Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • O dawnej Polsce. Dzieje narodu polskiego od czasów najdawniejszych do roku 1795-go. S.l., 1915 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • O początku i o dawnych królach narodu Wandalów to iest Polaków. Wyiątki wytłumaczone z kroniki Sarnickiego i z Historyi Polskiey Długosza. Warszawa, 1823 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Obertyński Z. Agenda Wileńska z 1499 r. Lwów, 1929 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Obirek S. Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564 - 1668. Kraków, 1996.

 • Obst J.K. Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wilno, 1927 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.31.

 • Ochmański J. Biskupstwo Wileńskie w średniowieczu: Ustrój i uposażenie. Poznań, 1972.

 • Ochmański J. Dawna Litwa. Studia historyczne. Olsztyn, 1986.

 • Ochmański J. Dzieje Litwy w pracach współczesnych historyków polskich // Rocznik Białostocki. 1961. T. 2. S. 451-458.

 • Ochmański J. Gesselschaft und Wirtschaft Litauens vom Ausgang des 14. Jahrhunderts bis 1655 // Studia Historia Oeconomicae. Vol. 15. Poznań, 1981.

 • Ochmański J. Historia Litwy. Wyd. 2. Wrocław, 1982. [3 выд.: 1990].

 • Ochmański J. La grande réforme agraire en Lituanie et en Ruthenie Blanche au XVI-e siecle // Kwartalnik historii kultury materialnej. Fascicule supplementaire. Ergon. 1960. Vol. 2.

 • Ochmański J. Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI w. // Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria historia. № 96. Poznań, 1981 || d39.

 • Ochmański J. Lituanistyka w Polsce (do 1965 r.) // Roczniki Historyczne. Poznań, 1968. R. 34. S. 137-168.

 • Ochmański J. Nad Kroniką Bychowca // Studia Źródłoznawcze. T. 12. Warszawa etc., 1967. S. 155-163.

 • Ochmański J. Nieznany autor "Opisu krajów" z 2. połowy XIII w. i jego wiadomości o Bałtach // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 1, 1985. S. 107 - 113.

 • Ochmański J. Organizacja obrony w Wielkim Księstwie Litewskim przed napadami Tatarów Krymskich w XV - XVI wieku // Studia i Materiały do Historyi Wojskowości. Warszawa, 1960. T. 5. S. 349 - 398.

 • Ochmański J. Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego (1387 – 1550). Poznań, 1963.

 • Ochmański J. Problematyka badań dziejów Litwy feudalnej we współczesnej historiografii litewskiej (1945-1959) // Kwartalnik Historyczny. R. 67. Z. 4. Warszawa, 1960. S. 1165-1180.

 • Ochmański J. Uwagi o litewskim państwie wczesnofeudalnym (rec. pracy V. Pašuty, "Obrazovanie...") // Roczniki Historyczne. R. 27, 1961. S. 143 - 160.

 • Ochmański J. Wielki książę litewski Olgierd w historiografii polskiej // Ochmański J. Dawna Litwa. Studia historyczne. Olsztyn, 1986.

 • Ochmanskis J. Senoji Lietuva. Vilnius, 1996.

 • Oderbornio P. Joannis Basilidis Magni Moscoviae Ducis vita. Witebergae, 1585.

 • Odoj R. Dzieje Prusów do czasów krzyżackich // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. № 1 (107). 1970. S. 51 - 65.

 • Odrodzenie w Polsce. T. 1-5. Warszawa, 1955-1958.

 • Oehler M. Der Krieg zwischen der Deutschland Orden und Polen-Litauen 1409-1411. Elbing,1910.

 • Oeuvres de Ghillebert de Lannoy voyageur, diplomat et moraliste / Ed. Ch. Potvin, J.-C. Houzeau. Louvain, 1878.

 • Offmański M. Słownik miejscowości w których znajdują się jeszcze zabytki czasów Piastowskich i Jagiellońskich: (963-1572): Królestwo Polskie, Litwa i Cesarstwo, Galicja, W. Ks. Krakowskie, W. Ks. Poznańskie, Śląsk, Spiż i Bukowina. Warszawa, 1906 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Ojcowie Karmelici Bosi w Wilnie: (pamiątka odzyskania Ostrej Bramy). Kraków, 1936 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.12.

 • Oko J. Nieznanego autora piesń o bitwie pod Grunwaldem // Ateneum Wileńskie. R. 7, zesz. 3-4. Wilno, 1930.

 • Okolski S. Orbis Polonvs: splendoribus caeli... condecoratvs, in qvo antiqva Sarmatarvm gentilitia pervetvstae nobilitatis Polonae insignia... relucent, nunc primum vt Latinitati consecratus... [T. 1]. Cracoviae, 1641 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Okolski S. Orbis Poloni tomvs II, in qvo antiqua Sarmatarum gentilitia et arma, quaecunque a litera L, vsque ad literam R... continentur et dilucidantur... Cracoviae, [1641?] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Okolski S. Orbis Poloni tomvs III, in qvo antiqua Sarmatarum gentilitia et arma quaecunque a litera S, vsque ad finem alphabeti... continentur et dilucidantur... Cracoviae, [1645] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Okulicz J. Problemy pochodzenia Baltów i Słowian w świetle Źródeł archeologicznych i językoznawczych // Rocznik Białostocki. T. XVI. 1991. S. 109 - 143.

 • Okulicz-Kozaryn Ł. Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX - XIII w.). Warszawa, 1983.

 • Okulicz-Kozaryn Ł. Dzieje Prusów. Wrocław, 1997.

 • Olejnik K. Działalność militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego. Poznań, 1966.

 • Opaliński E. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587 - 1652: System parlamentarny w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa, 1955.

 • Opisy zamków białoruskich z inwentarzy dóbr przechowywanych w Archiwum Radziwiłłowskim w AGAD / Wyd. W. Mikulski i J. Zawadski. Warszawa, 1999.

 • Orda J. Trakų pusiasalio pilys // Valstybinės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. T. 2. Vilnius, 1960.

 • Origines Livoniae sacrae et civilis seu Chronicon Livonicum vetus, continens res gestas trium primorum episcoporum. Francofurti - Lipsiae, 1740.

 • Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu: z 101 ilustracjami i mapką województwa. Łuck, 1929 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Orzechowski S. Annales Stanislai Orichovii Okszii. Secundum codicem Gymn. R. Thorunensis / Ed. T. Działyński. Posnaniae, 1854. || d04.

 • Orzechowski S.O. De bello adversus Turcas suscipiendo, Stanislai Orzechowski ad Equites Polonos oratio. Kraków, 1543 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Orzechowski S.O. De Bello Adversus Turcas suscipiendo oratio, Stanislai Orzechowski ad Equites Polonos Oratio. - Wyd. A. Kraków, 1543 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Orzechowski S. Dyalog albo rozmowa około exekucyi Polskiej Korony, oraz Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony przez Stanisława Orzechowskiego i za kolędę posłom koronnym do Warszawy na nowe lato roku pańskiego 1564 posłany / Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków, 1858 || 1. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12. 2. Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Orzechowski S.O. Kroniki Polskie od zgonu Zygmunta I / Ed. T.Mostowski. Warszawa, 1805 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.22.

 • Orzechowski S.O. List do oświeconego pana pana Mikołaia Radziwiła [...] od Stanisława Orzechowskiego Okszyca z Przemyskiey ziemie przy Conclusiach przeciwko heretykom wydanych: Z Łacinskiego w Polski ięzyk przełożony. [s.l.], 1562 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Orzechowski S.O. Listy Stanisława Orzechowskiego, w ktorych, który jest prawdziwy Kosćioł od Krystusa y od Apostołow postanowiony dostatecznie a mądrze naprzeciwko nowym Ewanyelikom dowodzi. Z ktorych to Listow pierwszy iest do Marcina Krowickiego. Kraków, 1561 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Orzechowski S. Polskie dialogi polityczne (Rozmowa około egzekucyjej i Quincunx). 1563 - 1564 / Wyd. J.Łoś. Kraków, 1919.

 • Orzechowski S.O. Pro ecclesia Christi ad Samuelem Macieiovium Episcopum Cracoviensem. Kraków, 1546 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Orzechowski S.O. Stanislai Orichovii Roxolani Conclusiones in Haereticos pro salute patriae. [s.l.], 1562 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Orzechowski S.O. Ziemianin albo rozmowa ojca z synem o sprawie Polski R. 1565 i Policya Królestwa Polskiego, na kształt Arystotelesowych polityk wypisana R. 1566. Z rękopisu wydana. Kraków, 1859 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Orzechowski S.O. Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. Sanok, 1855 || 1. Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16. 2. Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Orzelski S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576 / Przełożył W.Spasowicz. Tom wstępny, zawierający życiorys Orzelskiego, mowy jego i pisma w sprawach publicznych. Petersburg, 1858 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.17. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.13.

 • Orzelski S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576. T. 1. Petersburg - Mohilew, 1856 - 1858 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.13. || d12.

 • Orzelski S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576. T. 2. Petersburg - Mohilew, 1856 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.13. || d12.

 • Orzelski S. Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576. T. 3. Petersburg - Mohilew, 1856 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.13. || d12.

 • Ossoliński J.M. Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich. T. 2. Kraków, 1819 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.15.

 • Ossowski G. Wielki kurhan ryżanowski według badań dokonanych w latach 1884-1887. Kraków, 1888 || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Ostrowski D. Muscovy and the Mongols: cross-cultural influences on the steppe frontier, 1304-1589. Cambridge, 2002.

 • Ostrowski T. Dzieje y prawa Kościoła. T. 1. Warszawa, 1793 || Сайт: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Ostrowski T. Prawo cywilne albo szczegolne narodu polskiego z statutów i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane. T. 1 - 2. Warszawa, 1784.

 • Otwinowski K. Dzieła X. Piotra Skargi T. J.: spis bibliograficzny. Kraków, 1916 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Ożóg K. Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły. Kraków, 2004.

 • Pacuski K. Mazowsze wobec walk o władzę w Polsce na przełomie XIII / XIV w. // Kwartalnik Historyczny. R. 85, 1978, № 3. S. 585 - 603.

 • Pacuski K. Ziemia gostynińska od XII do 1462 r. na tle dziejów Mazowsza płockiego i rawskiego // Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej. Warszawa, 1990. S. 67 - 165.

 • Pakarklis P. Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai. Vilnius, 1948.

 • Pakarklis P. Lietuvių kova prieš kalavijuočius. Panevežis, 1945.

 • Pakulski J. Nowe materiały numizmatyczne do sytuacji monetarnej zakonu krzyżackiego po klęsce grunwaldzkiej // Prace z dziejów państwa i zakonu krzyżackiego / Pod red. A.Czacharowskiego. Toruń, 1984. S. 177 - 186.

 • Pakulski J., Piechota R., Ryszewski B. Bibliografia archiwistyki polskiej do r. 1970 / Oprac. pod kierunkiem A.Tomczaka. Warszawa-łodź, 1984. - 282 s.

 • Palczewski M. Walka Siemowita IV o tron Polski (1382 - 1385) // Prace Nauk. WSP w Częstochowie. Zesz. Hist. Z. 1. 1993. S. 7 - 21.

 • Palionis J. Lietuvių literatūrinė kalba XVI - XVII a. Vilnius, 1967.

 • Paliušytė A. Kristupas Radvila (1585-1640) - tapybos užsakovas // Menotyra. 2001. № 2.

 • Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Zz. 1 - 26 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Pamiętnik Teodora Jewłaszewskiego, nowogrodzkiego podsędka. 1546 - 1604. Warszawa, 1860 || 1. Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу). Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.V.23. 2. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10.

 • Pamiętnik IV. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, 6-8 grudnia 1925. T. 2. Protokoły. Lwów, 1927 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Pamiętnik V. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, 28-go listopada do 4-go grudnia 1930 r. T. 2. Protokoły. Lwów, 1931 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Pamiętniki historyczne / Wyd. L. Hubert. T. 1. Warszawa, 1861 || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18. 2. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Pamiętniki historyczne / Wyd. L. Hubert. T. 2. Warszawa, 1861 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku posługujące, w dziennikach domowych Obuchowiczów i Cedrowskiego pozostałe / Wydał z rękopismu, wstępem i przypisami objaśnił M.Baliński. Wilno, 1859 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.21.

 • Pamiętniki Milerowe do panowania Stefana Batorego, króla Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmujdzkiego, Inflantskiego a Księcia Siedmiogrodzkie. Poznań - Trzemieszno, 1840 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.28. || d22.

 • Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta, obejmujące listy Jana Franciszka Commendoni do Karola Borromeusza (z biblioteki Barberińskiej) / Zebr. J.Albertrandi. T. 1 - 2. Wilno, 1847 - 1851 || 1. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.II.07. 2. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас 1 тома. Адрас 2 тома. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Panic I. Księstwo cieszyńskie w średniowieczu. Cieszyn, 1988.

 • Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego, królów polskich. Wyjęte z rękopismów Albertrandego / Wyd. Ż.Onacewicz. T. 1. Warszawa, 1823 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego, królów polskich. Wyjęte z rękopismów Albertrandego / Wyd. Ż.Onacewicz. T. 2. Warszawa, 1823 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego, królów polskich. Z rękopismów Albertrandego, z dołączeniem pamiętników odnoszących się do Stefana Batorego, a zebranych przez E.Raczyńskiego. Kraków, 1861 || 1.Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.18. 2. Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі (у выхадных дадзеных: Кракаў, 1860). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.II.07. 3. Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.15.

 • Panowanie Kazimierza, Jana Alberta i Alexandra Jagiellończyków, krolow polskich i w. książąt litewskich, wyjęte z rękopismów Jana Albertrandego / Wyd. Ż.Onacewicz. T. 1 - 2. Warszawa, 1861 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.II.07.

 • Papanek G. De regno, regibusque Slavorum: atque cum prisci civilis, et ecclesiastici, tum hujus aevi statu gentis Slavae anno Christi MDCCLXXX. cum permissu superiorum. Quinque-Ecclesiis, 1780 || Сайт: KlimoTheka. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Papée F. Aleksander Jagiellończyk. Kraków, 1949.

 • Papée F. Historya miasta Lwowa w zarysie. Lwów, 1894 || Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.I.05.

 • Papée F. Jagiellonowie a Moskwa // Kwartalnik Historyczny. R. 36. Lwów, 1922. S. 40 - 50.

 • Papée F. O przywileju mielnickim dla senatu z r. 1501 // Księga pamiątkowa ku czci O.Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 173-187.

 • Papée F. Początki Litwy // Kwartalnik historyczny. R. 41. 1927. S. 465-476. [Рэц.: Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 467].

 • Papée F. Polska i Litwa na przełomie wieków średnich. T. 1. Ostatnie dwunastolecie Kazimierza Jagiellończyka. Kraków, 1904 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18 || d32.

 • Paprocki B. Herby rycerstwa Polskiego (1584) / Wyd. K.J.Turowski. Kraków, 1858 [паводле кракаўскага выдання 1584 г.] || 1. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29. 2. Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.11.

 • Paravicini W. Edelleute, Hansen, Brugger, Bürger: Die Finanzierung der osteuropäischen Preußenreisen im XIV. Jh. // Hansische Geschichtsblätter. № 104 (1986).

 • Paravicini W. Heraldische Quellen zur Geschichte der Preussenreisen im 14. Jahrhundert // Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden. Quellenkundliche probleme und forschungsmethoden (= Ordines militares, T. 4). Toruń, 1987. S. 111-134.

 • Paravicini W. Die Preussenreisen des europäischen Adels. Teil 1-2. Sigmaringen, 1989-1995.

 • Pašuta V. Lietuvos valstybės susidarymas. Vilnius, 1971.

 • Paszkiewicz H. Aleksander Korjatowicz // Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków, 1935. S. 63 || d43.

 • Paszkiewicz H. Jagiellonowie a Moskwa. T. 1. Litwa a Moskwa w XIII i XIV w. Warszawa, 1933.

 • Paszkiewicz H. Jagiełło w przededniu unii polsko-litewskiej w oświetleniu nowych źródeł // Teki Historyczne. R. 4, 1950. S. 187 - 197.

 • Paszkiewicz H. Litwa przed Mendogem // Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Lwów, 1930. T. 1. S. 246-258; T. 2 (protokoły). S. 77-80.

 • Paszkiewcz H. O genezie i wartości Krewa. Warszawa, 1938. || d04.

 • Paszkiewicz H. Początki Rusi. Kraków, 1996.

 • Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925.

 • Paszkiewicz H. The Origin of Russia. London, 1954.

 • Paszkiewicz H. U podstaw potęgi Moskiewskiej. Studjum z dziej&3243;w Rusi suzdalsko-włodzimierskiej XIII wieku // Ateneum Wileńskie. R. 5. Z. 14. 1928. S. 1-84.

 • Paszkiewicz H. W sprawie inkorporacji Litwy do Polski w 80. latach XIV w. (Z powodu pracy H.Łowmiańskiego, "Wcielenie..."). Warszawa, 1938.

 • Paszkiewicz H. W sprawie roli politycznej Korjatowiczów na Wołyniu i Podolu // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 2. 1938. S. 334-347. [Палеміка з Ю. Пузынам].

 • Paszkiewicz H. W sprawie zajęcia Podlasia przez Giedymina // Ateneum Wileńskie. R. 6, 1929. S.1 - 7.

 • Paszkiewicz H. Z dziejów Podlasia w XIV w. // Kwartalnik Historyczny. R. 42, 1928. S. 229-245.

 • Paszkiewicz H. Z zagadnień ustrojowych Litwy przedchrześciańskiej // Kwartalnik Historyczny. 1930. T. 44/1. S. 301-312.

 • Paszkiewicz H. Z życia politycznego Mazowsza w XIII w. (rządy Ziemowita Konradowica) // Księga ku czci O.Haleckiego. Warszawa, 1935. S. 203 - 228.

 • Paszkiewicz H. Ze studiów nad polityką polską, litewską i krzyżacką Bolesława Jerzego ostatniego księcia Rusi halicko-włodzimierskiej // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5-6. 1924. S. 31 - 67.

 • Paszkowski M. Dzieie Tureckie, y utarczki Kozackie z Tatary. Tudźiesz też, o narodzie, obrzędziech, nabożenstwie, gospodarstwie, y rycerstwie etc. tych pogan, ku wiadomosći ludziom roznego stanu pozyteczne. Przydany iest do tego, Dictionarz ięzyka Tureckiego, y Disputatia o wierze Chrześćiańskiey, y zabobonach bisurmańskich etc. Przez Marcina Paszkowskiego, na czworo xiąg rozdźielone, opisane y wydane. Kraków, 1615 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.V.09.

 • Paszkowski M. Wizerunk wieczney sławy Sauromatów starych, pobudzaiący Młodź Rycerską ku nasladowaniu spraw ich. Od szlachetney Pallady, z Gniazda Cnot ich, w Oyczystym Parnazie ubudowany. A przez Marcina Paszkowskiego, z przykłady mężow Rzymskich, onych wielkich miłosników Oyczyzny, opisany y wydany. Kraków, 1613 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.10.

 • Paszuto W. Ruś, Litauen und Deutschland im 13 JH // Russisch-deutsche Beziehungen von der Kiever Rus bis zur Oktoberrevolution. Berlin, 1976. S. 211 - 231.

 • Patry-Tamuszanski R.J. German lexical borrowings in the "Cronicle of Barkulabava" and in the "Memoirs" of Theodore Jeŭłašeŭski // Journal of byelorussian studies. 1980. V. 4. № 3 - 4. P. 112 - 128.

 • Pawiński A. De rebus ac statu ducatus Prussiae tempore Alberti Senioris marchionis Brandenburgensis, illo vero mortuo Alberti Junioris ducis Prussiae an. 1566-1568 commentarii commissariorum Sigismundi Augusti Regis. Varsaviae, 1879 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.17.

 • Pawiński A. Dyaryusze sejmowe 1581, 1681, 1726 r. Cz. 1. // Teki A. Pawińskiego. T. 6. Warszawa, 1900 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Pawiński A. Księgi sądowe Brzesko-Kujawskie 1418-1424 // Teki A. Pawińskiego. T. 7. Warszawa, 1905 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Pawiński A. Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419. Cz. 2 // Teki A. Pawińskiego. T. 4. Warszawa, 1897 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Pawiński A. Liber Quitantiarum Alexandri Regis ab. a. 1502 ad 1506. (Księga skarbowa króla Aleksandra Jag.) // Teki A. Pawińskiego. T. 1. Warszawa, 1897 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Pawiński A. Liber Quitantiarum Regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488. (Księga skarbowa króla Kazimierza Jag.) // Teki A. Pawińskiego. T. 2. Warszawa, 1897 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Pawiński A. Młode lata Zygmunta Starego. Warszawa, 1893 || d50.

 • Pawiński A. Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych. T. 1. Warszawa, 1888 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.08.

 • Pawiński A. Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych. T. 2. Lauda i instrukcye 1572 - 1674. Warszawa, 1888 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.08.

 • Pawiński A. Zgon króla [S. Batorego] // Tygodnik Ilustrowany. 1886. № 205-206. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 520-524].

 • Pawlikowski M. Literatura Jezuicka w Krakowie. Kraków, 1873 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.25.

 • Pawłowicz E.B. Z nad Wilii i Niemna z 1900 roku: Zaosie, Świteź, Nowogródek, Wilno: z rycinami. Lwów, 1901 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Pelech M. W sprawie okupu za jeńców krzyżackich z Wielkiej Wojny (1409 - 1411) // Zapiski Historyczne. T. 52. Z. 1. 1987. S. 131-152; z. 2. S. 95-112.

 • Peleński J. Inkorporacja ukraińskich ziem dawnej Rusi do Korony w 1569 roku: Ideologia i korzyści - próba nowego spojrzenia // Przegląd Historyczny. 1974. T. 65. Zesz. 1. S. 243 - 262.

 • Peltz W. Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV-XVI w.). Zielona Góra, 1994. - 331 s. [Рэц.: Славяноведение. 2000. № 2. С. 91-94].

 • Penkauskas P. Bažnyčios istorija // Soter. 1931, t. 8, Nr. 2(13), p. 110–111; 1932, t. 9, Nr. 2(15), p. 68–71; 1933, t. 10, Nr. 1(16), p. 85–88; Nr. 2(17), p. 112–116; 1934, t. 11, Nr. 1(18), p. 30–48.

 • Penkauskas P. Vytauto Didžiojo nuopelnai dvasinės kultūros srityje // Athenaeum. 1931, t. 2, Nr. 1. P. 1 – 36.

 • Peregrinationes sive peregrinationem Heinrichi Wolphii Tigurini brevis et compendiaria descriptio / Polskie przypadki Henryka Wolfa z Zurychu z lat 1570-1578. Warszawa, 1996.

 • Perfecky E. Historia Polonica Jana Długosze a Ruské letopisectvi. Praha, 1932. - 269 s.

 • Perlbach М. Eine Spur Peters von Dusburg // Altpreussischen Monatsschrift. Bd. 9. Königsberg, 1872.

 • Perlbach M. Preussisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. H. 1. Zur Kritik des ältesten preussischen Urkunden. Halle, 1886 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.16.

 • Perlbach M. Preussisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters. H. 2. Das Urkundenwesen Herzog Mestwin II von Pommerellen; die grosspolnischen Annalen; die ältesten preussischen Annalen: zu Peter von Dusburg. Halle, 1886 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Perlbach M. Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts. Königsberg, 1876 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.08.

 • Perli A. Pieczęć maiestatyczna Zygmunta Kieystutowicza. [Dokument ikonograficzny]. [1849] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.07.

 • Persische, Türkische und Moscowittische Zeittung... Folget auch ordenliche glaubwirdige Copi dess Schreibens, so die Moscowittischen Kniasch, aus anregung jres Gross Fürsten, an die Woiwoden der Cron Polln, nach erlittenen Schaden gethan und zugeschickt. Nürnberg, 1580 (L. Heussler). .

 • Persowski F. Studia nad pograniczem Polsko-Ruskim w X - XI wieku. Wrocław etc., 1962. - 350 s.

 • Peter von Dusburg. Chronik des Preussenlandes. Ubersetzt u. erlautert K. Scholz und D. Wojtecki. Darmstadt, 1984 (Ausgewahlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Bd. XXV).

 • Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika / Parengė, įvadą ir paaiškinimus parašė, žemėlapį sudarė R. Batūra, vertė L. Valkūnas. Vilnius, 1985.

 • Petrauskas R. Der Frieden im Zeitalter des Krieges. Formen friedlicher Kommunikation zwischen dem Deutschen Orden und dem Großfürstentum Litauen zu Beginn des 15. Jahrhunderts // Annaberger Annalen. 2004, № 12. S. 28-42 || d39.

 • Petrauskas R. Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susiformavimas Lietuvoje (XIV a. pabaigoje – XV a. viduryje) // Lietuvos istorijos metraštis. 2005/1. Vilnius, 2006. P. 5-38 [The Formation in Lithuania of the Institutional Estate of the Grand Duke (in the Late Fourteenth Century)].

 • Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje - XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia. Vilnius, 2003.

 • Petrauskas R. Ponas savo žemėje: Lietuvos pareigūnai XIV a. pabaigoje – XV amžiuje // Lietuvos istorijos metraštis. 2001/1. Vilnius, 2002. P. 9 - 30 [Lord on His Own Land: Lithuanian Officials at the End of the Fourteenth – Fifteenth Centuries].

 • Petrauskas R. Socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų teorijos aspektai // Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 17. Vilnius, 2004. P. 270–284 || d08.

 • Petrauskas R. The Lithuanian Nobility in the Late Fourteenth and Fifteenth Centuries: Composition and Structure // Lithuanian Historical Studies. № 7 (2002). P. 1–22.

 • Petrauskas R. Užmirštas karalius: Mindaugas LDK visuomenės savimonėje XVI a. pabaigoje – XVI a. // Naujasis židinys-Aidai, 2004 m. kovas. № 3. P. 90–95.

 • Petrauskas R. Vytauto dvaras: struktūra ir kasdienybė // Naujasis Židinys-Aidai. № 1-2, 2003. P. 39-44.

 • Petrauskienė I. Privalomasis egzempliorius Lietuvoje XVI – XVIII amžiuje // Lietuvos istorijos metraštis. 1999. Vilnius, 2000. [Copyright Libraries in Lithuania in the Sixteenth through Eighteenth Centuries].

 • Petrauškienė I. Vilniaus Akademijos spaustuve, 1575 - 1773. Vilnius, 1976.

 • Pficneris J. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas. Vilnius, 1989 (1 выд. па-нямецку: Brünn, 1930).

 • Pfitzner J. Grossfürst Witold von Litauen als Staatsmann. Brünn etc., 1930. [Schriften der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität in Prag. Bd. 6].

 • Piekarski F.B. Zbiór praw Polskich i W. X. Litewskiego od roku 1347 seymu Wislickiego aż do roku 1786. Kraków, 1813 || d39.

 • Piekosiński F. Czy król Władysław Jagiełło był za życia królowej Jadwigi królem polskim czy tylko mężem królowej? Kraków, 1897 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05. || d29.

 • Piekosiński F. Goście polscy na soborze konstancyjskim // Rozprawy Akademii Um. Wydz. Hist.-fil. Ser. 2. Kraków, 1899. T. 12.

 • Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. Kraków, 1889 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.11.

 • Piekosiński F. Kodeks Dzikowski. Rękopis z r. 1501, zawierający tłumaczenie średniowiecznych prawa polskiego pomników. Kraków, 1893 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Piekosiński F. O dynastycznem szlachty polskiej pochodzeniu. Kraków, 1888 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Piekosiński F. O źródłach heraldyki ruskiej. Kraków, 1899. || d27.

 • Piekosiński F. Sejm walny warszawski z r. 1572 // Rozprawy P. Akad. Um., Hist.-Fil. № 34, s. 256 і далей.

 • Pieradzka K. Andrzej // Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków, 1935. S. 102-103 || d43.

 • Pieradzka K. Władysław książę opolski 1330-1401. Monografia historyczna. Kraków, 1945 / Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego — Sygn. WF II 122. - 165 s.

 • Pierling P. Antonii Possevini missio moscovitica. Paris, 1882.

 • Pierling P. Bathory et Possevino. Documents inédits sur les rapports du Saint-Siège avec les Slaves. Paris, 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 529-531].

 • Pierling P. Le Saint-Siège, la Pologne et Mosсou (1582-1587). Paris, 1885.

 • Pierling P. L'Italie et la Russie au XVI siècle. Voyage de Paoletto Centurione à Moscou. Paris, 1892.

 • Pierling P. Rome et Moscou (1547—1579). Paris, 1883.

 • Pierling P. Un nonce da pape en Moscowie. Preliminaires de la treve de 1582. Paris, 1884.

 • I Zjazd naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim - w Warszawie, 20 i 21 września 1936 r.: Polesie: (sprawozdania i dyskusje). Warszawa, 1938 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Pietkiewicz K. Księga 9 wpisów Metryki Litewskiej, układ i zawartość, oraz jej kontynuacja do roku 1518 z archiwum Radziwiłłowskiego // Lietuvos Metrika. 1991–1996 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998.

 • Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiełłończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku. Poznań, 1995.

 • Piotra Crescentyna Kxięgi o gospodarstwie y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytkow każdemu stanowi potrzebne. Kraków, 1549 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.16.

 • Pietras Dusburgietis. Prusijos žemes kronika / Par. R.Batūra. Vilnius, 1985.

 • Piotrowicz K. Aleksandra (um. 1434) // Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków, 1935. S. 66-67 || d43.

 • Piotrowicz K. Cymbarka (zm. 1429) // Polski słownik biograficzny. T. 4, 1938. S. 123.

 • Piotrowski J. Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków. Kraków, 1894 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Piotrowski T. Anna Danuta (zm. 1448) // Polski słownik biograficzny. T. 1, 1935. S. 123.

 • Pismo zbiorowe / Wyd. J.Ohryzko. T. 1. Petersburg, 1859 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.VII.09.

 • Pistorius J. Polonicae historiae corpus hoc est, Polonicarum rerum Latini recentiores & veteres scriptores, quotquot extant, uno volumine comprehaensi omnes, & in aliquot distributi Tomos. Ex Bibliotheca Ioan. Pistorii Nidani D. Opus omnibus pernecessariam, ad perfecte cognoscendam regionis Polonicae, vinicarumque ditionum descriptionem: & ad rerum a polonis per omnes aetates gestarum intelligendam historiam: & summatim ad eorum omnium comprehaendendam notitiam, quae vel ad terram, vel ad gentes, vel ad caeteros Poloniae, & subiectarum cumq; Polonia continentium provinciarum, pertinent. Cum Gratia & Privileg. Caes. Maiest. Basileae per Sebastianum Henricpetri, 1582.

 • Piszczatowska M. Starostwo knyszyńskie w czasach króla Zygmunta II Augusta. Olsztyn, 2005 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Pitjeta Ul. Om Västukraina och Västvitryssland. Stockholm, 1945.

 • Piwarski K. Niedoszła wyprawa t.zw. Radoszkowicka Zygmunta Augusta na Moskwę (rok 1567-68) // Ateneum Wileńskie. R. 4. Z. 13. 1927. S. 252-286; R. 5. Z. 14. 1928. S. 85-119.

 • Płachcińska K. Mikołaj Radziwiłł Czarny jako orator sejmowy // Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne / Red. K.Stępnik. Lublin, 2003. S. 29 - 37.

 • Płaza S. Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze. Warszawa - Kraków, 1974. [Zesz. nauk. UJ; 374]

 • Plinius Starszy. Historyia naturalna. Tt. 1 - 10. Poznań, 1845 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.I.17.

 • Plucińska J. Królowa Jadwiga. Poznań, 1927 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.I.11.

 • Pociecha W. Królowa Bona (1494-1537). T. 3. Poznań, 1958.

 • Pociecha W. W sprawie wydawnictwa Aktêw Tomicjanów // Pamiętnik biblioteki Kórnickiej. № 2. S. 9-41. || d10.

 • Poczet królów i książąt polskich. Wyd. 3. Warszawa, 1984.

 • Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich / Oprac. F.K.Piekosiński. Lwów, 1911 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie staraniem Jana Karłowicza // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. T. 11. Kraków, 1887. Materyały etnograficzne. S. 229-293. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 406-407].

 • Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV - XVIII w. Warszawa, 1987.

 • Podręczna encyklopedya kościelna || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2009.I.13.

 • Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie: źródła historyczne, stan badań: materiały z konferencji. Białystok, 2003 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.29.

 • Polacy na Litwie: referat wygłoszony na zebraniu dorocznem Towarzystwa Opieki nad Polakami Zamieszkałemi za Granicą im. A. Mickiewicza w dniu 29 maja 1929 R. Warszawa, 1929 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Pölitz K.H.L. Die Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage. Erstes Bändhen. Dresden, 1827 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Polkowski I. Żywot X. Piotra Skargi Tow. Jez. Kraków, 1884 || Сайт: Śląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Pollakówna M. Kronika Piotra z Dusburga. Wrocław, 1967.

 • Pollnische Zeittung. Summarische und warhaffte Beschreibung unnd Eroberung ettlicher fürnemer Stadt unnd Vestungen... Nürnberg, 1580 (L. Heussler).— РНБ: 13.19.3.124.

 • Polnische und Reussische Zeittungen. Eigentliche und kurtze Beschreibung etlicher ergangener Kriegsьbungen, auch die Belägerung der... Handels-Statt Plesskaw... Neben... Verzeichnüss... des Friedens Zwischen beiden Potentaten. Nürnberg, 1582 (L. Heussler).— РНБ: 13.6.2.797 || d40.

 • Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII: zbiór materyałów do historyi stosunków polsko-rossyjskich za Zygmunta III. Lwów, 1901 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.V.15.

 • Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Kraków etc., 1914.

 • Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII w. / Wyd. S.Kutrzeba. Kraków, 1937.

 • Połujański A. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. 1. Warszawa, 1854 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08.

 • Połujański A. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. 2. Warszawa, 1854 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08.

 • Połujański A. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. 3. Warszawa, 1855 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08.

 • Połujański A. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. T. 4. Warszawa, 1855 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.II.08.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 1. Abt. 1. 786-1253: Regesten, Berichtigungen und Ergänzungen zu Hasselbach's und Kosegarten' s Codex Pomeraniae diplomaticus. Stettin, 1868 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 1. Abt. 2. Annalen und Abt-Reihe des Klosters Colbatz, Todtenbuch und Abt-Reihe des Klosters Neuencamp, Personen und Orts-Register. Stettin, 1877 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 2. Abt. 1. 1254-1278. Stettin, 1881 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 2. Abt. 2. 1278-1286. Stettin, 1885 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 3. Abt. 1. 1287-1295. Stettin, 1888 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 3. Abt. 2. 1296-1300. Stettin, 1891 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 4. Abt. 1. 1301-1306. Stettin, 1902 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 4. Abt. 2. 1307-1310. Stettin, 1903 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 5. Abt. 1. 1311-1316. Stettin, 1903 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 5. Abt. 2. 1317-1320. Stettin, 1905 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 6. Abt. 1. 1321-1324. Stettin, 1906 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 6. Abt. 2. 1325: nebst Nachträgen und Ergänzungen zu Band I-VI,1. Stettin, 1907 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Pomniejsze źródła do dziejów literatury i cywilizacyi polskiej w XVI i XVII stuleciu / Wyd. K.J.Heck. Zesz. 2. Lustracya starostwa lwowskiego z r. 1570. Stryj, 1890 || Сайт: Polska biblioteka Internetowa. Адрас (доступ з алфавітнага каталогу на літару L). Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.V.24.

 • Poparcie wolney elekciey krola Sygmunta Trzeciego polskiego y szwedzkiego na zieździe pod Wiśliczą namowione. [Kraków, 1587] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.03.

 • Popiežių bulės dėl kryžiaus žygių prieš prūsus ir lietuvius XIII a. / Sud. E. Gudavičius, A. Nikžentaitis. Vilnius, 1987.

 • Popławski T. Droga Chodkiewiczowska i Bazyliańska - najstarsze trakty Białegostoku // Białostocczyzna. 1995. № 4. S. 103.

 • Poppe D.A. Dziedzice na Rusi // Kwartalnik historyczny. 1967, № 1.

 • Poppe A. Fundacja biskupstwa smoleńskiego // Przegląd historyczny. 1966, z. 4.

 • Poppe A. O tytule wielkoksiążęcym na Rusi // Przegląd Historyczny. 1984. T. 45. Z. 3. S. 423 - 439.

 • Poppe A. Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi // Przegląd Historyczny. R. 55. Z. 3. 1964. S. 370 - 379.

 • Porządek sądzenia spraw w Trybunale Wielkiego Xięstwa Litew. z konstitucyi seymowych, z prawa coaequationis y z Statutu W.X. Litewskiego zebrany i opisany roku 1708 miesiąca kwietnia 26 dnia. S/l, 1708 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.09.

 • Poselstwo Lwa Sapiehy w roku 1600 do Moskwy, podług dyaryusza Eljasza Pielgrzymowskiego sekretarza poselstwa... / Przez W.Trębickiego. Grodno, 1846 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Poškienė J. Senųjų Trakų pilies, senovės gyvenvietės ir benediktinų vienuolyno buitinė keramika (XIV a. – XVII a. pirmoji pusė) // Lietuvos istorijos metraštis. 1998. Vilnius, 1999. [Pottery from the Castle, the Settlement and the Monastery of Benedictines of Senieji Trakai (Beginning of the 14th – First Half of the 17th Century)].

 • Possevino A. Commentarii della Moscouia, et della pace, che per ordine della S. Sede Apost. procuro Antonio Posseuino... fra lei e'l regno di Polonia, colla restitutione intera della Liuonia, & di trentatre fortezze di lei. Scritti prima in latino dall'istesso Antonio Posseuino, & piu volte stampati in Lituania, Francia, Fiandra, Germania, & in Italia, et tradotti nella lingua italiana, da Gio. Antonio Posseuino suo nipote... et hora ristampati... aggiunteui oltre la corretione, varie lettere... Mantoua, 1610 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Possevino A., Possevino G.B. Commentarii di Moscouia, et della pace seguita fra lei, e'l regno di Polonia. Colla restitutione della Liuonia. Scritti in lingua latina da Antonio Posseuino della Compagnia di Giesu. Et tradotti nell'italiana da Gio. Battista Posseuino. Aggiunteui, oltre la correttione, varie cose, & lettere di piu eminenti principi, & dell'auttore, pertinenti alla religione, & alla notitia di Gottia, di Suetia, di Liuonia, & di Transiluania. Co'l sommario de' capi delle materie, che vi si trattano. Oltre la tauola copiosa aggiunta al fine dell'opera. Mantoua, 1596 || 1. Сайт: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek; алфавітны каталог). Адрас. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VIII.09. 2. Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Possevino A. Il soldato christiano con nuoue aggiunte, et la forma di vn vero principe, et principessa, espressi nelle vite di Stefano Batori re di Polonia, di Lodouico Gonzaga duca di Niuers; di Eleonora arciduchessa di Austria, duchessa di Mantoua. Con 66. auertimenti di Basilio imp. a Leone suo figliuolo, non piu nella nostra lingua vsciti. Et altre instruttioni pe'l giusto gouerno. Di Antonio Posseuino mantouano della Compagnia di Giesu... Venetia, 1604 || Сайт: Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Адрас. Частковая дыгіталізацыя. Дата праверкі: 2008.V.12.

 • Postołowicz L. Administracja leśna w puszczach ekonomii grodzieńskiej do połowy XVII w. // Białostocczyzna. 1993. № 1. S. 5.

 • Postołowicz L. Bartnictwo w dawnej Puszczy Grodzieńskiej do końca XVII w. // Białostocczyzna. R. 6. 1991. № 3. S. 9-12.

 • Potkański K. Piotr Wydżga, starosta sądecki i naprowadzenie Litwinów w 1376 r. // Sprawozdania z posiedzeń AU w Krakowie, 1899, Wydział Historyczno-Filozoficzny. 20.III.1899, № 3. S. 7.

 • Potthast A. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters von 375 - 1500. Berlin, 1862 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.25.

 • Powierski J. Czy Skirgiełło był księciem Kijowskim? // Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin / Red. J. Śliwiński (Studia i materiały. Wyższa szkoła pedagogiczna). Olsztyn, 1994. S. 65-78.

 • Powierski J. Książę kujawski i łęczycki Kazimierz a Zakon Krzyżacki w latach 1248-1249 // Ziemia Kujawska. T. 7, 1985. S. 29-59.

 • Powierski J. Międzynarodowe tło konfliktu polsko-krzyżackiego przed kampanią wrześniową 1331 r. // Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII - XVII w. Toruń, 1992. S. 269 - 284.

 • Powierski J. Ośrodki i koordynacja badań historycznych w zakresie problematyki bałto-słowiańskiej // Acta Baltico-Slavica. Wrocław etc., 1976. T. 10. S. 331-361.

 • Powierski J. Polityczne tło małżeństwa Bolesława II mazowieckiego z córką Trojdena litewskiego Gaudemundą Zofią // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997. S. 63 - 82.

 • Powierski J. Rola Jaćwieży w walce ludów bałtyjskich z agresją krzyżacką // Rocznik Białostocki. T. 14, 1981 - 1982. S. 87 - 116.

 • Powierski J. Sprawa Prus i Jaćwieży w polityce Zakonu Krzyżackiego i książąt polskich w okresie po ugodzie włocławskiej z 4.VIII.1257 r. // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. R. 23, 1979, № 3. S. 255 - 278.

 • Powierski J. Stanowisko polityczne książąt polskich wobec ludów bałtyjskich i Zakonu Krzyżackiego w okresie nasilenia najazdów litewskich (1261 - 1263) // Acta Baltico-Slavica. T. 15, 1983. S. 7 - 52.

 • Powierski J. Studia nad polityką Krzyżaków i ich sąsiadów w początkach XIV w. Cz. 1 // Ludzie, władza, posiadłości / Pod redakcją J.Powierskiego i B.Śliwińskiego. Gdańsk, 1994. S. 123 - 190; Cz. 2 // Władcy, mnisi, rycerze / Pod redakcją B.Śliwińskiego. Gdańsk, 1996. S. 125 - 216.

 • Powierski J. Św. Wojciech w Polsce i w Prusach // Komunikaty Mazursko -Warmińskie. № 4 (94). 1966. S. 559 - 584.

 • Powierski J. Świętopełk gdański i Kazimierz kujawsko-łęczycki w rywalizacji z Zakonem Krzyżackim o ziemie bałtyjskie w latach 1250 - połowa 1252 // Rocznik Gdański. T. 41, 1981. S. 37 - 88.

 • Powierski J. Wybuch II powstania pruskiego a stosunki miedzy Zakonem Krzyżackim i książętami polskimi (1260 - 1261) // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. R 24, 1980, z. 3. S. 303 - 325.

 • Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Z. 1. Kraków, 1922 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Z. 2. Kraków, 1927 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski. Z. 3. Kraków, 1935 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Prawa książąt mazowieckich przełożone na język polski przez Macieja z Rożana r. 1450. Poznań, 1877 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24.

 • Prawa polskie Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły przełożone na język polski przez Świętosława z Wocieszyna r. 1449. Poznań, 1877 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.24.

 • Prawa i przywileje miasta i dóbr Zabłudów XV - XVIII w. / Oprac. J. Maroszek. Białystok, 1994.

 • Prawa y przywileie od naiaśn. królów ich mościów polskich y W.X.L. nadane obywatelom Korony Polskiey y W.X.L. religiey greckiey, w iedności z S.Kościołem Rzymskim będącym. Wilno, 1632.

 • Prawdziwe y gruntowne Nowiny, jako Krol Polski do tego jest poruszony, że woyną przeciwko Nieprzyjacielowi Moskwie zaczał i iako pańskiego y tego 1580 Roku, w Miesięcu Sierpniu y wrzeszniu... zwycięstwo otrzymał... [Toruń(?), 1580]. - (Biblioteka miasta Gdań ska).

 • Presiowski Ks. Krótka wiadomość o sejmach i sejmikach przedsejmowych w dawnej Polsce. Kraków, 1861 [Першае выданне: 1829] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung. Bd. 1. H. 1 / Hrsg. von R.Philippi, C.P.Wölky. Königsberg, 1882. [Нов. выд.: 1961] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.11. || d04.

 • Preussisches Urkundenbuch. Politische Abteilung. Bd. 1. H. 2 / Hrsg. von A.Seraphim. Marburg, 1909. [Нов. выд.: 1961] || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.11 || d11.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 2. 1309 - 1335 / Hrsg. im Auftr. d. Histor. Kommission f. Ost- u. Westpreuss. Landesforschung von Max Hein und Erich Maschke. Königsberg, 1939. [Нов. выд.: 1962].

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 3. Lfg. 1. 1335 - 1341 / Hrsg. von Max Hein. Königsberg, 1944. [Нов. выд.: 1961].

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 3. Lfg. 2. 1342 - 1345 / Hrsg. von H.Koeppen. Marburg, 1958.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 4. Hauptbd. 1346 - 1351 / Hrsg. von H.Koeppen. Marburg, 1960.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 4. Nachträge / Hrsg. von H.Koeppen. Marburg, 1964.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 5. Lfg. 1. 1352 - 1356 / Hrsg. von K.Conrad. Marburg, 1969.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 5. Lfg. 2. 1357 - 1361 / Hrsg. von K.Conrad. Marburg, 1973.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 5. Lfg. 3. Nachträge und Register / Hrsg. von K.Conrad. Marburg, 1975.

 • Preussisches Urkundenbuch. Bd. 6. Lfg. 1. 1362 - 1366 / Hrsg. von K.Conrad. Marburg, 1986. - XII, 289 S.

 • Prochaska A. Czy istniał Krywe na Litwie // Kwartalnik Historyczny. 1904. R. 18. Z. 3/4. S. 481—486 || d40.

 • Prochaska A. Czy możliwa jest identyczność kniaziów Nieswizkich z Korybutowiczami // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1912. T. 5. S. 12 - 19.

 • Prochaska A. Dwa objasnienia do dziejow Litwy // Kwartalnik Historyczny. 1906. R. 20. S. 58-73.

 • Prochaska A. Dzieje Witolda Welkiego Księcia Litwy. Wilno, 1914 || d39.

 • Prochaska A. Hold Fedka kniazia nieświeckiego // Kwartalnik Historyczny. R. 25, 1911. S. 243-245.

 • Prochaska A. Konfederacya Spytka z Melsztyna. Lwów, 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 155-157].

 • Prochaska A. Król Władisław Jagiełło. T. 1-2. Kraków, 1908. || d29 (t. 1); d36 (t. 2).

 • Prochaska A. Latopis litewski: rozbiór krytyczny. Kraków etc., 1890 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30. || d19; d35.

 • Prochaska A. Markward Salzbach. Z dziejów Litwy 1384-1410 // Przegląd historyczny. T. 9. 1909. S. 121-132 || d42.

 • Prochaska A. Nieznane dokumenta do unji Florenckiej w Polsce // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 58-74.

 • Prochaska A. Nieznany akt homagialny Witołda // Kwartalnik Historyczny. T. 9. Lwów, 1895.

 • Prochaska A. O identyczność ks. Fedka Nieswizkiego z Fedorem Korybutowiczem // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1913. T. 6. S. 34-41.

 • Prochaska A. O kniaziowskim pochodzienu szlachty Glińskich // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1912. T. 5. S. 34-41.

 • Prochaska A. O prawdziwości listów Giedymina // Rozprawy Akademii Umijętności. Wydz. hist-filozof. Krakó w,1895. Ser. 2. T. 7. S. 231-245.

 • Prochaska A. Od Mendoga do Jagiełły // Litwa i Rus. Wilno, 1912. T. 1. Z. 1. S. 18-32; Z. 2. S. 89-107; Z. 3. S. 129-140; T. 2. Z. 1. S. 34-46.

 • Prochaska A. Ostatnie lata Witolda. Warszawa, 1882.

 • Prochaska A. Podole lennem Korony, 1352-1430. Kraków, 1895.

 • Prochaska A. Przekład ruskiego latopisca ks. Litewskiego na język łaciński // Kwartalnik Historyczny. Rocz. 2, zesz. 2. Lwów, 1888. S. 196-205 || d29.

 • Prochaska A. Przyczynki krytyczne do dziejów unji. Kraków, 1896. - 68 s. [Адбітка: Rozprawy Wydziału hist.-filoz. Akad. Umiej. T. 33. S. 55-122].

 • Prochaska M. Rok 1410. Przyczyny wojny // Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T. 17. Toruń, 1910. S. 3-55 || d39.

 • Prochaska A. Rokosz Hryćka Konstantynowicza 1387-1390 // Kwartalnik historyczny. R. 22. Lwów, 1908. S. 392-396 || d40.

 • Prochaska A. Spór o mitrą i pastorał w Rydze 1395 - 1397 // Kwartalnik Historyczny. R. 5, 1891. S. 628-639.

 • Prochaska A. Stosunki Krzyżaków z Giedyminem i Łokietkiem // Kwartalnik Historyczny. R. 10, 1896. S. 1-66.

 • Prochaska A. Uchwały walnego zjazdu w Piotrkowie z 1444 roku // Ateneum. 1887. T. 2. S. 350-357. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 157].

 • Prochaska A. Upadek Kiejstuta // Kwartalnik Historyczny. R. 23.

 • Prochaska A. W sprawie zajęcia Rusi przez Kazimierza Wielkiego // Kwartalnik Historyczny. R. 6, 1892. Z. 1. S. 3-21.

 • Prochaska A. Wyprawa św. Kazimierza na Węgry (1471 - 1474) // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 10 - 28; R. 1. № 2. 1923. S. 117-139.

 • Prochaska A. Z dziejów Unji Jagiellońskiej // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 12. 1927. S. 190 - 199.

 • Prochaska A. Z Witoldowych dziejów. I. Układ Witolda z Tochtamyszem 1397 r. // Przegląd historyczny. T. XV, z. 3. Warszawa, 1912. S. 259-264.

 • Prochaska A. Znaczenie niedoszłej koronacji Witolda // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 3-4. 1923. S. 337-351.

 • Prochaska A. (Rec.) Jakubowski J. Dzieje Litwy w zarysie // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 101-102.

 • Prochaska A. (Rec.) Natanson-Leski. Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 102 - 103.

 • Prochaska A. (Rec.) Kutrzeba S. Sejm walny dawnej Rzpltej // Ateneum Wileńskie. R. 1. № 1. 1923. S. 103-105.

 • Propolanis K. Polskie Apostolstwo na Litwie: (szkic historyczny 1387-1912 r.). Wilno, 1913 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2009.II.05.

 • Prusowie - dzieje i kultura ludu bałtyjskiego. Malbork, 1999.

 • Pruszkowski J. Historya zjawionego i cudownego obrazu Matki Boskiej oraz kościoła i probostwa w Leśny na Podlasiu zabranego na własność prawosławia: ze źródeł urzędowych i autentycznych / Zebrał i napisał Podlasiak P. J. K. Kraków, 1897 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Pruszkowski J. Kodeń Sapiehów: jego kościoły i starożytny obraz Matki Bożej Gwadalupeńskiej (de Guadalupe) z dawnych i współczesnych źródeł. Kraków, 1898 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Pryšmantas V. "Terra inter Scrunden et Semigalliam" – Žemaitijoje // Praeitis. T. 3. Vilnius, 1992. P. 32–48.

 • Przegląd historyczny. Адрас || T. 9, z. 2 (1909): d42; t. 25 (1925): d45.

 • Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do "Gazety Lwowskiej" || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Przezdziecki A. Podole, Wołyń i Ukraina. Obrazy miejsc i czasów. T. 1-2. Wilno, 1841 || d26.

 • Przeździecki A. Życie domowe Jadwigi i Jagiełły z regestrów skarbowych z lat 1388-1417. Warszawa, 1854 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Przyboś K. Urzędnicy ziemscy wojewódstwa Ruskiego // Studia Historyczne. Kraków, 1985. Zesz. 4. S. 78 - 126.

 • Przybyszewski B. Jadwiga i Wilhelm // Analecta Cracoviensia. T. 7, 1975. S. 107-150.

 • Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu. Z materyałów zebranych przez p. Zofię Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w powiecie zwiahelskim / Oprac. J. Kopernicki (Osobne odbicie z tomu XI Wiadomości Komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności). Kraków, 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 268-273].

 • Przyłuski J. Leges seu statuta ac privilegia regni Poloniae. Kraków, 1553.

 • Ptak J. Działania zbrojne Polski i Litwy przeciwko państwu krzyżackiemu w Prusach jesienią 1330 r. // Studia Grunwaldzkie. T. 1. 1991. S. 34-51.

 • Ptaśnik J. Miasta i mieszczaństwo w dawniej Polsce. Warszawa, 1949.

 • Ptaszycki S. Dzieje rodów litewskich jako materyał do archeologii historycznej // Ateneum. Warszawa, 1887. S. 525-538. || d17.

 • Ptaszycki S. Encyklopedja nauk pomocniczych historji i literatury polskiej. Cz. 1. Wyd. 2, przejzr. i dop. // Bibljoteka Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Nauk Humanistycznych. № 2. Lublin, 1921 (1922).

 • Ptaszycki S. Iwan Fedorowicz, drukarz ruski we Lwowie z końca XVI w. Ustęp z dziejów drukarstwa w Polsce // Rozpr. i sprawozd. Akad. Umiej. Wydz. filolog. T. 11. Kraków, 1886. S. 1-43. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 51-52].

 • Ptaszycki S. Łukasz Górnicki. Kilka nieznanych szczegółów z życia dzierżawcy tykocińskiego i wasilkowskiego. Warszawa, 1886. [Адбітка з Biblioteki Warszawskiej; Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 256].

 • Ptaszycki S. Nieco o trzecim statucie litewskim i normach prawnych po nim na Litwie // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 297-313.

 • Pucci A. Sanctissimi domini nostri papae Leonis decimi una cum coetu cardinalium Christianissimorumque regum ... consultationes pro expeditione contra Thurcum, premissa ... exhortatione. Strassburg, 1518 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Pucko B. "Pochwała księcia Włodzimierza Wasylkowicza jako zródło do studiów nad sztuką Wołynia w XIII wieku // Slavia Orientalis. - 1975. - R. 35. - № 3. S. 307-317.

 • Pudłowski L. Udział rycerzy polskich w krzyżackich rejzach // Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. № 108. 1991. S. 5-12.

 • Pukszto A. Ludwiko Abramowicziaus "Lenkija ir Lietuva" // Lietuvos istorijos metraštis. 2002/2. Vilnius, 2004. P. 147 - 158.

 • Puławski F. Opis 815 rękopisów Biblioteki Ord. Krasińskich. Warszawa, 1915 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Pułaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy: monografie i wzmianki. T. 1. Brody, 1911 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.13.

 • Pułaski K. Książęta Holszanscy // Szkice i poszukiwania historyczne. T. 1. Kraków, 1887. S. 211 - 322.

 • Pułaski K. Książęta Wisniowieccy w XVI w. // Przewodnik Naukowo-Literacki. 1877. S. 233 - 265.

 • Pułaski K. O rodzinie kniaziów Kapustów // Przegląd Bibl.-Archiw. Warszawa, 1881. № 2. S. 134 - 142.

 • Pułaski K. Stosunki z Mendli-Girejem chanem Tatarów Perekopskich (1469-1515): akta i listy. Warszawa, 1881 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.05.

 • Pułaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. Kraków, 1887. [1. Дзікае поле. 2. Элекцыя Жыгімонта І на в.к.л. 3. Вайна Багдана з Жыгімонтам І. 4. Гаспадарка каралевы Боны на крэсах. 5. Першыя гады публічнай дзейнасці Адама Кіселя (пач. XVII ст.). 6. Біяграфія Астафея Дашкевіча. 7. Генеалогія князёў Гальшанскіх. Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 489-492].

 • Purc J. Itinerarium Witolda wielkiego księcia Litwy (17 lutego 1370 roku - 27 pazdziernika 1430 roku) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z. 74: Historia. Nr. 11 (1971). S. 71-115.

 • Pus W. Rycerstwo obce w służbie polskiej do poczatku XIV w. // Historia wojskowości polskiej. Wybrane problemy. Warszawa, 1972. S. 63 - 80.

 • Pusłowski W. Wilno. Szkic historyczny. Warszawa - Białystok, 1923.

 • Puzyna J. Daniło, xs. Turowski, Ostrogski i Chełmski i jego potomstwo // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1931. T. 10. S. 248 - 275.

 • Puzyna J. Jurij, książe bełzki i chełmski // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1932. T. 10. S. 99 - 125.

 • Puzyna J. Kiedy urodził się Witold i co wiemy o rodzinie jego matki // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1930. T. 9. S. 125 - 136.

 • Puzyna J. Kim był i jak naprawdzie nazywał się Pukuwer, ojciec Gedymina // Ateneum Wileńskie. 1935. R.10. Z. 1. S. 1 - 43.

 • Puzyna J. Korjat i Korjatowicze // Ateneum Wileńskie. 1930. R.7. Z. 3 - 4. S. 425 - 454.

 • Puzyna J. Korybutowicze Nieswizcy. Moje ostatnie słowo w odpowiedzi prof. Semkowiczowi // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1930. T. 9. S. 55 - 89.

 • Puzyna J. Narymunt Gedyminowicz // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1930. T. 9. S. 101 - 117.

 • Puzyna J. Nieco faktów do sprawy Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1913. T. 6. S. 43 - 88.

 • Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1911. T. 4. S. 41 - 82.

 • Puzyna J. Pierwsze wystąpienia Koriatowiczów na Rusi Południowej // Ateneum Wileńskie. 1938. R. 13. Z. 2. S. 1-68.

 • Puzyna J. Początki państwowości i dynastii litewskiej według najnowszych badań // Nauka i sztuka. T. 6. Jelenia Góra - Wrocław, 1947. S. 162-170.

 • Puzyna J. Potomstwo Narymunta Gedyminowicza // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1931. T. 10. S. 32 - 98; 1932. T. 12. S. 57 - 125.

 • Puzyna J. Sukcesorowie Trojdena // Ateneum Wileńskie. R. 13. Z. 1. 1938. S. 1-31.

 • Puzyna J. W sprawie Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1912. T. 5. S. 56 - 99.

 • Puzyna J. W sprawie pierwszych walk Litwinów z Tatarami o Ruś w latach 1238 - 1243 // Przegląd historyczno-wojskowy. 1937. T. 9. Z. 3. S. 345 - 400. [Адбітка: Warszawa, 1938. - 56 s.; Рэц.: AW. R. 13. Z. 1. 1938. S. 303-306].

 • Rabikauskas P. Krikščioniškoji Lietuva: istorija, hagiografija, šaltiniotyra / Sud. L. Jovaiša. Vilnius, 2002.

 • Rachunki dochodów i wydatków Zygmunta Augusta 1544 - 1548 / Wyd. A.Chmiel // Źródła do historii sztuki i cywilizacji w Polsce. T. 1. Kraków, 1911.

 • Rachunki królewskie z lat 1393-1395 i 1412: Rachunki podrzędztwa krakowskiego. Rachunki stacji nowosądeckiej / Oprac. H.Wajs. Warszawa, 1993.

 • Rachunki królewskie z lat 1471-1472 i 1476-1478 / Oprac. S.Gawęda, Z.Perzanowski, A.Strzelecka. Wrocław, 1960.

 • Rackevičius G. Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII - XVI a. Vilnius, 2002.

 • Radoch M. Księżna Aleksandra Siemowitowa - siostra Jagiełły (zarys działalności politycznej do 1411 r.) // Studia historyczne z XIII - XV w. Olsztyn, 1995. S. 137 - 142.

 • Radoch M. Małżeństwo Henryka Siemowitowica z Kiejstutówna // Studia z dziejów polityki dynastycznej od XIII do XVII w. Olsztyn, 1993. S. 93 - 100.

 • Radwański Z. Uzupełnienie do chronologii sejmów polskich // Czasopismo prawno-historyczne. 1949. T. 2.

 • Radzimiński A., Tandecki J. Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu. T. 1. 1251-1454. Warszawa, 1994. [Рэц.: Archeion. T. 96].

 • Radzimiński Z. W sprawie pochodzenia Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1911. T. 4. S. 142 - 145.

 • Radzimiński Z.L. Itinerarium ks. Fedora Korybutowicza i ks. Fedka Nieswizkiego // Rocznik Historyczny. T. 7. 1926. S. 1 - 156.

 • Radzimiński Z.L. Jeszcze w sprawie Fedka Nieswizkiego // Miesięcznik Towarzystwa Heraldycznego. 1912. T. 5. S. 158 - 165.

 • Radzimiński Z.L. Odpowiedź ks. D.Kozickiemu w sprawie Rodowodu xx. Sanguszków. Lwó w, 1901. - 28 s.

 • Radzimiński Z.L. Słowo o namiestnikach rusko-litewskich i marszałkach Wołyńskiej ziemi wywołane pracą p. Józefa Wolffa "Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego", poprzedzone i zakończone uwagami i uzupełnieniami do niej // Przegląd Polski. 1885. R. 20. Kwartał 1 (Ogólnego zbioru t. 77). S. 370 - 387.

 • Radzimiński Z.L. Wstępne słowo do monografii ks. Fedora Olgierdowicza Ratnenskiego i jego potomków. Lwów , 1901. - 25 s.

 • Radziszewska J. Maciej Stryjkowski i jego dzieło // Stryjkowski M. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego. Warszawa, 1978.

 • Radziszewska J. W sprawie autorstwa tzw. Latopisu Bychowca // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Prace historyczne. 1967. № 2.

 • Radziszewski F. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, tak niegdyś byłych, jako i obecnie istniejących w krajach dawną Polskę składających, a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego porządkiem abecadłowym miejsc ułożona. Kraków, 1875 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2009.IV.30.

 • Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne / Red. K.Stępnik. Lublin, 2003.

 • Ragauskienė R. Barbora Radvilaitė. Vilnius, 1999.

 • Ragauskienė R., Ragauskas A. Vieną ar dvi žmonas turėjo Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520 – 1584 m.)? Nauji duomenys įžymiojo Vilniaus vaito biografijai // Lietuvos istorijos metraštis. 2000. Vilnius, 2001. P. 20 - 54. [Did Augustin Rotundus Mieleski (c. 1520–1584) Have One or Two Wives? New Data for the Biography of the Prominent Prefect of Vilnius].

 • Raila E. Palemono legenda: Istoriografinės teksto ištakos // Lietuvos istorijos studijos. T. 4. 1997. P. 130 – 134.

 • Ramonienė D. Protestantizmo idėjų atspindys Lietuvos Brastos Biblijos titulinio lapo meniniame apipavidalinime // Lietuvos grafikos istorijos šimtmečiai. Vilnius, 1996. P. 7-19.

 • Rankraščių rinkinių. Vilnius, 1963.

 • Rankraščių rinkinių rodyklė / Sudarė E.Treinienė. Vilnius, 1977.

 • Rasario G.B. De Victoria Christianorum Ex Turcis Ad Echinadas Io[annis] Baptistae Rasarii Oratio : Ex qua totam, et veram rationem victoriae, Anno a Christo nato 1571 die 7 Octobris, ex Turcis reportatae cognosces. Cracoviae, 1572 || Сайт: Dolnośląska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Rasmussen K. Die livländische Krise 1554-1561. København, 1973.

 • Rassadin S. Die Melanchlainer // Eurasia Antiqua. Bd. 3. Berlin, 1997. S. 507-512.

 • Rassadin S. Zum Problem der Migration der nördlichen Nachbarn der alten Skythen // Zeitschrift für Archäologie. Bd. 26. Berlin, 1992. S. 1-9.

 • Rationes curiae Stephani Bathory 1576-1586 / Wyd. A.Veress // Monumenta Hungarorum in Polonia 1575-1668. Vol. 1. Budapeszt, 1918. [Fontes rerum Hungaricarum; 3]. [Венгерскі тытул: Báthory István lengyel király udvari számadáskönyveinek magyar- és erdélyországi adalékai (1576-1586)].

 • Raudeliūnas V. Antrasis Lietuvos Metrikos tomas. [Рэц.: Lietuvos Metrika (1528–1547): 6–oji Teismų bylų knyga (kopija – XVI a. pabaiga). Parengė S.Lazutka, I.Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995. P. CL, 337] // Istorija. № 36, 1997. P. 280 – 298. [Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai].

 • Rawita-Gawroński F. Ustrój państwowo-społeczny Rusi w XI i XII w. w zarysie. Lwów, 1896 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.III.12.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 1. Lucae, 1747 [1198-1228] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 2. Lucae, 1747 [1229-1256] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 4. Lucae, 1749 [1286-1312] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 6. Lucae, 1750 [1334-1355] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Raynaldus O. Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius. T. 7. Lucae, 1752 [1356-1396] || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Reces warszawski około elekciey nowey krola Je[go] M[i]ł[o]ści Zygmunta Trzeciego Roku Pańsk. M.DL.XXXVII. [Kraków, 1587] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.03.

 • Rechnungen über Heinrich von Derby's Preussenfahrten. 1390-91 und 1392 / Hsgb. von H. Prutz. Leipzig, 1893 || d34.

 • Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 1. Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten zum Ordensbriefarchiv. Vol. 1. 1198-1454. Göttingen, 1948 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VII.31. || d24; d42.

 • Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. P. 2. Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens. Göttingen, 1948 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VII.31. || d24; d42.

 • Regesta Lithuaniae ab origine usque ad Magni Ducatus cum Regno Poloniae unionem / Wyd. H. Paszkiewicz. T. 1, tempora usque ad annum 1315 complectens. Varsoviae, 1930 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18 || d36.

 • Regestra wydatków królewskich w Krakowie i okolicznych zamkach z końca XIV w. (1388 - 1395) i początku XV w. (1403 - 1417) // Biblioteka Warszawska. T. 9. 1854.

 • Regesty dokumentów diecezji Wileńskiej z lat 1507-1522 J. Fijałka i W. Semkowicza / Wyd. G. Błaszczyk // Lituano-Slavica Posnaniensia. T. 9. 2003. S. 247-299.

 • Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519 - 1793) / Oprac. Z.Wdowiszewski // Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. T. 5. Buenos-Aires - Paryż, 1971.

 • Rejestr dworu królowej Barbary (1548-1551) / Wyd. A. Marchwińska // Studia Źródłoznawcze. T. 38. 2000. S. 81-102.

 • Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560 / Wyd. J. Zieleniewski // Studia Podlaskie. T. 3. 1991. S. 201-248.

 • Rejestry wydatków i prac przeprowadzonych na Zamku Królewskim w latach 1567 - 1569 / Oprac. A.Derelkowski, M.Wrede // Rocznik Warszawski. T. 22. 1992.

 • Reiholdi Heidesteni seсr. Regii de Bello Moscovitico quod Stephanus Rex Poloniae gessit commentariorum libri VI. Basileae per Conrad. Ualdkirchium MDLXXVIII.

 • Relacya o cudownym obrazie nayświętszey Maryi Panny, który w Wilnie na Bramie Ostrey przy Kościele WW. Oyców Bosych zakonu Braci Nayświętszey Maryi z Góry Karmelu, Nieustannemi słynie cudami z hystoryi Konwentu Wileńskiego tychże wielebnych oyców zebrana. Wilno, 1761 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VI.26.

 • Relacya Sefera Muratowicza obywatela warszawskiego, od Zygmunta III, króla polskiego, dla sprawowania rzeczy wysłanego do Persji w r. 1602: rzecz z starego rękopisu wybrana y teraz dopiero do druku podana. Warszawa, 1777 || Сайт: Polska biblioteka internetowa. Кніга даступна па каталогу з галоўнай старонкі альбо па адрасу. Фармат: JPG. Дата праверкі: 2007.VII.31 || d18.

 • Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690. T. 1. Berlin - Poznań, 1864 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.05. || d04.

 • Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690. T. 2. Berlin - Poznań, 1864 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.05. || d04.

 • Relationes status diecesium in Magno ducatu Lituaniae / Red. P.Rabikauskas. T. 1 - 2. Romae, 1971 - 1978.

 • Relazione storica, politica, geografica, legislativa, scientifica, letteraria ecc. della Polonia antica e moderna. T. 1 / Red. L. Chodźko. Livorno, 1831 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Relazione storica, politica, geografica, legislativa, scientifica, letteraria etc. della Polonia antica e moderna. T. 2 / Ed. L. Chodźko Livorno, 1831 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Relazione storica, politica, geografica, legislativa, scientifica, letteraria etc. della Polonia antica e moderna. T. 3 / Ed. L. Chodźko Livorno, 1831 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Relazione storica, politica, geografica, legislativa, scientifica, letteraria etc. della Polonia antica e moderna. T. 4 / Ed. L. Chodźko Livorno, 1831 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2009.VI.02.

 • Remeika I. Der Handel auf der Memel von Anfang des 14. Jarhunderts bis 1430 // Tauta ir žodis. 1928, t. 5. P. 386 – 438.

 • Rennkamp W. Studien zum deutsch-russischen Handels bis zum Ende des XIII. Jhs.: Nowgorod und Dünagebiet. Bochum, 1977.

 • Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana / Ed. S.L.Endlicher. Sangalli, 1849 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diuersorum Autorum. Lugduni Batavorum, 1627 || 1. Сайт: Old Printed Books. Адрас (Book ID: 0019407). Фармат: JAVA/JPG. Дата праверкі: 2008.XI.27. 2. Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2010.I.05.

 • Reszka S. Stanislai Hosii S.R.E. cardinalis maioris poeniten. et episcopi Varmiensis vita. Romae, 1587 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VIII.24.

 • Rewizja dóbr tatarskich z 1631 r. - sumariusz i wypisy / Wyd. P. Borawski, W. Sienkiewicz, T. Wasilewski // Acta Baltico-Slavica. T. 20. 1991. S. 59-135.

 • Rhode G. Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auszvirkung. Bd 1. Im Mittelalter bis zum Jahre 1401. Cologne - Graz, 1955.

 • Rhode G. Polemiken um die Schlacht von Tannenberg 1410 (Zu einem Buch von Stefan M. Kuczyсski) // Zeitschrift für Osteuropas. Bd. 22 (1973). Hf. 3.

 • Riabcewicz V.N. Putiwlskie i sewskie czechy // Prace i materiały Museum archeologicznego i etnograficznego w Łodzi. Seria numizmatyczna i konserwatorska. № 8. 1988. Łódź, 1989. S. 109-151.

 • Riabcewicz V.N. Skarby monet z XVI i XVII wieku na terenie obwodu Brzeskiego i Grodzieńskiego Białorusskiej SRR // Prace i materiały Museum Archeologicznego i Etnograficznego w Łódzi. Seria numizmatyczna i konserwatorska. №. 6. 1986. Łódź, 1988. S. 211-239.

 • Richental U. Das Konzil zu Konstanz: Faksimileausgabe. Starnberg etc., 1964.

 • Rimša E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytes miestų antspaudai. Vilnius, 1999.

 • Rimša E. Stepono Batoro Lietuvos didieji antspaudai ir jų atsiradimo aplinkybės // Lietuvos istorijos metraštis. 2001/2. Vilnius, 2002. P. 213 - 228 [Steponas Batoras’ Great Seals of Lithuania and Circumstances their Origin].

 • Rocznik Krakowski || Сайт: Małopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1892/3. Kraków, 1893 || Сайт: Google-USA.

 • Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1897/8. Kraków, 1898 || Сайт: Google-USA.

 • Rocznik Tatarski. T. 1. Wilno, 1932 || d49.

 • Rocznik Tatarski. T. 2. Zamość, 1935 || d45.

 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Дата праверкі: 2010.I.05 || T. 3-11: d47.

 • Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu || Сайт: Podkarpacka biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2008.XII.01.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 1. Wilno, 1908 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.VII.28 2007.XII.21.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 2. Wilno, 1909 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 3. Wilno, 1910 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03. || d36.

 • Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T. 4. Wilno, 1911 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2008.III.17.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 5. Wilno, 1914 || 1. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03. 2. Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.07.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 6. Wilno, 1918 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. T. 7. Wilno, 1921 || Сайт: Podlaska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Rocznik Prawniczy Wileński || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат DJVU. Дата праверкі: 2008.X.16.

 • Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2006.XII.20.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1873. Kraków, 1873 || Сайт: Google-USA.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1874. Kraków, 1875 || Сайт: Google-USA.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1876. Kraków, 1877 || Сайт: Google-USA.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1878. Kraków, 1879 || Сайт: Google-USA.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1880. Kraków, 1880 || Сайт: Google-USA.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1882. Kraków, 1883 || Сайт: Google-USA.

 • Rocznik zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1884. Kraków, 1885 || Сайт: Google-USA.

 • Roepell R. Geschichte Polens. Bd. 1. Gamburg, 1840 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.02.

 • Rogalski L. Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prussami. T. 2. Warszawa, 1846 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.29.

 • Rohdewald Stefan. Vom Polocker Venedig. Kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa (Mittelalter, frühe Neuzeit, 19. Jh. bis 1914). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. ISBN: 3-515-08696-X; 604 s.

 • Rolle M. Ateny Wołyńskie. Szkic z dziejów oświaty w Polsce. Lwów, 1898 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.11.

 • Romaniuk Z. Z dziejów osadnictwa szlacheckiego w ziemi bielskiej od XV do połowy XVI w. // Białostocczyzna. 1995. № 3. S. 56.

 • Romanowski J.N. Otia Cornicensia. Studia nad działem: "Źrzódłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, Cz. II, Oddz. I". Poznań, 1861. || d04.

 • Romanowski J.N. Wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflantskim roku 1557. Poznań, 1860 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2010.V.18.

 • Romuli Amasei de pace oratio habita Bononiae Cal. Jan. MDXXX. nec non Caroli V. oratio ad Hispanos de suo in Italiam discessu a. 1529 / Wyd. Z.Celichowski // Przyczynki do dziejów panowania Zygmunta Starego. Z. 3. Poznań, 1904 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.31.

 • Rostowski S. Lituanicarum Societatis Jesu historiarum provinciarum... Vilnae, [1744].

 • Rota G. Das Leben unnd Gewonheyt... des Sophi Kunigss der Persien... mit den aller grossisten Krigen... wider den... Turcken... Nürnberg, 1515 || Сайт: Magyar Elektronikus Könyvtár. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.VIII.14.

 • Rouba N. Przewodnik po Litwie i Białejrusi. Wilno, [pre 1908] || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2007.X.17.

 • Rowell S. C. Between Lithuania and Ruś: Dovmont–Timofey of Pskov, his Life and Cult // Oxford Slavonic Papers. Vol. 25 (1992). P. 1 - 33.

 • Rowell S.C. Dynastic Bluff? The Road to Mielnik, 1385–1501 // Lithuanian Historical Studies. № 6 (2001).

 • Rowell S.C. Du Europos pakraščiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ispanų karalysčių ryšiai 1411 – 1412 m. ir 1434 m. tekstuose // Lietuvos istorijos metraštis. 2003/1. Vilnius, 2004. P. 149-188.

 • Rowell S.C. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295–1345 / Iš anglų k. vertė O. Aleksa. Vilnius, 2000.

 • Rowell S.C. Lithuania ascending. A pagan empire within east-central Europe 1295 - 1345. Cambridge, 1994. [Рэц.: Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 1 (8). 1998. С. 266-270].

 • Rowell S.C. Nolite confidere in principibus: Mikhail Glinsky, Sigismund the Old and the Council of Lords // Faworyci i opozycjoniści: król a elity polityczne w Rzeczpospolitej XV-XVII wieku / Red. M. Markiewicz, R. Skowron. Kraków, 2006. S. 77-100.

 • Rowell S. C. Of men and monsters: Sources for the history of Lithuania in the time of Gediminas (ca.1315–1342) // Journal of Baltic Studies. № 23 (1993). P. 73 – 112.

 • Rowell S.C. Pious Princesses or the Daughters of Belial: Pagan Lithuanian Dynastic Diplomacy 1279 - 1423 // Medieval Prosography, Western Michigan University. Spring 1994. Vol. 15, № 1. S. 3 - 80.

 • Rowell S. C. The Jagiellonians and the Stars: Dynasty-Sponsored Astrology in Fifteenth-Century Poland-Lithuania // Lithuanian Historical Studies. № 7 (2002).

 • Rowell S.C. Trumpos akimirkos iš Kazimiero Jogailaičio Dvaro: neeilinė kasdienybė tarnauja valstybei // Lietuvos istorijos metraštis. 2004/1. Vilnius, 2005. P. 25 - 56 [Short Glimpses of the Court of Casimir Jagiellonczyk: Extraordinary Daily life in the Service of the State].

 • Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385-1444. T. 1 / Oprac. S.Gawęda, K. Pieradzka, J.Radziszewska, K.Stachowska; pod kierunkiem J.Dąbrowskiego // Prace komisji nauk historycznych. T. 7. Wrocław, 1961.

 • Rozmowa polaka z litwinem. 1564 / Wyd. J.Korzeniowski. Kraków, 1890 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IX.09.

 • Rozner I. Kronika węgiersko-polska. Studyum krytyczne z historyografii średniowiecznej // Rocznik Filarecki. T. 1. Kraków, 1886. S. 61-137. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 1. Lwów, 1887. S. 317-318].

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. || 1-5 (1874-1876): d45; Seria II: 1 (1891), 3-4 (1892), 7-11 (1895-1897): d45.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. I (26). Kraków, 1891 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. III (28). Kraków, 1892 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. IV (29). Kraków, 1892 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. V (30). Kraków, 1894 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. VII (32). Kraków, 1895 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. IX (34). Kraków, 1897 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XIII (38). Kraków, 1899 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XV (40). Kraków, 1901 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XVII (42). Kraków, 1902 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XVIII (43). Kraków, 1901 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XIX (44). Kraków, 1903 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XXI (46). Kraków, 1903 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XXIII (48). Kraków, 1906 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. T. XXV (50). Kraków, 1907 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i Materyały z dziedziny nauk dających poznać Źródła historyczne polskie. T. 1. Z. 1. Gumowski M. Medale Jagiellonów. Kraków, 1906 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.05.

 • Rozprawy i Materyały z dziedziny nauk dających poznać Źródła historyczne polskie. T. 1. Z. 1. O grzywnie polskiej staropiastowskiej. Kraków, 1906 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XII.05.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2011.VI.13.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 1. Kraków, 1874 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 3. Kraków, 1875 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 4. Kraków, 1875 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 5. Kraków, 1876 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 10. Kraków, 1879 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 12. Kraków, 1880 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 14. Kraków, 1881 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 16. Kraków, 1883 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 17. Kraków, 1884 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 18. Kraków, 1885 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 20. Kraków, 1887 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 22. Kraków, 1888 || Сайт: Google-USA.

 • Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności. T. 24. Kraków, 1889 || Сайт: Google-USA.

 • Rózycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego. Warszawa, 1983.

 • Rulikowski E. Opis powiatu Wasylkowskiego. Warszawa, 1853 || ин104295; d41 (фр.).

 • Rulikowski W., Radziminski Z.L. Kniaziowie i shlachta między Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i stokami Karpat osiedleni. Opowiadania historyczne, heraldyczno-genealogiczne i obyczajowe. T. 1. Kraków, 1880.

 • Rusin K. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Niemirowie, gm. Mielnik, woj. podlaskie // Wiadomości Archeologiczne. 1999-2001. T. 64. S. 101-109.

 • Russia Medievalis || Адрас. Дата праверкі: 2009.IX.29.

 • Russisch-Livlandische Urkunden gesammelt von K.E.Napiersky. SPb., 1868. [Другі тытул: Напьерский К.Э. Русско-ливонские акты. СПб., 1868]. || d27 (фрагм.); d29 (полн.).

 • Russow B. Chronica der Prouintz Lyfflandt. [Leipzig - Riga, ca 1847]. [Рэпрынт выд.: 1584] || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.XI.09.

 • Rutenberg, von. O. Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von der ältesten Zeit bis zum Untergange ihrer Selständigkeit. Bd. 1. Leipzig, 1859 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.I.04.

 • Rutenberg, von. O. Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von der ältesten Zeit bis zum Untergange ihrer Selständigkeit. Bd. 2. Leipzig, 1860 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2006.XII.17.

 • Rutkowska – Płachciń ska A. Pasje świętych Wojciecha i Brunona z tzw. kodeksu z Tegernsee // Studia Źródłoznawcze. T. 40. S. 19–42.

 • Rutkowski J. Z dziejów żup ruskich za Zygmunta Augusta // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. T. 2. Lwów, 1925. S. 365-387.

 • Rybarski R. Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu. T. 1. Poznań, 1928.

 • Rychcicki M.I. Piotr Skarga i jego wiek. Kraków, 1850.

 • Rydel L. Królowa Jadwiga. Warszawa, 1997 || Сайт: Cyfrowa biblioteka narodowa "Polona". Адрас. Фармат: JPG. Апісанне. Дата праверкі: 2008.VIII.07.

 • Rygiel S. Sprawa zwrotu mienia kulturalnego Wileńszczyzny z Rosji // Ateneum Wileńskie. R. 2. № 5-6. 1924. S. 159 - 182.

 • Ryłło M. Antiquitates Ecclesiae Ruthenicae, Sacrae Romanae Unitae cum amplificatione Caesaris Cardinalis Baronii narrationis historiae de origine Ruthenorum et eorum conversione. Supraslii, 1760.

 • Rymar E. Polska-litewska wyprawa zbrojna do Marchii Brandenburskiej w 1326 r. // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. 2000. № 7. S. 21-44.

 • Rymer T. Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliae, et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes, vel communitates, ab ineunte saeculo duodecimo, viz. ab anno 1101, ad nostra usque tempora, habita aut tractata. T. 12. 2 ed. London, 1728.

 • Rypiński A. Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji i o jego śpiewie, tańcach (...) Paryż, 1840 || Сайт: Wielkopolska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2007.I.03.

 • Rzońca J. Konflikty polsko-litewskie za Zygmunta III Wazy w świetle unii lubelskiej i III Statutu Litewskiego // Polska i jej sąsiedzi XIV - XX w. / Red. J. Rzońca. Opole, 1998. S. 19-44.


© А.Л., складанне каталога.


Hosted by uCoz