Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


A | B | C | D - E | F - H | I - K | L - N | O - R | S - T | U - Z | А | Б | В | Г | Д | Е - Ж |
З - И | К | Л | М | Н | О - П | Р | С - Т | У - Х | Ц - Я | Рукапісы

 • В защиту науки. Бюлл. 2. М., 2007. || d24.

 • В. К. Несколько слов о летописи Абрамека // Московские ведомости. 1866, № 238.

 • Вайткявичюс В. Нестереотипный взгляд на культуру Восточнолитовских курганов // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік. Вып. 3. Мн., 2008. С. 180-188 || d50.

 • Вайтовіч Н.Т. Баркулабаўскі летапіс. Мн., 1977.

 • Валодзіна Т. Адам Кіркор і "краёвая" гістарыяграфія ў кантэксце трансфармацыі Расійскай імперыі ў XIX ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 12. Сш. 1-2 (22-23). 2005. С. 96-110.

 • Ванагас А.П. Максимальный ареал балтской гидронимии и проблема происхождения балтов // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига, 1980. С. 119-123.

 • Ванагас А.П. Вклад других балтийских диалектов в литовский язык (по топонимическим данным) // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докладов. Вильнюс, 1981. С. 91-92.

 • Ванкель Г. Эратический валун с финикийскою надписью, найденный близ Смоленска в России // Полоцко-Витебская старина. Вып. 3. Витебск, 1916. С. 47 - 55.

 • Варонін В.А. "Wielkiego Księstwa Litewskiego Kroniczka krótko pisana" // Беларускі гістарычны агляд. Т. 11. Сш. 1-2 (20-21). 2004. С. 40-57.

 • Варонін В.А. Войт-ваявода і мяшчане ў канфлікце 1558 года ў Полацку // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 7. Київ, 2007. С. 59-65.

 • Варонін В.А. Вялікія князі полацкія (канец XIV ст.) // Полацк: карані нашага радавода: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Полацк, 1996. С. 44-50. || d37.

 • Варонін В.А. Гісторыя Беларусі эпохі Вялікага Княства Літоўскага: рэгіянальны падыход // Гістарычны альманах. 2001, № 4.

 • Варонін В.А. Два лісты пра бітву пад Клецкам у 1506 г. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 2. Сш. 2 (3). 1995. С. 279-290.

 • Варонін В.А. Друцкія князі XIV стагоддзя // Беларускі гістарычны агляд. Т. 9. Сш. 1-2 (16-17). 2002. С. 3-29. || d37.

 • Варонін В.А. Дрыса ў XVI ст. // Commentarii Polocenses Historici = Полацкія гістарычныя сшыткі. 2004, т. 1. С. 20-31.

 • Варонін В.А. Камяні з гістарычнымі надпісамі: загадка "Аляксандра" // Гістарычны альманах. Т. 10. Гродна, 2004.

 • Варонін В.А. "Книга Светого Софея" (да гісторыі полацкіх кніжных збораў XV-XVI стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2007, № 3. С. 46-51.

 • Варонін В.А. Кнігі Метрыкі 16 і 228: склад і паходжанне // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11 - 12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 110-117.

 • Варонін В.А. Мяшчанскае землеўладанне ў Полацкім ваяводстве ў першай палове XVI ст. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: Матэрыялы ІІІ міжнар. навук. канф. Полацк, 1998. С. 58-63.

 • Варонін В.А. Палітычны лад Полацкага ваяводства ў першай палове XVI ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 5. Сш. 1 (8). 1998. С. 27-66.

 • Варонін В.А. "Пахвала караля Жыгімонта" Войцеха (Альбрэхта) Гаштаўта і выданне Першага статута Вялікага Княства Літоўскага // Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha / Sud. I. Valikonitė, L. Steponovičienė. Vilnius, 2005. P. 21-33.

 • Варонін В.А. Полацкая зямля ў знешнім і ўнутраным гандлі Вялікага княства Літоўскага першай паловы XVI ст. // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. Мн., 1999. С. 52-54.

 • Варонін В.А. Полацкія путныя слугі ва ўрадавай палітыцы ВКЛ (ХV – сярэдзіна ХVІ ст.) // Беларускі гістарычны агляд. Т. 7. Сшытак 2 (13). 2000. С. 305-324. [два акты 1522 і 1545 гг., якія ўключаны ў "ліст" Жыгімонта ІІ Аўгуста да полацкага ваяводы, свіслацкага дзяржаўцы, пана Станіслава Станіслававіча Давойны ад 22 красавіка 1560 г.: РДАСА, Ф. 389, воп. 1, Кніга Метрыкі № 38, а. 262—263 адв., гл. с. 321—324 - інфармацыя В.С.Мянжынскага].

 • Варонін В.А. Полаччына і палачане ў нацыянальна-культурным і рэлігійным жыцці Вялікага княства Літоўскага першай паловы XVI ст. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 17. Białystok, 2002. S. 211-219.

 • Варонін В.А. Рака Бярэзіна як мяжа паміж "Руссю" і "Літвой" (да гісторыі геаграфічных уяўленняў ва Усходняй Еўропе) // Беларускі гістарычны агляд. 2006. Сш. 2 (25). С. 177-197.

 • Варонін В.А. Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года. Мн.: РІВШ, 2009. - 50 с.

 • Варонін В.А. Тэстамент полацкага бурмістра Давыда Панкова 1559 г. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі. Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Полацк, 2002. С. 32-40.

 • Варонін В.А. Унутраны гандаль у Полацкім ваяводстве першай паловы XVI ст. // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3. 1999. № 1. С. 15-17.

 • Василевич П. Оршанская битва: вчера, сегодня. Кому выгодно завтра? // Политика. Позиция. Прогноз. 1994. №4 (30).

 • Василевская М.В. Белоруссия в печати XVI, XIX - нач. XX ст.: Библиографический указатель на иностранных языках. Т. 1-5. Мн., 1982-1985.

 • Василевский В.Г. Записки о поставлении русских епископов в Ватиканском греческом сборнике // ЖМНП. 1888, № 2. С. 445-463. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 454-455].

 • Василевский В.Г. Обращение Гедимина в католичество // ЖМНП. Ч. 159. СПб., 1872. || d36.

 • Васілеўскі П. "...па значнасці саступае толькі крыжу Еўфрасінні Полацкай", альбо Тэхналогія сенсацыі // Народная Воля. 23 лютага 2006 г. [Пояс Вітаўта].

 • Василенко В. Дослідження політичної історії Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в сучасній українській історіографії (1991-2003 рр.) // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Василенко В.О. Литовсько-московські угоди 70-80-х рр. XIV ст. (Спірні проблеми історії Східної Європи) // Український історичний журнал. 2005. № 6. С. 177-190. || d27.

 • Василенко В. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов'янських історіографіях XIX - першої третини XX ст. Монографія. Дніпропетровськ, 2006.

 • Василенко Н.П. Очерки по истории Западной Руси и Украины. Киев, 1916. - 589 с.

 • Василенок С.И. Фольклор и литература Белоруссии эпохи феодализма (XIV - XVIII вв.). М., 1961.

 • Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 1999.

 • Васильевский В. Переход Гедимина в католичество // ЖМНП. 1872. № 1.

 • Василяускене А.В. Списки второго Литовского Статута на старобелорусском языке (палеография, хронология, дипломатика): автореферат дис. ... кандидата истор. наук: 07.00.02 / Вильн. ун-т. Вильнюс, 1990.

 • Васіховська Н. Повсякденне життя києво-печерських монахів і пам'ятники давньоруської літератури // Український історичний збірник. Вип. 10. Київ, 2007. С. 38-46.

 • Васьков М.Ю. Очерки по истории Литвы: (Языческий период). М., 2003.

 • Васюк Г.В., Карев Д.В. Православная церковь в ВКЛ и Польше в XIV-XVIII вв. // Наш радавод. Кн. 3. Ч. 2. Гродна, 1991. С. 203-210.

 • Васюк Г., Карев Д. Правячыя колы Рэчы Паспалітай і праваслаўнае насельніцтва дзяржавы ў другой палове XVI - XVIII ст. (навукова-папулярныя нарысы) // Наш радавод. Кн. 8: Беларусы і палякі: дыялог народаў і культур. X-XX ст. Гродна-Беласток, 1999 (2000). С. 192-233.

 • Вахевич Б.А. Западно-русская летопись по списку Румянцевского музея; З Кроиники Великого княжства Литовского и Жомоитского // Записки императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 24. 1902. С. 161-224 || d40.

 • Ващук Д.П. Вплив обласних привілеїв Київщини та Волині на формування Першого Литовського Статуту // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Вип. 4. К., 2004. С. 177 - 194.

 • Ващук Д.П. Деякі аспекти системи оподаткування у Київській землі (друга половина XV – перша третина XVI ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Т. 14: На пошану академіка І.С.Винокура. Кам’янець-Подільський, 2005. С. 149 - 160.

 • Ващук Д. Документи з історії міста Луцька та луцького повіту початку XVI ст. // Український історичний збірник. Вип. 10. Київ, 2007. С. 387-391.

 • Ващук Д. Князь Василь-Костянтин Острозький (за матеріалами 235-ї книги судових справ) // Український історичний збірник. Вип. 11. Київ, 2008. С. 475-478.

 • Ващук Д. Майнові відносини у київській землі у світлі уставних земських грамот (друга половина ХV – перша третина ХVІ ст.) // Український історичний збірник. Вип. 6. Київ, 2004. С. 70-84.

 • Ващук Д.П. Обласнi привiлеї Волинi та Київщини: ґенеза i функцiонування в другiй половинi XV - першiй третинi XVI ст. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. К., 2005.

 • Ващук Д.П. Обласні привілеї Київщини та Волині: проблема походження, датування та характеру (XV – поч. XVI ст.) // Український історичний журнал. 2004, № 1. С. 90 - 101.

 • Ващук Д. Порівняльний аналіз привілеїв литовським євреям та уставних земських грамот Київщини і Волині (друга половина ХV – перша третина ХVІ ст.) // Український історичний збірник. Вип. 5. Київ, 2003. С. 43-54.

 • Ващук Д.П. Рецепция норм Русской Правды в памятниках права Великого княжества Литовского (на материалах областных привилеев 2-й половины XV в.) // Тезисы Международной научной конференции „Литва эпохи Миндаугаса и ее соседи: исторические и культурные связи и параллели” 11-12 декабря 2003 г. М., 2003. С. 13 - 15.

 • Ващук Д. Судовий процес та його функціонування в Київській землі в другій половині XV – першій третині XVI ст. (аналіз статей уставних земських грамот) // Український історичний збірник. Вип. 7. Київ, 2004. С. 69-94.

 • Ващук Д. Судочинство Волинської землі другої половини XV – першої третини XVI ст.: до питання реалізації норм уставних земських грамот // Український історичний збірник. Вип. 8. Київ, 2005. С. 54-63.

 • Введение христианства на Руси / Отв. ред. А.Д. Сухов. М., 1987 || d49.

 • Великая хроника о Польше, Руси и их соседях в XI - XIII вв. М., 1987 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.14. || d16.

 • [Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием]. Иосиф, архимандрит. Подробное оглавление Великих Четиих Миней всероссийского митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриаршей (ныне Синодальной) библиотеке. СПб., 1892 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. I. Сентябрь, дни 1-13 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1868 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. II. Сентябрь, дни 14-24 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1869 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. III. Сентябрь, дни 25-30 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1883 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Указатели к выпускам I, II, III. Сентябрь, дни 1-30 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1889 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. IV. Октябрь, дни 1-3 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1870 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. V. Октябрь, дни 4-18 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1874 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. VI. Октябрь, дни 19-31 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1880 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. VII. Ноябрь, дни 1-12 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1897 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. VII. Ноябрь, день 11. Приложение. Преподобного Феодора Студита Большой Катехизис. Кн. 2 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1904 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. VIII. Ноябрь, дни 13-15 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1899 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Ноябрь. Вып. IX. Часть 1, тетрадь I. День 16 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1910 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. IX. Часть 1, тетрадь II. Ноябрь, дни 16-17 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1911 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. IX. Часть 1, тетрадь III (с общими к 1-й части IX выпуска введением и оглавлением). Ноябрь, дни 17-22 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1914 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. IX. Часть 2, тетрадь I. Ноябрь, дни 23-25 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1917 || d39.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. X. Декабрь, дни 1-5 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1901 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XI. Декабрь, дни 6-17 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1904 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XII. Декабрь, дни 18-23 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1907 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XIII. Тетрадь 1. Декабрь, день 24 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1910 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XIII. Тетрадь 2. Декабрь, дни 25-31 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1912 || d40.

 • Великие Четьи Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Вып. XIV. Тетрадь 1. Декабрь, день 31 / Издание Археографической комиссии. СПб., 1914 || d40.

 • Великий A. З літопису християнської України. T. 1. Рим, 1968. - 277 с.

 • Великий А.Г. Проблема коронації Данила Романовича // Analecta ordinis S.Basilii Magni. Vol. 2 (8). Fasc. 1-2. Romae, 1954. C. 95-104.

 • Великий князь Владимир Мономах / Подг. А.Ю. Карпов. М.: Русский мир, 2006. - 464 с., ил. || d34 (фрагм.)

 • Великий Новгород в иностранных сочинениях XV - начала XX века / Сост. Г.М.Коваленко. Новгород, 2002 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Великое прошлое: Труды научной конференции, посвященной 750-летию Тверского княжества и 725-летию Тверской епархии. Тверь, 1998. - 156 с., ил.

 • Великою ласкою: Францишек Скорина в традициях славянского просветительства. Материалы научной конференции, посвященной 500-летию Ф. Скорины / Отв. ред. А.К. Кавко. М., 1994.

 • Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. СПб., 1863 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Верашчака Ю. Аб найменьнях "Гуды", "Крывічы", "Русь" // Крывіч. 1923, № 1. C. 23-24.

 • Вергей В.В. Раннеславянское поселение Струга I на нижней Горыни // Archaeoslavica. 1993, № 2.

 • Верещинский В. Литовский статут // Еженед. прибавл. к Русскому инвалиду. 1864, № 27. С. 2–4.

 • Вернер Й. К вопросу о происхождении и распространении антов и склавенов // Советская археология. 1972, № 3.

 • Вернікоўская А. Супраціў праваслаўнага насельніцтва Полацкай епархіі ўвядзенню уніі // Беларускі гістарычны агляд. Т. 8. Сш. 1-2 (14-15). 2001. С. 25-54.

 • Веселовский А.Н. Из истории древних германских и славянских передвижений. - Рец. на кн.: Браун О. Разыскания в области гото-славянских отношений. - СПб., 1899 // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 5, кн. 1. СПб., 1900.

 • Веселовский А.Н. Из истории романа и повести // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. 44, № 3. СПб., 1888. || d31.

 • Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. 46. СПб., 1890. || d34 (фрагм.).

 • Веселовский А.Н. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском) // Известия отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. 11, кн. 3. СПб., 1906.

 • Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М, 1976.

 • Веселовский С.Б. Исследование по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.

 • Веселовский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси // Исторические Записки. Т. 22. 1947. С. 113 - 117.

 • Веселовский С.Б. Приказный строй управления Московским государством. К., 1912. - 235 с.

 • Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.

 • Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. Т. 1. М.-Л., 1947. - 314 с.

 • Вестник Белорусского Экзархата. Т. 1. Благоверный князь Острожский: Сборник статей участников Шестых Минских Епархиальных научно-богословских Чтений, посвященных 390-летию памяти князя К.К. Острожского. Мн., 1998.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 1. Июль. Киев, 1862 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 1. Сентябрь. Киев, 1862 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 2. Август. Киев, 1862 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 2. Октябрь. Киев, 1862 || Сайт: Google. || d33.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 2. Декабрь. Киев, 1862 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 3. Февраль. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 3. Март. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 1. Август. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 1. Сентябрь. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 2. Октябрь. Киев, 1863 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 2. Ноябрь. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 2. Декабрь. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 3. Январь. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 3. Февраль. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 3. Март. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Юго-Западной и Западной России. Год второй. Т. 4. Апрель. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 1. Июль. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 1. Август. Киев, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 1. Октябрь. Вильна, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 2. Декабрь. Вильна, 1864 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 2. Январь. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 3. Апрель. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 3. Май. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год третий. Т. 3. Июнь. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1865/1866. Кн. 1. Т. 1. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1865/1866. Кн. 4. Т. 2. Вильна, 1865 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1866. Кн. 7. Т. 3. Вильна, 1866 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год четвертый. 1865/1866. Кн. 10. Т. 4. Вильна, 1866 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 1. Т. 1. Вильна, 1867 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 4. Т. 2. Вильна, 1867 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 7. Т. 1. Вильна, 1867 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 9. Т. 3. Вильна, 1867 || d38.

 • Вестник Западной России. Год пятый. 1867. Кн. 10. Т. 4. Вильна, 1867 || Сайт: Google.

 • Вестник Западной России. Год шестой. 1868. Кн. 7. Т. 3. Вильна, 1868 || Сайт: Google-USA.

 • Вестник Западной России. Год шестой. 1868. Кн. 12. Т. 5. Вильна, 1869 || Сайт: Google-USA.

 • Вестник Западной России. Год седьмой. 1869. Кн. 1. Вильна, 1869 || Сайт: Google-USA. || d31.

 • Весялкоўскі Ю. Нарысы па гісторыі Беларусі. Лондон; Беласток: Б.в., 2002. – 709 с.

 • Вечерко Ф. Слуцкое народное Преображенское братство // Минские епархиальные ведомости. 1911. № 1. С. 10–20.

 • Вешняков В. Панцырные бояре // Архив исторических и практических сведений. 1860 - 1861. Кн. IV. 1862. Отд. I, с. 79–94.

 • Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989 || Сайт: Natahaus. Адрас. Фармат: DJVU. Дата праверкі: 2007.IX.14.

 • Вздорнов Г. Исследование о Киевской Псалтири. М., 1978.

 • Видугирис А.Ю., Климчук Ф.Д. Некоторые вопросы этноязыковых процессов на балто-восточнославянском пограничье // Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. М., 1978.

 • Виймар П. Крестовые походы: миф и реальность священной войны / Пер. Д.А.Журавлевой. СПб.: Евразия, 2003 || Сайт: Седьмица.ru. Адрас. Фармат: OCR / HTML. Дата праверкі: 2007.I.10.

 • Виленская губерния. О некоторых трудах по исследованию Виленского края и его истории. Вильно, 1898. - 152 с.

 • Виленское православное братство // Христ. Чтение. 1862, II. (И отдельный оттиск).

 • Вилимас Д. Михалон Литвин и Федор Евлашевский - два взгляда на реформу судов Великого Княжества Литовского 1564 - 1566 гг. // Наш радавод. Кн. 7. Гродна, 1998. С. 214 - 218.

 • Вилимас Д., Шмигельските-Стукене Р. Основные достижения историографии Литвы последнего десятилетия в исследовании проблем Великого княжества Литовского (XIII-XVIII вв.): краткий обзор // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Вилинбахов В.Б., Мурьянов М.Ф. Новый факт знакомства Руси с огнестрельным оружием // Вопросы истории. 1960. № 8.

 • Вилинский С.Г. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса, 1906.

 • Вілкул Т. Постриження князя Войшелка: політика князя Данила і стратегії літописців // Княжа доба. Історія і культура. Вип. 2. Львів, 2008. С. 123-130 || d40.

 • Вилкул Т. Создание Совия: работа составителя Иудейского хронографа (XIII в.) // Istorijos šaltinių tyrimai. T. 2. Vilnius, 2010. P. 11—32.

 • Вильна и окрестности. Путеводитель и историческая справочная книжка. Вильна, 1883 || Сайт: Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa. Адрас. Фармат: DJVU. Апісанне. Дата праверкі: 2008.IV.02.

 • Вінниченко О.О. Князі і некнязі: про князівський титул Єловицьких // Український історичний журнал. 2009, № 5 (488). С. 47–65 || d44.

 • Виноградов А.А. Православные святыни г. Вильна. Вильна, 1906.

 • Виноградов А.А. Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям. Со многими рисунками и новейшим планом, составленным по высочайше конфирмованному. В 2-х частях. Вильна, 1908.

 • Виноградов Г.Н. Анализ документальных источников по истории цехового ремесла Украины XVI – первой половины XVII вв.: Автореф. дис. д-ра ист. наук. Днепропетровск, 1989.

 • Виноградов И. Львовское ставропигиальное братство и его деятельность в защиту православия в XVI в. до насильственного введения унии в западнорусском крае // Волынские епархиальные ведомости. – 1867, № 13. – С. 303–316; № 15. – С. 393–406; № 19. – С. 543–560.

 • Виноградов Л. Гомель. Его прошлое и настоящее. 1142 - 1900 гг. М., 1900.

 • Виноградов Н.Я. Исторический очерк древнерусского сельского прихода. Тамбов, 1868.

 • Вирський Д. Велике князівство Литовське як історичний досвід: випадок України // Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск, 2006.

 • Висоцький С.О. Граффіті та спорудження Київської Софії // Український Історичний Журнал. 1966. № 7. С. 103-106.

 • Висоцький С.О. Декілька зауважень до "Нотаток про давні київські граффіті" // Археологія. 1998. № 3. С. 130-134.

 • Витебская губерния: Историко-географический и статистический обзор. Сост. по программе и под редакцией Б.М. Долгорукого. Вып. 1. История. Природа. Народонаселение. Просвещение. Витебск, 1890.

 • Витебская старина. Т. 1 / Сост. и издал А. Сапунов. Витебск, 1883 || d49.

 • Витебская старина. Т. 5. Материалы для истории Полоцкой епархии. Ч. 1 / Сост. и издал А. Сапунов. Витебск, 1888 || d45.

 • Віцько Д.В. Silva rerum Стафана Яна Слізня XVII-XVIII стст. з успамінамі Аляксандра Слізня за 1561-1649 гг. (са збораў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 11. Мн., 2009. С. 62-88.

 • Віцязь С. Заходнебалцкая антрапанімія па матэрыялах XIV - XVI стст. кніг запісаў Метрыкі ВКЛ // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11 - 12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 144-158.

 • Віцязь С.П. Звесткі пісьмовых крыніц аб пражыванні яцвягаў на тэрыторыі Беларусі // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 5. Мн., 2004. С. 95-104.

 • Віцязь С. Поліэтнічная (індаеўрапейская) канцэпцыя этнагенезу беларусаў і яго перыядызацыя // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 21. Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: В. Скалабан (гал. рэд.) і інш. Мн., 2001. С. 28-33 || d35.

 • Віцязь С.П. Унікальная храналагічная адзнака ў дакуменце вялікага князя Альгерда // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. Мн., 2002. С. 99-101.

 • Вишневский А.Ф. Туров: ист.-экон. очерк. Минск: Беларусь, 1980. - 78 с.

 • Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. Мн., 2004.

 • Вішнеўскі А.Ф., Саракавік І.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Некаторыя пытанні і адказы. Мн.: ЗАТ "Веды", 1997. - 108 с.

 • Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права ў Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 1998.

 • Вкладная запись Григория Дружиловича на пять крестьян и хлебную ругу для витебского Богородицкого монастыря. 1406 г. // Вестник Юго-западной и Западной России, 1862/63, т. I, сент., отд. I, с. 140–146.

 • Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. СПб., 1888.

 • Владимиров П.В. Житие св. Алексея человека Божия в западнорусском списке конца XVII [sic!] века // Журнал Министерства народного просвещения, 1887, октябрь /10/.

 • Владимиров П.В. Научное изучение белорусского наречия за последние десять лет: (1886—1896) // Университетские известия. 1898. № 5. [Кіеўскіе].

 • Владимиров П.В. Обзор южнорусских и западнорусских памятников письменности от XI до XVII ст. Киев, 1890. [Чтения в Историч. обществе Нестора-летописца, кн. 4].

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Крестьянское землевладение в Западной России до половины XVI в. // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 7. Киев, 1892.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Польше и Литве // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1868. № 8. С. 467 - 554; № 9. С. 720 - 806; № 11. С. 519 - 586; № 12. С. 772 - 833.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Польше и Литве. СПб., 1868.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. К., 1886. - 344 с.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Очерки по истории литовско-русского права. Ч. 1 - 2. Киев, 1889 - 1890.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Очерки по истории Литовского государства. Киев, 1889. - 407 с.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Поместное право в древнюю эпоху Литовско-Русского государства // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 3. Киев, 1889.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Русская правда. Киев, 1911 [Адбітка з "Унив. известий"] || Сайт: Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета. Адрас. Фармат: PDF. Апісанне. Дата праверкі: 2007.IV.02.

 • Владимирский-Буданов М.Ф. (Рец.) Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской. Витебск, 1871 - 1875. Томы I - VI. Киев, 1877. [Адбітка з "Университетских известий" за 1877 г.].

 • Владимирский-Буданов М.Ф. (Рец.) Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской. Витебск, 1876 - 1877. Томы VII - VIII. Киев, 1878. [Адбітка з "Университетских известий" за 1878 г.].

 • Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 1. 1-е изд. Ярославль, 1872 - 1875; 2-е изд. Киев, 1876; 3-е изд. Киев, 1885; 4-е изд. СПб. - Киев, 1889; 5-е изд. СПб. - Киев, 1899.

 • Владимирцов Б.Я. Чингис-хан. Пг., 1922 || Сайт: Infanata. Адрас. Фармат: PDF. Дата праверкі: 2009.V.08.

 • Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. 1 - 4. К., 1998.

 • Власт (В. Ластоўскі). Кароткая гісторыя Беларусі. Вільня, 1910. - 106 с.

 • Власьев Г.А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий. СПб., 1906. Т. 1, вып. 1. - 565 с.; т. 1, вып. 2. - 544 с.; т. 1, вып. 3. - 602 с.; Пг., 1918. Т. 2, вып. 1. - 575 с.

 • Власьев Г.А. Князья Острожские и Друцкие // Изв. генеалог. об-ва. Вып. 4. СПб., 1911. С. 14 - 28.

 • Власьев Г.А. Происхождение князей Острожских // Зап. имп. генеалог. об-ва. Т. 2. 1906. С. 347 - 354.

 • Вновь найденные данные для истории пения в России // Москвитянин. 1846. № 6. С. 173 - 174.

 • Водов В.А. Новгород и Флорентийская уния // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто / Под ред. Е.А. Мельниковой, Т. Н. Джаксон. М., 1999. С. 42-46.

 • Водовозов Н.В. Повесть о битве на реке Калке // Уч. зап. Московского гор. пед. ин-та им. В.М.Потемкина. Т. 67. Вып. 6. 1957. С. 59-67.

 • Вознесенский А.В. Сведения и заметки о кириллических печатных книгах. 1. Малая подорожная книжка Франциска Скорины // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 50. СПб., 1999. С. 337-341.

 • Вознесенский А.В. Служебная Псалтирь в восточнославянском книгопечатании XVI-XVIII вв. // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 50. СПб., 1999. С. 215-219.

 • Возняк М.С. Історія української літератури. Т. 2, ч. 1. Львів, 1921.

 • Воинские повести Древней Руси. М.-Л., 1949.

 • Воинские повести Древней Руси. Л., 1985 || d41.

 • Войнар М.М. Корона Данила в правно-політичній структурі Сходу // Analecta ordinis S.Basilii Magni. Vol.2 (8). Fasc. 1 - 2. Romae, 1954. C. 105 - 118.

 • Войтович Л. "Дали йому замок Степань..." // Літопис Червоної Калини. 1993. № 10-12. С. 30-33.

 • Войтович Л. Белзькі князі // Київ. 1991. № 5. С. 149-150.

 • Войтович Л.В. Болохівські князі // Київ. 1991. № 6. C. 158-159.

 • Войтович Л. Галицький князь Лев Данилович і його потомство // Київ. 1991. № 4. С. 157-158.

 • Войтович Л. Генеалогія династії Рюриковичів. К., 1990.

 • Войтович Л. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. К., 1992. - 199 с.

 • Войтович Л. Етапи політичної історії Волині XIV - XV ст. Державність. Васалітет. Інкорпорація // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Т. 5. Історичні та філологічні розвідки, присв. 60-річчю акад. Я.Ісаєвича. Львів, 1998. С. 153-168.

 • Войтович Л. Етнотериторіальна підоснова формування удільних князівств Волинської землі // Волино-Подільські археологічні студії. Т. 1. Пам'яті І.К.Свєшнікова (1915-1995). Львів, 1998. С. 286-295.

 • Войтович Л.В. Київські князі з путивльської династії // Київ. 1991. № 8. С. 149-150.

 • Войтович Л.В. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква, 2006 || d50.

 • Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX - початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2000.

 • Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX - початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Автореф. дис. ... докт. іст. наук. Львів, 2001.

 • Войтович Л. Родина князів Корятовичів // Срібна земля. № 47 (60). 20.XI.1993. C. 11.

 • Войтович Л. Родина князів Острозьких // Записки НТШ. Т. 231. 1996. С. 355-367.

 • Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII-XVI ст. Львів, 1996. - 256 с.

 • Войтович М. Реализация принципов автоматического построения указателей по электронному тексту источника на материале переписей войска ВКЛ XVI в. // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11 - 12 лістапада 2003 г.). Мн., 2005. С. 50-62.

 • Волкайте-Куликаускене Р.К. Образование литовской народности // Советская Этнография. 1979. № 3. С. 45-98.

 • Волков В.А. Войны Московской Руси конца XV-XVI вв. Москва, 2001.

 • Волконская Е.Г. Род князей Волконских. СПб., 1900. - 235 с.

 • Володимирський гродський суд. Подокументальні описи актових книг. Вип. 1. Справи 1-5. 1566-1570 роки / Укл. Г. Сергійчук. К., 2002. || d24; d24a.

 • Володихин Д.М. Еще раз о княжеской власти в средневековом Полоцке // Вопросы истории. 2000. № 4-5. С. 173-175.

 • Володихин Д.М. Лебедевская летопись о взятии Полоцка войсками Ивана IV в 1563 г.: Вопросы атрибуции // Вестник МГУ. История. Серия 8. 1995. № 1. С. 49-62.

 • Володихин Д.М. Основные проблемы современной белорусской исторической литературы по средневековому периоду // Проблемы политической истории и историографии / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1994. С. 137-150.

 • Володихин Д.М. "Полоцкий летописец" и процессы, происходящие в современной белорусской исторической науке // Проблемы политической истории и историографии / Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1994. С. 167-169.

 • Володихин Д.М. Современная профессиональная периодика по истории русского средневековья // Русское средневековье. 1998 г.: Международные отношения. М., 1999. С. 129-136.

 • Володихин Д.М. Спорные вопросы истории Белой Руси: Статьи. Полоцк, 1997.

 • Володихин Д.М. (Рец.). Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского. Очерки истории общины, сословий, государственности (до начала XVI в.). СПб, 1993 // Вопросы истории. 1995. № 8. С. 165 - 167.

 • Волости и важнейшие селения европейской России. Вып. 5. Губернии Литовской и Белорусской областей. СПб., 1886.

 • Волощук М. Проблема васальної підлеглості князів Ігоревичів чернігівських від угорського короля Ендре ІІ: джерела, історіографія, постановка проблеми // Український історичний збірник. Вип. 11. Київ, 2008. С. 17-25.

 • Вольскі В. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Мн., 1956.

 • Вольскі В. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізма. Мн., 1958.

 • Вольтер Э. Где искать землю Нальщанскую Ипатьевской летописи // ЖМНП. 1900. Май-июнь. С. 195 - 201.

 • Вольтер Э. Город Мендовга, или Где искать Летовию ХIII века? СПб., 1910.

 • Вольтер Э. Литовский катехизис Н. Даукши. СПб., 1886. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 406-407].

 • Вольтер Э. Об этнографической поездке по Литве и Жмуди. СПб., 1887. [Рэц.: Kwartalnik historyczny. R. 2. Lwów, 1888. S. 406-407].

 • Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. Методология и историография. М., 1976.

 • Воранава Л. Беларуская дзяржава вярнула "пояс Вітаўта" // Народная Воля. 28 снежня 2006 года.

 • Воронин В.А. Московские писцовые книги Белорусского Подвиння: исторический источник на границе мира и войны // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytes istorijos šaltiniai: Faktas. Kontekstas. Interpretacija. Vilnius, 2007. P. 315-328.

 • Воронин Н.Н. Древнее Гродно (по материалам археологических раскопок 1932-1949 гг.). М., 1954 [МИА, № 41].

 • Воскресенский Г. Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по сто двенадцати рукописям Евангелия Xi-XVI вв. М., 1896. || d32.

 • Воспоминания о древнем православии Западной Руси. М., 1876. - 86 с.

 • Волков В. Войны и войска Московского государства. М., 2004.

 • Востоков А. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842. || d38; d42.

 • Восточная Европа в древности и средневековье. Сборник статей. М., 1978. || d41

 • Восточная Европа в древности и средневековье: Автор и его текст. XV Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 15-17 апреля 2003 г. Материалы конференции. М., 2003. || d38; d42.

 • Восточная Европа в древности и средневековье: Генеалогия как форма исторической памяти. XIII Чтения памяти В.Т. Пашуто: Материалы конференции / Отв. ред. Е.А. Мельникова. М., 2001.

 • Восточная Европа в древности и средневековье: Древняя Русь в системе этнополитических и культурных связей. Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 18-20 апреля 1994 г. Тезисы докладов. М., 1994. || d38

 • Восточная Европа в древности и средневековье: Политическая структура древнерусского государства. VIII Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 17-19 апреля 1996 г. Тезисы докладов. М., 1996. || d38

 • Восточная Европа в древности и средневековье: Политические институты и верховная власть. XIX Чтения памяти В.Т. Пашуто: Материалы конференции, Москва, 16-18 апреля 2007 г. М., 2007 || d41; d42.

 • Восточная Европа в древности и средневековье: Спорные проблемы истории. Чтения памяти В.Т. Пашуто: Тезисы докладов / Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1993.

 • Восточная Европа в древности и средневековье: Язычество, христианство, церковь. Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 20-22 февраля 1995 г. Тезисы докладов. М., 1995. || d37.

 • Временник Императорского московского общества истории и древностей российских. Вып. 1-3. СПб., 1849 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.X.03.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 10. М., 1851 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15. || d37.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 12. М., 1852 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 15. М., 1852 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 18. М., 1854 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG (якасць сканавання вельмі дрэнная). Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 20. М., 1854 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 21. М., 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 22. М., 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 23. М., 1855 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15. || d27 (Статут 1566 г.).

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 24. М., 1856 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских. Кн. 25. М., 1857 || Сайт: Google Print. Адрас. Фармат: PNG. Дата праверкі: 2007.V.15.

 • Врублевский А. Сведения о Руси, встречающиеся в хронике польского летописца Мартина Галла // Университетские известия. К., 1878. № 9. Прибавления. С. 41-58.

 • Врублеўскі Ю.У. Працы беларускіх савецкіх даследчыкаў па гістарыяграфіі гісторыі гарадоў Беларусі ў эпоху феадалізму // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. 2009, № 1 (59). С. 13-16.

 • В-ский А. О мерах папистов к введению унии в Юго-западной Руси // Вестник Юго-западной и Западной России, 1862/63, т. III, март, отд. II, с. 143–152; т. IV, апрель, с. 1–13.

 • Всеподданнейший отчет министра народного просвещения о трудах Археографической комиссии // ЖМНП. 1860. Ч. 105. № 1 (январь). 51-58.

 • Второе хождение Трифона Коробейникова // ЧИОИДР. 1887, кн. 1.

 • Выпис з книг справ судов головных трибунальных, отправованых у Вильни лета божего нарождения тысяща пятьсот девятдесятого, месяца июня 26 дня // ЧИОИДР, 1859, кн. III, июль – сент., отд. III, с. 23–28.

 • "Выписка из посольских книг" о сношениях Российского государства с Польско-Литовским за 1497 - 1572 гг. / Подг. к печати Б.Н.Морозов; под ред. С.О.Шмидта. Москва-Варшава, 1997. (Серия "Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII вв. Т.2" = Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec. Vol. 2.).

 • Выписка из протоколов заседаний Археографической комиссии. Заседание 22 марта // ЖМНП. 1837. Ч. 14. № 4 (апрель). С. 93-110 || d23.

 • Выписка из протоколов заседаний Археографической комиссии. Заседания 10, 24 мая // ЖМНП. 1837. Ч. 14. № 6 (июнь). С. 408-414 || d23.

 • Высоцкая Н.Ф. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі ХІІ—ХVІІІ стст. Мн., 1984.

 • Высоцкая Н. Роль белорусской иконописи в развитии христианского искусства // Беларусіка - Albaruthenica. Кн. 21. Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: В. Скалабан (гал. рэд.) і інш. Мн., 2001. С. 282-292 || d35.

 • Высоцкий С.А. Древнерусские граффити Софии Киевской // Нумизматика и эпиграфика. Т. 3. М., 1962. С. 147 - 182.

 • Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI-XIV вв. Вып. 1 / Отв. ред. П.Н.Попов. К., 1966. - 240 с.

 • Высоцкий С.А. Киевские граффити XI-XVII вв. К., 1985. - 206 с.

 • Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской XI-XVII вв. К., 1976. - 285 с.

 • Вязьмитина М.И. Фракийские элементы в культуре населения городищ Нижнего Днепра // Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969. [МИА, № 150].

 • Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003. Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991 - 2003.", Гродна (16-18 мая 2003 г.) / Рэдкал.: С. Каўн (адказ. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Медисонт, 2006. - 544 с. || d27; d37.

 • Вялікае княства Літоўскае: Метадалогія і метады даследавання / Пад рэд. С. Каўна. СПб., 2003.

 • Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 3 т. Т. 1 / Дзярж. кам. па маёмасці Рэсп. Беларусь, РУП "Белкартаграфія"; [рэдкал.: В.Л. Насевіч (гал. рэд.) і інш.]. Мінск: Белкартаграфія, 2009. – 244, [3] с.: каляр. карты, іл.

 • Вяргей В.С. Археалагічная навука ў Беларускай ССР. 1919 - 1941 гг. Мн., 1992.

 • Вяроўкін–Шэлюта У. Васіль Цяпінскі і род Слушкаў–Цяпінскіх у XVI стагодзьдзі // Годнасьць: Выданьне згуртаваньня беларускае шляхты. 1994. № 1. С. 15-21.

 • Вяртанне: Дакументы і архіўныя матэрыялы па праблемах пошуку і вяртання нацыянальных каштоўнасцей, якія знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь / Беларус. фонд культуры, Нац. навукова-асветны цэнтр імя Ф.Скарыны, Нац. б-ка Беларусі і інш.; Уклад. А.А.Тоўсцік; Рэдкал.: Высоцкая Н.Ф.і інш. Мн., 1992.

 • Вяртанне. Кн. 2. Зб. арт. і дакл. / Беларус. фонд культуры і інш.; Склад. Тоўсцік А., Яніцкая М.; Прадм. Яніцкай М.; Рэдкал.: Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. Мн., 1994.

 • Вяртанне. Кн. 3. Зб. арт. і дакл. / Беларус. фонд культуры, Камитэт па архівах и справаводству, Нац. б-ка Беларусі і інш.; Склад.: А.Тоўсцік, М.Яніцкая; Рэдкал.: А.Мальдзіс (гал.рэд.) і інш. Мн., 1996.

 • Вяртанне. Кн. 4. Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей: праблемы вяртання і сумеснага выкарыстання (юрыдычныя, навуковыя і маральныя аспекты). Матэрыялы Міжнарод. навук. канферэнцыі. Мінск. 19-20 чэрвеня 1997 г. / Пад рэд. А.Мальдзіса. Мн., 1997.

 • Вяртанне. Кн. 6. Выяўленне, сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных, бібліятэчных і музейных каштоўнасцей, якія захоўваюцца ў замежных краінах / Пад рэд. А. Мальдзіса (гал. рэд.) і інш. Мн., 1999.

 • Вяртанне. Кн. 7. Нясвіжскія зборы Радзівілаў: іх фарміраванне, гістарычны лёс, цяперашняе месцазнаходжанне і шляхі выкарыстання / Рэдкал.: А. Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. Мн., 2002.

 • Вячорка В.Р. Некоторые ареальные особенности фонетического оформления белорусских балтизмов // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов ІІ балто-славянской конференции. М., 1983. С. 8–10.


© А.Л., складанне каталога.


Hosted by uCoz