Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


1388.XI.04, die quarta mensis novembris. Тапёў. Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна Конрад Цёльнер фон Ротэнштайн абяцае прыслаць вялікага комтура, вялікага маршала і скарбніка Ордэна на сустрэчу з князем Літвы, панам Трокаў Скіргайлам, якая адбудзецца на востраве на рацэ Дубісе ў бліжэйшы дзень святога Марціна (11 лістапада), і гарантуе, што будзе захоўваць 14-дзённае перамір'е пасля сустрэчы.

Арыгінал у XVI ст. знаходзіўся ў Каронным архіве ў Кракаве. Ён апісаны ў інвентары М. Кромера (1551). У канцы XVIII ст. вывезены на тэрыторыю Расіі, апынуўся ў Імператарскай публічнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу, дзе меў сігнатуру: Acta Lithuaniae, № 9. Па ўмовах Рыжскага дагавора 1921 г. разам з іншымі архіўнымі матэрыяламі вернуты Польшчы. Цяперашняе месцазнаходжанне: AGAD. Zbiór pergaminów, № 4441. Пергамен шырынёй 260 мм, вышынёй 170 мм, закладка для пячатак 53 мм. Першапачаткова было тры пячаткі, падвешаныя на пергаменных стужках. З іх захаваліся дзве: вялікага комтура (на зялёным воску) і вялікага маршала (на чырвоным воску).

Асноўныя публікацыі і літаратура: Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych. T. 1. Wilno, 1860. S. 274, № 561; Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 6. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae. 1376-1430 / Collectus opera A. Prochaska. Kraków, 1882. S. 16, № 46 (па арыгіналу); Ліцкевіч А. Дагаворы паміж князямі ВКЛ, нобілямі Жамойці і прадстаўнікамі Тэўтонскага ордэна ў Прусіі і Лівоніі (1367-1398 гг.) // Arche. 2010, № 10 (Грунвальдскі нумар). С. 62 (апісанне арыгінала, пераказ зместу). - Лацінскі тэкст прыводзіцца паводле публікацыі А. Прахаскі і фотаздымка арыгінала.

      Nos frater Conradus Czolner de Rotinstein Ordinis beate Marie Theutunicorum Ierusolimitani magister generalis, universis ad quos presens littera fuerit devoluta publice recognoscimus et profitemur, quod convencionem in insula iuxta fluvium Dobicze per preceptores nostri Ordinis infrascriptos scilicet magnum commendatorem, summum marschalcum et thezaurarium, cum illustri Skirgalone duce Littvanie et domino in Tracken ipso die sancti Martini proxime affuturo decrevimus celebrandum.
      Die igitur vobis insimul convenientibus, primeva consvetudine hactenus observata parte ex utraque rememorantes, infra convencionis eiusdem intervallum qvamdiu inter nos parte ex utraque existat a data presencium et post ultimam diem eiusdem convencionis, placitis et tractatibus finitis, quatuordecim dierum federa pacis et securitatis inter nos et terras nostras ex utraque parte constituimus inviolabiliter conservare, easdem treugas pacis promittimus et presentibus spondemus bona fide nostra cum omnibus nostris hominibus nobis subiectis de Prusia contra quoslibet insultus, invasiones et dampna occulta et manifesta, quo libet dolo et fraude proculmotis, constanter et firmiter observare.
      Et ut eedem treuge inter nos et terras nostras rate conserventur, sigillum nostrum cum sigillis nostrorum compreceptorum, magni commendatoris et summi marschalci duximus presentibus appendendum.
      Scriptum in castro nostro Tapiow, die quarta mensis novembris, sub anno Domini millesimo CCCo octuagesimo octavo.

На адвароце: Conradus Czolner conventum | constituit cum Skirgalone Litva|nia duce infra quem et postea | 14 dierum induciae durare debebunt. | 1388 (XVI ст.; такі ж запіс у інвентары М. Кромера).

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d104 ад 2010.XII.24.


Hosted by uCoz