismundum Secundum Augustum filium, reges Poloniae inclytos, Lithuaniae magnos Duces, Russiae, Prussiae, Mazoviaeq[ue] dominos. Cracoviae, 1546 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Modrzewski A.F. Ad Regem Pontifices, Presbyteros, et Populos Poloniae ac reliquae Sarmatiae, Oratio Andreae Fricii Modrevii de Legatis ad Concilium Christianum mittendis. Addita Est Gratulatio ad Leonardum Altipolitam Theologum et Ecclesiastam Cracoviensem, et Episcopu[m] Camenecensem designatum. Cracoviae, 1546 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Modrzewski A.F. Ad Serenissimum et Inclytum Regem Poloniae, Sigismundum Augustum: Lascius: sive de poena homicidii. Kraków, 1543 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Modrzewski A.F. Andreae Fricii Modrevii Narratio Simplex rei novae et eiusdem pessimi exempli : simul et querela de iniuriis et expostulatio cum Stanislao Orichovio Roxolano. Pińczów, 1561 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Modrzewski A.F. [Збор твораў] || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кнігі даступны па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Moller H. De adventv in Prvssiam... Sigismvndi Avgusti regis Poloniae... gratvlatio Prvssiae autore Henrico Mollero Hesso in schola Culmensi docente. Gedani, 1552 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile. T. 2. Kraków, 1867.

 • Monografia xx. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta Fedora Olgierdowicza x. Ratnenskiego / Opracował Z.L.Radzimiński. T. 1. Lwów, 1906. - 567 s.; T. 2. 1910. - 489 s.; T. 3. 1913. - 512 s.

 • Monumenta Germaniae historica || Сайт: Monumenta Germaniae historica digital. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Monumenta Historica Dioeceseos Wladislaviensis. Tt. 1 - 26 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Monumenta linguae palaeoslovenicae e Codice Suprasliensi / Ed. F.Miklosich. Vindobonae, 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.20. || d33.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und andern schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 1. Thomae Hiärn's Ehst-, Lyf- und Lettlaendische Geschichte / Nach der Originalhandschrift herausgegeben und im Drucke besorgt von Dr. C.E.Napiersky. Riga-Leipzig, 1835 [Neudruck: Osnabrück, 1968] || Сайт: "Гісторыя Беларусі IX - XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы". Кніга даступна з гэтай старонкі. Фармат DJVU. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 2. Riga-Leipzig, 1839 || 1. Сайт: "Гісторыя Беларусі IX - XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы". Кніга [Neudruck: Osnabrück, 1968] даступна з гэтай старонкі. Фармат DJVU. Дата праверкі: 2007.IV.02. 2. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.08.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 3. Riga-Leipzig, 1842 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.08. || d34.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 4. Riga-Leipzig, 1844 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.08.

 • Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von chroniken, berichten, urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's dienen. Bd. 5. Riga-Leipzig, 1847 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.08. || d34.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 1. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława / Wyd. i przypisami objaśnił F.Piekosiński. Cz. 1. Obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366. Kraków, 1874. – XLI, 375 s., [11] s. tabl.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 2. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1. 1384 – 1492 / Ex antiquis libris formularum corpore Naruszeviciano, autographis archivistique plurimis collectus opera A.Sokołowski, J.Szujski. P. 1. Ab anno 1384 ad annum 1444 / Cura A.Sokołowski. Kraków, 1876 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 2. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1. 1384 – 1492 / Ex antiquis libris formularum corpore Naruszeviciano, autographis archivistique plurimis collectus opera A.Sokołowski, J.Szujski. P. 2. Ab anno 1444 ad annum 1492 / Cura J.Szujski. Kraków, 1876 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 3. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 1. 1178 - 1386 / Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1876 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 4. Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400 / Wyd. F. Piekosiński i J. Szujski; wstępem poprzedził J. Szujski. Kraków, 1878 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.06.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 5. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506. Cz. 1 / Wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1879 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.06.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 5. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257 – 1506. Cz. 2 / Wyd. i przypisami objaśnił F.Piekosiński. Kraków, 1882. – XXXIV s., S. 372 - 489. || d29.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae. 1376-1430 / Collectus opera A.Prochaska. Kraków, 1882 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11. || d26.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 7. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257 – 1506. Cz. 3 / Wyd. i przypisami objaśnił F.Piekosiński. Kraków, 1882. – S. 494 - 647.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 7. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257 – 1506. Cz. 4 / Wyd. i przypisami objaśnił F.Piekosiński. Kraków, 1882. – S. 652 - 850.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 8. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława / Wyd. i przypisami objaśnił F. Piekosiński. Cz. 2. Obejmująca rzeczy od roku 1367 do roku 1423. Kraków, 1883 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.06.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 9. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 2. 1153-1333 / Wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1886 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VIII.07.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 10. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3. 1333 – 1386 / Wyd. i przypisami objaśnił F.Piekosiński. Kraków, 1887 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.14.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 11. Index actorum saeculi XV ad res publicas Poloniae spectantiam quae quidem typis edita sunt / Collegit A.Lewicki. Kraków, 1888. – XVI, 581 s. || d31.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 12. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 2. 1382 – 1445 / Coll. opera A.Lewicki. Kraków, 1891 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VII.31. || d31.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 13. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta / Ed. B.Ulanowski. Vol. 1. Acta capitulorum Gnezensis, Poznaniensis et Vladislaviensis (1408 - 1530). Kraków, 1894. – VI, 663 s.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 14. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 3. 1392 – 1501 / Coll. opera A. Lewicki. Kraków, 1894 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 15. Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420 / Wyd. F. Piekosiński. Kraków, 1896 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09. || d29.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 16. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta / Ed. B.Ulanowski. Vol. 2. Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecensum Gnezensis et Poznaniensis (1403 - 1530). Kraków, 1902. – XII, 953 s.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 17. Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 4. 1386 - 1450 / Wyd. F.Piekosiński. Kraków, 1905 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11. || d31.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 18. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta / Ed. B.Ulanowski. Vol. 3. Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Vladislaviensis et Gneznensis (1422 - 1533). Kraków, 1918.

 • Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 19. Akta Aleksandra króla polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego i t.d.: (1501 - 1506) / Wyd. F.Papée. Kraków, 1927. – XIV, 622 s. || НБРБ: ИНК108720.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 1. Lwów, 1864 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 2. Lwów, 1872 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.17. || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 3. Lwów, 1878 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 4. Lwów, 1884 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 5. Lwów, 1888 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d07.

 • Monumenta Poloniae historica. T. 6. Kraków, 1893 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d07.

 • Monumenta Poloniae Historica. Ser. 2. T. 8. Kronika Wielkopolska / Wyd. B.Kürbis. Warszawa, 1970.

 • Monumenta Poloniae paleographica || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2006.XII.18.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 1. Acta Camerae Apostolicae. T. 1. 1207-1344 / Wyd. J. Ptaśnik. Kraków, 1913 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16. || d13.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 2. Acta Camerae Apostolicae. T. 2. 1344-1374 / Wyd. J. Ptaśnik. Kraków, 1913 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08. || d13.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 3. Analecta Vaticana. 1202 - 1366 / Wyd. J. Ptaśnik. Kraków, 1914 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.05. || d13.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 4. I.A.Caligarii nuntii apost. in Polonia epistolas et acta 1578 - 1581. Kraków, 1915 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.09. || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 5. Series Nuntiaturae Polonae. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars 1 aa. 1581 - 1582. Kraków, 1923 - 1933 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.05. || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 6. Series Nuntiaturae Polonae. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars 2 a. 1583. Kraków, 1938 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.05. || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 7. Series Nuntiaturae Polonae. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars 3, fasc. 1. Jan. - jun. 1584. Kraków, 1939-1948 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.08. || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 7. Series Nuntiaturae Polonae. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolarum et actorum pars 3, fasc. 2. Jun. - maj. 1584. Appendix jan. 1584 - febr. 1585. Kraków, 1950 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.08. || d14.

 • Monumenta Poloniae Vaticana. T. 8. Series: Acta pontificum Romanorum. Acta Bonifacii Papae IX. Fasc. 1 (1389 - 1391). Kraków, 1939 - 1946 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.09. || d14.

 • Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Zbiór pomników Reformacji kościoła polskiego i litewskiego. Zabytki z wieku XVI-go. Staraniem Synodu Jednoty Ewangielicko-Reformowanej Litewskiej. Wyd. 2. Wilno, 1925 || НБРБ: Ба39269. Першае выд. гл. у каталогу на літару Z (Zbiór...). Астатнія тамы серыі гл.: Zbiór pomników Reformacyi Kościoła Polskiego i Litewskiego.

 • Monvmenta sarmatarvm beatae aeternitati / Simone Starovolscio primicerio tarnouiensi collectore. Cracoviae, 1655 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.07. || d13.

 • Monumenta Ucrainae historica. T. 1 (1075 - 1623) / Зібрав митрополит Андрей Шептицький. Romae, 1964 || ЦНБ НАН РБ.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej do piętnastego wieku. Poznań, 1843 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszej połowy piętnastego wieku. Poznań, 1844 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z drugiej połowy piętnastego wieku. Poznań, 1846 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszej połowy szesnastego wieku. Poznań, 18474 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej z drugiej połowy szesnastego wieku. Poznań, 1849 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Moraczewski J. Jezuici w Polsce. Rys historyczny. Paryż, 1861 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Moraczewski J. Starożytności polskie ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane. T. 1. Poznań, 1842 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Morawski K. Czasy Zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia. Warszawa, 1922 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31. 2. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Morawski K. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego: średnie wieki i odrodzenie: z wstępem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 1. Kraków, 1900 || 1. Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. 2. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Morawski K. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego: średnie wieki i odrodzenie: z wstępem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. T. 2. Kraków, 1900 || 1. Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.18. 2. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Morawski K. Walka o język polski w czasach Odrodzenia. Kraków, 1923 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Morawski S. Pra-Sławianie i pra-Łotwa. Kraków, 1882 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Morawski Z. Epilogi krucjat w XV wieku: i inne studja renesansowe. Kraków, 1924 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Morgenbesser A. Przyczynek do dziejów Mołdawii: od założenia panstwa aż do wygaśnięcia dynastyi Dragosza. Lwów, 1892 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Mosbach A. Car Iwan IV Wasilewicz Groźny: obrazek historyczny. Wrocław, 1852 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Mosbach A. Godysław-Paweł, dwóch imion dziejopisarz łacińsko-polski wieku trzynastego. Lwów, 1867 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Mosbach A. Początki Unii Lubelskiej. Poznań, 1872 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Moscovische Niderlag und Belegerung der Statt Wenden. Nürnberg, 1579 (L. Heussler).— РНБ: 13.19.3.128. Перадрук: М. Оболенский. Иностранные сочинения и акты, относящиеся до России. Вып. 2.

 • Moscovittische Tyranney. Eigentliche Warhaffte beschreibung und bericht der... Handelstat Revel... Wie disselbe von dem Moscovittischen Tyrannen mit grosser macht belägert... Nürnberg, 1578 (L. Heussler).— РНБ: 13.9.2.472.

 • Motzki A. Avignonesische Quellen zur Geschichte des Ordenslandes: (1342-1366). Braunsberg - Heyne, 1914 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Mowca Polski. T. 1. Kalisz, 1683 || d24; d24a.

 • Mowy wyborne po większey części z starożytnych mowców i dziejopisów zebrane. [T. 1]. Wilno, 1784 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Mowy wyborne po większey części z starożytnych mowców i dziejopisów zebrane. T. 2. Wilno, 1784 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Muczkowski J. Dwie kaplice Jagiellońskie w Katedrze krakowskiej. Kraków, 1859 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Muczkowski J. Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849. Kraków, 1849 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Muczkowski J. Wiadomość o rękopismach historyi Długosza. Kraków, 1850 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Mugurēvičs Ē. Die militärische Tätigkeit des Schwertbrüderordens (1202-1236) // Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter. Toruń, 1991. S. 125-132.

 • Müller E. Żydzi w Krakowie w drugiej połowie XIV stulecia. Kraków, 1906 || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Murinius M. Kronika mistrzów pruskich. Toruń, 1582 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31.

 • Murinius M. Kronika mistrzów Pruskich / Wyd. i oprac. Z.Nowak. Olsztyn, 1989. - 372 s.

 • Musianowicz K. Przyczynki do osadnictwa mazowieckiego na Podlasiu // Światowit (Warszawa). 1995. T. 21. S. 245-273.

 • Mylius J. Divina gratia imperante Sigismundo Augusto... victoria de Moschis reportata а G. Chodcievitio... Addita est ejusdem domini ad filios suos de conflictu epistola... Viennae Austriae, 1564.— РНБ: 13.4.2.16.

 • Myśliński K. Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja 1340 - 1400. Lublin, 1981.

 • Myśliński K. Pierwsza unia polsko-litewska. Krewo 1385 // Przegląd Kresowy. 1991, № 1. S. 10 - 13.

 • Myśliwski G. Powstanie i rozwój granicy liniowej na Mazowszu (XII - poł. XVI w.) // Kwartalnik Historyczny. R. 101, 1994, № 3. S. 3 - 24.

 • Nadolski A. Grunwald: problemy wybrane. Olsztyn, 1990.

 • Nadson A. The memoirs of Theodor Jeŭłaszeŭski, assesor of Nawahrudak (1546 – 1604) // The journal of byelorussian studies. 1968. V. 1. № 4. P. 269 – 348.

 • Nalepa J. Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja. Białystok, 1964 || d41.

 • Nalepa J. Połekszanie (Pollexiani) - plemię jaćwieskie u północno-wschodnich granic Polski // Rocznik Białostocki. T. 7, 1967. S. 7 - 34.

 • Nalepa J. W sprawie siedzib Jaćwięgów // Rocznik Białostocki. T. 14, 1981. S. 117 - 135.

 • Narbutas S. Lietuvių kilmės iš romėnu legenda kultūrinės integracijos šviesoje // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 17. Vilnius, 2004. P. 286–314 || d08.

 • Narbutas S. Lietuvos Renesanso literatūra. Vilnius, 1997.

 • Narbutt T. Dzieje starożytne narodu Litewskiego. T. 1. Mitologia litewska. Wilno, 1835 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. || d25.

 • Narbutt T. Dzieje starożytne narodu Litewskiego. T. 2. Śledzenia początków narodu litewskiego i początki jego dziejów. Wilno, 1837 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. || d25.

 • Narbutt T. Dzieje starożytne narodu Litewskiego. T. 3. Pamiątki i wypadki historyczne od wieku szóstego po wiek trzynasty, tudzież rzeczy odnoszące się do Prussyi, Łotwy, zakonów rycerskich. Wilno, 1838 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. || d25.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 4. Wilno, 1838 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 5. Od śmierci Gedymina do bitwy nad Worskłą. Wilno, 1839 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. || d33.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 6. Panowanie Witolda w wieku piętnastym. Wilno, 1839 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. || d33.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 7. Panowanie Swidrygełły i Zygmunta. Wilno, 1840 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 8. Panowania Kazimierza i Alexandra. Wilno, 1840 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Таксама версія PDF. Дата праверкі: 2006.XII.18. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Narbutt T. Dzieje narodu Litewskiego. T. 9. Panowanie Zygmuntów. Wilno, 1841 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Narbutt T. Dzieje narodu litewskiego w krótkości zebrane. Wilno, 1847 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29. 2. Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Narbutt T. Pomniejsze pisma historyczne szczególnie do historyi Litwy odnoszące się. Wilno, 1856 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2008.I.03. || d07.

 • Narbutt T. Pomniki do dziejów litewskich pod względem historycznym, dyplomatycznym, geograficznym, statystycznym, obyczajowym, orcheograficznym i t.p. różnych rękopisnych lub rzadkich wydań dziejopisów. Wilno, 1846 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.V.16. || d04.

 • Narbutt T. Rys historyczny ludu cygańskiego. Wilno, 1850 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28.

 • Naruszewicz A. Historya Jana Karola Chodkiewicza, woiewody wileńskiego, hetmana wielkiego W.X.L. T. 1. Warszawa, 1781 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09.

 • Naruszewicz A. Historya Jana Karola Chodkiewicza, woiewody wileńskiego, hetmana wielkiego W.X.L. T. 2. Warszawa, 1781 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 2. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 3. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 4. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 5. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 6. Panowanie Piastów. Warszawa, 1803 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Naruszewicz A. Historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 7. Panowanie Węgrów. Warszawa, 1804 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 1. Lipsk, 1836 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 2. Lipsk, 1836 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 3. Lipsk, 1836 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 4. Lipsk, 1836 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 5. Lipsk, 1836 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 6. Lipsk, 1836 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 7. Lipsk, 1836 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 8. Lipsk, 1836 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe. T. 9. Lipsk, 1837 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 10. Lipsk, 1837 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. K.J.Turowskiego. T. 1. Kraków, 1859 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. K.J.Turowskiego. T. 3. Kraków, 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Naruszewicz A. Historya narodu Polskiego. Wyd. K.J.Turowskiego. T. 5. Kraków, 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Naruszewicz A. Korespondencja 1768 - 1796. Wrocław, 1959.

 • Nasza Przeszłość || Сайт: Biblioteka Cyfrowa Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Адрас. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Nasze kościoły: [opis ilustrowany wszystkich kościołów i parafji znajdujących się na obszarch dawnej Polski i ziemiach przyległych]. [T. 2]. Djecezja mińska. [Z.] 20. Dekanat nowogródzki. Warszawa - Petersburg, [1914] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.14.

 • Natanson-Leski J. Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej. Cz. 1. Granica Moskiewska w epoce Jagiellońskiej. Lwów - Warszawa, 1922.

 • Navickaitė O. Archeologinai tyrinėjimai Trakų salos pilyje // Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. T. 2. Vilnius, 1960.

 • Nehring W. De Reinholdo Heidensteinio. Vratislaviae, [s.d. ante 1862] || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09.

 • Nehring W.E. O historykach polskich szesnastego wieku. Cz. 1. O życiu i pismach Reinholda Heidensteina. Poznań, 1862 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Nehring W.E. O historykach polskich szesnastego wieku. Cz. 2. O życiu i pismach Joachima Bielskiego. Poznań, 1860 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Nehring W.E. O historykach polskich szesnastego wieku. Cz. 3. O życiu i pismach Jana Dymitra Solikowskiego. Poznań, 1860 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Neigebauer J.F. Der Codex diplomaticus von Dogiel // Serapeum. Bd. 15, H. 18. 1854. S. 284 - 287 || Сайт: DigiZeitschriften.de Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VI.13.

 • Neitmann K. Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen - ein Residenzherrscher unterwegs. Köln - Wien, 1990.

 • Neitmann K. Jagdbriefe im diplomatischen Verkehr des Deutschen Ordens mit Polen - Litauen um 1400 // Preußenland. Bd. 24. 1986.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 2. Vorträge und Studien zur preußisch-deutschen Geschichte. Mit Beiträgen von Peter Baumgart... Herausgegeben von Oswald Hauser. Köln etc., 1982.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 4. Zur Problematik "Preußen und das Reich". Mit Beiträgen von Walther Hubatsch... Herausgegeben von Oswald Hauser. Köln etc., 1984.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 5. Expansion und Integration: Zur Eingliederung neugewonnener Gebiete in den preußischen Staat. Mit Beiträgen von Richard Dietrich... Herausgegeben von Peter Baumgart. Köln etc., 1984.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 6. K.Neitmann. Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen 1230 - 1449; Studien zur Diplomatie eines spätmittelalterlichen deutschen Territorialstaates. Köln etc., 1986.

 • Neue Forschungen zur brandenburg-preußischen Geschichte. Bd. 7. Preußen, Europa und das Reich. Mit Beiträgen von Heide Barmeyer. Herausgegeben von Oswald Hauser. Köln etc., 1987.

 • Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters. Bd. 1 - 50. Hannover, 1876 - 1935 || Сайт: Informationssystem der MGH-Bibliotek. Адрас. Фармат: GIF. Дата праверкі: 2007.XII.15.

 • Neues Preussisches Urkundenbuch. Ostpreussischer Theil, Abt. 2: Urkunden der Bisthümer, Kirchen und Klöster. Bd. 2. Urkundenbuch des Bisthums Samland: H. 1 - 3 / Hrsg. von C. P. Woelky. Leipzig, 1905.

 • Neues Preussisches Urkundenbuch. Westpreussischer Th., Abth. 2, Bd. 1. Das Bisthum Culm unter dem deutschen Orden 1243 - 1466. Th. 1 / Hrsg. von C. P. Woelky. Danzig, 1885.

 • Neue Zeitung, wie Ihre Kaiserliche Majestât mit den Königen von Ungarn und Polen am 16. Juli zu Wien eingeritten ist. 1515 || d40.

 • Neugebauer S. Historia Rerum Polonicarum: Concinnata et Ad Sigismundum Tertium Poloniae Sueciaeque Regem Usque Deducta Libris Decem. Hanoviae, 1618 || Сайт: CAMENA - Corpus Automatum Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum. Abteilung "Historica & Politica". Адрас. Дата праверкі: 2007.ХІІ.13.

 • Neuman M., Pietkiewicz K. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis) // Lietuvos Istorijos Metraštis. 1995. Vilnius, 1996. S. 154 – 240.

 • Newe Zeittung von eröberung des Schlosses Polocia... durch den Kunig von Polen... Aus dem Lateinischen ins Teutsch Gebracht. Speyr, 1579 (D. Dalbin).

 • Newe Zeitung von dem jetzigen Sieg des Littawischen Kriegsvolcks wider die Moscovitter ... S. l., 1564.

 • Newe Zeitung, was sich in diesem Jar 1590 zwischen den Moscowiten und Schweden in belagerung der Stadt Narwa alle Tage gedenckwirdiges zugetragen. Von einem, so selbst mit und ob und an gewesen, trewlichbeschrieben. Aus einem Rostocker Exemplar nach gedruckt. [Lübeck, 1590] (J. Balhorn).— РНБ: 13.7.2.933.

 • Newe Zeitung. Eine warhafftige und gewisse newe Zeitung von der gewaltigen Festung... Polocky... welchs der Polnische König den letzten Tag Augusti im 79 jar dem Moscowitter eröbert hat. S. l., 1579.

 • Newe Zeitung. Vonn der... Victori und Sieg, welchen die Polnischen Schwedischen und deutschen Kriegsleut für die Stadt Wenden wider den Moscoviter... erhalten. Dantzigk, 1578 (J. Rhode).

 • Newe zeytung von der grossen Schlacht... so königliche Maiestat zu Polen gegen... dem Moscowiter, nach eroberung,,, Stadt Wilickiliki und Ausswicz genandt, gehalten hat, welche Victoria sich zugetragen hat den 3. Octobris 1581 [!]. Marburg, 1581 (A. Colben). Тое ж: Prag, 1582 (B. Walda).

 • Newe Zeytung. So ein einbarer Rath des Stadt Reval von der Botschaft des Konigs auss Dennemarckt mundlich gefragt und angehöret wie alle Sachen yetzt zwischen dem... Grossfürsten in Moscaw und den Tartern ein gestalt oder gelegenheit hab... Nürnberg, 1561 (G. Kreydlein).— РНБ: 13.9.1.702.

 • Nidecki A.P. Commentarii de tvmvltv Gedanensi. Mariaebvrgi, 1577 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09.

 • Niegoszewski S. Ad Illvstriss. Principem Ioannem Zamoiscivm Regni Poloniae Magnvm Cancellarivm et Exercitvvm Imper. P. P. Stanislai Niegossevvii Poloni Reipvb. Ven. Eq. Avrati Epinikion. [Венецыя, 1588] || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09.

 • Niemcewicz J.U. Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego... T. 1. Kraków, 1860 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 1. Warszawa, 1822 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d13.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 2. Warszawa, 1822 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29. || d13.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 3. Warszawa, 1822 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18. || d13.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 4. Warszawa, 1822 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VI.14. || d13.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polscze. T. 5. Puławy, 1830 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VIII.09. || d12.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze. T. 6. Lwów, 1833 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.11. || d12.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 1. Lipsk, 1838 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 2. Lipsk, 1839 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.30.

 • Niemcewicz J.U. Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. Wyd. nowe J.N.Bobrowicza. T. 5. Lipsk, 1840 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Niendorf M. Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569–1795). Wiesbaden, 2006.

 • Niesiecki K. Herbarz Polski [выд. Бабровіча, 1839 etc.] || Сайт: e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Адрас. Дата праверкі: 2007.XI.19.

 • Niesiecki K. Herby y familie rycerskie tak w Koronie jako y Wielkim Xięstwie Litewskim... Lwów, 1728 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona. T. 1. Lwów, 1728 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona. T. 2. Lwów, 1738 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona. T. 3. Lwów, 1740 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami ozdobiona. T. 4. Lwów, 1743 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Niesiołowski K.I. Otia publica vix domestica... [S.l., 1743] || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.VIII.09.

 • Niewegłowski A. Uwagi o chronologii i genezie kultur zarubinieckiej i przeworskiej // Archeologia Polski. 1986, № XXXI.

 • Niewiadomska C. Dzieje Polski w obrazkach, legendach, podaniach. Warszawa, [1916] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.03.

 • Niewiadomska C. Królowa Jadwiga. Warszawa, 1921 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Niewiadomska C. Legendy, podania i obrazki historyczne. VI. Litwa. Warszawa, 1918 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.08.

 • Niewińska W. Legendy województw: białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego. Wyd. 2. Białystok, 1997 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Nikodem J. Bunt Świdrygiełły w Witebsku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 32. Białystok, 2009. S. 5-20 || d50.

 • Nikodem J. Kaributo Maištas // Lietuvos istorijos metraštis. 2007 metai. Vilnius, 2008. P. 5-20 || d42.

 • Nikodem J. Rola Skirgiełły na Litwie do 1394 roku // Scripta minora. T. 2. Poznań, 1998. S. 83-129. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 2 (9). Снежань 1998. С. 547-551].

 • Nikodem J. Spory o koronacje W. ks. Litewskiego Witolda w latach 1429-1430. Cz. 1. "Burza koronacyjna" w relacji Jana Długosza // Lituano-Słavica Posnaniensa. T. 6. 1994. Poznań, 1995. S. 55-75; cz. 2 // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 7. 1997. S. 155-171.

 • Nikodem J. Stosunki Świdrygiełły z Zakonem Krzyżackim w latach 1430-1432 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 14. Białystok, 2000. S. 5-32.

 • Nikodem J. Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 15. Białystok, 2001. S. 5-25 || d42.

 • Nikodem J. Władysław Jagiełło, Jan z Tęczyna i domniemany kryzys legitymizacyjny w Polsce lat 1399-1402 // Średniowiecze polskie i powszechne. T. 5. Katowice, 2008. S. 231-249 [Палеміка з Я. Куртыкам] || d42.

 • Nikodem J. Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej do śmierci Władysława Jagiełły // Nasza Przeszłość. T. 91. 1999. S. 101-151.

 • Nikodem J. Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej w latach 1434-1453 // Nasza Przeszłość. T. 92. 1999. S. 85-135.

 • Nikžentaitis A. Belaisviai Lietuvoje ir Vokiečių ordino valstybėje (1283 - 1409) // Lietuvos valstybė XII - XVIII a. Vilnius, 1997. S. 507 - 527.

 • Nikžentaitis A. Die friedliche Periode in den Beziehunen zwischen dem DO und dem Grossfürstentum Litauen (1345 - 1360) und das Problem der Christianisierung Litauens // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, N.F. 1993, Bd 41, H. 1. S. 1 - 22.

 • Nikžentaitis A. Die litauische Gesellschaft der vorchristlichen Zeit (13. - 14. Jahrhundert) zwischen Rom und Byzanz // Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8. - 14. Jahrhunderts. Hrsg. von M. Müller–Wille. Bd. 2. Mainz - Stuttgart, 1997 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der geistes– und sozialwissenschaftlichen Klasse Jg. 1997, 3/2).

 • Nikžentaitis A. Gediminas. Vilnius, 1989.

 • Nikžentaitis A. Lietuvos D. K. pagrindinės užsienio politikos kryptis XIV a. vid. - XV a. vid. // Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai (= Acta Historica Universitatis Klaipedensis, T. 1). Vilnius, 1993. S. 170-176.

 • Nikžentaitis A. Lietuvos D. K. užsienio politikos veiksmu programa XIV a. - XV a. I pusėje ir jos igyvendinimas // Lituanistika. 1990, № 3. S. 31-40.

 • Nikžentaitis A. Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1340-1345 m. // Iš Lietuvos istorijos tyrinėjimu. Vilnius, 1991. S. 31-36.

 • Nikžentaitis A. Lietuvos diplomatijos veikla vidurio Europoje XIV a. VI dešimtmetyje // Lituanistika. 1991, № 2. S. 3 - 11.

 • Nikžentaitis A. Litauisch-preußische Beziehungen im Mittelalter. Der litauische Forschungsstand // Deutschland und Litauen. Bestandsaufnahmen und Aufgaben der historischen Forschung / Hrsg. von N.Angermann, J.Tauber. Löneburg, 1995. S. 21-30.

 • Nikžentaitis A. Litwa i Zakon Krzyżacki w końcu XIII i 1. połowie XIV w. (1283 - 1345) // Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI w. Toruń, 1990. S. 127-142.

 • Nikžentaitis A. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai. Klaipėda, 1996 [Acta Historica Universitatis Klaipedensis. T. 5].

 • Nikžentaitis A. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse. Vilnius, 2002.

 • Nikžentaitis A. Witold i Jagiełło: Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie. Poznań, 2000 [Mała biblioteka. Poznańskie t-wo przyjaciół nauk, t. 2].

 • Nilsson N.A. Russian heraldic virši from the 17th century. A manuscript in the diocesan and county library at Västerås, Sweden. Stockholm etc., [1964].

 • Niwiński M. Stosunki rodzinne biskupa krakowskiego Bodzanty // Miesięcznik Heraldyczny. T. 15, 1936. S. 37 - 40, 53 - 58.

 • Noailles E. Henri de Valois et la Pologne en 1572. T. 3. Documents et piéces justificatives. Paris, 1867 || Сайт: Gallica. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.I.18.

 • Nöbel W. Michael Küchmeister. Hochmeister des Deutschen Ordens 1414 - 1422. Bad-Godesberg, 1969.

 • Noviny Hrozni strassliwi..., kterak Neptalijm, Welike Knijže Moskewske..., s znamenitym počtem Lidu Walečneho do zeme Litewske wpade... Praha, 1563 (S. Oks z Kolowsy).— РНБ: 13.9.2.616 || d40.

 • Nowak B. Z dziejów unii polsko-litewskiej. Unia w Horodle // Przegląd Kresowy. 1991. № 2-3. S. 33-35.

 • Nowak L. Nieznane materiały do dziejów Uniwersytetu Wileńskiego i oświaty na ziemiach dawnego W. Księstwa Litewskiego. Wilno, 1938 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Nowak P. Dokumenty II pokoju toruńskiego z 1466 roku // Studia Źródłoznawcze. T. 43. S. 85 - 110.

 • Nowak P. Dokumenty pokoju w Raciążku z 1404 roku // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 57 – 78.

 • Nowak P. Niemieckojęzyczne dokumenty króla Władysława Jagiełły // Studia Źródłoznawcze. T. 42. S. 97 - 114.

 • Nowak T. W sprawie najazdu litewskiego na ziemie łęczycka w 1350 r. // Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica, z. 14, 1983. S. 83 - 95.

 • Nowak T.M. Władysław Łokietek - polityk i dowódca. Warszawa, 1978.

 • Nowak T. Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce. Warszawa, 1965.

 • Nowak T., Wimmer J. Dzieje oręża polskiego do roku 1793. Warszawa, 1968.

 • Nowak Z. Krewo i Kalmar. Dwie unie późnego średniowiecza // W kręgu stanowych i kulturowych przeobrażeń Europy Północnej w XIV - XVIII w. Toruń, 1989. S. 58 - 75.

 • Nowak Z. Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego. Toruń, 1964.

 • Nowak Z. Współpraca polityczna państw unii polsko-litewskiej i unii kalmarskiej w latach 1411-1425. Toruń, 1995.

 • Nowakowski F. Źródła do dziejów Polskich. T. 1. Berlin, 1841.

 • Nowakowski. W. Od Galindai do Galinditae. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego // Barbaricum. T. 4. Warszawa, 1995.

 • Nowina jista a prawdiwa o dobyti znameniteho zamku a pewnosti welikeho mesta hranicneho Polocka... Praha, 1579 (M. Pertle).

 • Nowiny z Inflant o sczęslivvey porazce, ktora sie stała nad Karolusem ksiazęciem sudermanskim przez ... Iana Karola Chotkievvicza nayvvyzszego hetmana W.X.L. dnia 27 Septemb. vv dzien s. Stanislavva roku 1605. Kraków, 1605 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.03.

 • Nowodworski W. Wilno na tle dziejów Litwy. Rys historyczny // Ziemia. Maj 1922. № 5. S. 156 - 162.

 • Nowowiejski A. Płock. Monografia historyczna. Płock, 1917.

 • Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś. Cz. 2. Dokumenty z lat 1248-1355. Wrocław, 1989.


© А.Л., складанне каталога.


Hosted by uCoz