Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


[1136-1218]. Комплекс дакументаў аб заснаванні і ўпасажэнні Смаленскай епархіі.

Арыгіналы грамат невядомыя. - Копія ўсіх чатырох грамат змешчана ў спісе першай паловы XVI ст., які захоўваецца ў Санкт-Пецярбургскім аддзяленні Інстытута расійскай гісторыі (калекцыя 174, збор актаў С.В. Салаўёва, воп. 1, спр. 3 і 4, сшытак на пяці аркушах). Гэты сшытак пасля ўзяцця Смаленска польска-літоўскімі войскамі ў пачатку XVII ст. трапіў у архіў Рэчы Паспалітай (магчыма, у склад Літоўскай Метрыкі), у сярэдзіне XVII ст. быў вывезены ў Швецыю, дзе ў XIX ст. набыты С.В. Салаўёвым. Першыя літары некаторых радкоў пашкоджаны і не чытаюцца.

Асноўныя публікацыі і літаратура: Дополнения к Актам историческим. Т. 1. СПб., 1846. С. 5-8, № 4; Красноперов И.М. История смоленской епископии в 1137 г. // Смоленский вестник. 1882, № 98; Красноперов И.М. Учреждение в Смоленске епископии // Смоленские епархиальные ведомости. 1883, № 19; Красноперов И.М. Некоторые данные по географии Смоленского и Тверского края в XII в. // ЖМНП. 1901, ч. 335; Хрестоматия по русской истории / Сост. Н.Я. Аристов. Изд. 2. Варшава, 1888. № 166; Голубовский П.В. История Смоленской земли до начала XV ст. Киев, 1895; Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 1. Изд. 6. Киев, 1908. С. 219-225; Бенешевич В.Н. Сборник памятников по истории церковного права, преимущественно русского, кончая временем Петра Великого. Вып. 1. Пг., 1914. С. 102-107; Памятники истории Киевского государства IX - XII вв. / Подг. к печати Г.Е. Кочин. Л., 1936. С. 155-159; Андреев Н.В., Маковский Д.П. Смоленский край в памятниках и источниках. Т. 1. Смоленск, 1949; Памятники русского права. Т. 2. М., 1953. С. 39-42; Щапов Я.Н. Смоленский Устав князя Ростислава Мстиславовича // Археографический ежегодник. 1962. М., 1963; Смоленские грамоты XIII-XIV вв. / Подг. к печати Т.А. Сумникова, В.В. Лопатин. М., 1963. С. 75-79; Поппэ А.В. Учредительная грамота смоленской епископии // Археографический ежегодник. 1965. М., 1966; Poppe A. Fundacja biskupstwa smoleńskiego // Przegląd historyczny. 1966. T. 57, z. 4. S. 552-554; Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в древней Руси. М., 1972; Алексеев Л.В. Устав Ростислава Смоленского и процесс феодализации Смоленской земли // Słowianie w dziejach Europy. Poznań, 1974; Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. / Подг. Я.Н. Щапов. М., 1976. С. 140-146; Алексеев Л.В. Смоленская земля в IX - XIII вв. Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии. М., 1980. С. 20-23. - Электронная версія зроблена паводле выданняў "Смоленские грамоты" и "Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв." Для зручнасці чытання тэкст разбіты на абзацы. Кірылічныя лічбы заменены на арабскія.

Даты. У выніку даследаванняў А. Зіміна, Я. Шчапава, А. Попэ, Л. Аляксеева ўсталяваўся пункт гледжання, што комплекс дакументаў складаецца з чатырох грамат. Першая: устаў Расціслава (складзены ў 1134 г., зацверджаны ў 1136 г.). Другая: пацвярджальная грамата епіскапа Мануіла, напісаная ў той жа час (1136 г.). Трэцяя: грамата аб перадачы Холма Смаленскай епархіі ў 1150 г. (дакладная дата лета 6659 паводле ультрасакавіцкага стылю, 14-га індыкту, стаіць у тэксце). Пры трактоўцы гэтай граматы кіруюся меркаваннем П. Галубоўскага, што гаворка ідзе пра населены пункт, а не пра пагорак (холм). П. Галубоўскі лакалізаваў яго як Брагін Холм на шляху са Смаленска ў Суздаль (Голубовский П.В. История Смоленской земли, с. 76). Смаленская епархія атрымала "наряд" (г.зн. уладу) над гэтым горадам і права яго ўладкоўваць ("утверженье"). Чацвёртая: грамата "О погородьи и почестьи", на думку Л. Аляксеева, напісаная паміж 1211 і 1218 гг., калі ў Таропцы знаходзіўся ў ссылцы наўгародскі епіскап Мітрафан.

a.

[1134-1136]. [Смаленск]. Смаленскі князь Расціслаў Мсціславіч па жаданні свайго бацькі Мсціслава і мітрапаліта Міхаіла фундуе Смаленскую епархію, надае ёй дзесяціну з усіх данін.

      Во имѧ Ѡтца, и Сына, и С(вя)т(о)го Д(у)ха. Б(о)гъ, и С(вя)таѧ Б(огороди)ца, и ѡ(т)ца моег  м(о)л(и)тва.
      При|ведѡх  еп(и)ск(о)па Смоленску, здоумав  с людми своими, по повелению | ѡ(т)ца своег  с(вя)того, еж  хотѣв при животѣ своем  сътворити, но есть | здѣ первѣе сег  не бывало еп(и)ск(о)пьи, да яз  недостоиныи, грѣшныи  се | оуста|[в]лѧю еп(и)ск(о)пью, ѡ немь ж  еп(и)ск(о)пу быти живу и с клирисѡм  своим  въ свои | дни и во свое кнѧжене, еж  ми Бѡг  дал  и ѡ(т)чѧ м(о)л(и)тва.
      А се даю С(вя)тѣи | Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу: прощеники с медѡм  и с кунами и с вирою и с прода|жами и не надобѣ их  судити  никакому ж  ч(е)л(ове)ку. И се даю С(вя)тѣи Б(огороди)ци | еп(и)ск(о)пу десѧтину ѡт  всѣх  данеи  смоленских  что сѧ в них  сходит  истых | [к]ун, кромѣ продажи, и кромѣ виры, и кромѣ полюдья.
      У Вержавлѧнех  | у Великих  9 погостъ, а в тех  погостех  платит  кто ж  свою дан  и передмѣ|ръ истужници по силѣ, кто что мога. А в тех  погостех, а некоторыи  | погибнет, то ти и десятины убудет. А в тых  погостех  во всех  сходит  сѧ | дани ѡсмъ сѡт  гривен, а передмѣра сто гривен, а на истужницѣх  сто гри|[в]ен, то ти ис тог  взѧти еп(и)ск(о)пу къ С(вя)тѣи Б(огороди)ци сто гривен.
      А во Врочницѣх  | [200] гривен, то ти ис тог  взѧти еп(и)ск(о)пу 20 гривен.
      А в Торопчи дани четыри|ста гривен, а еп(и)ск(о)пу с тог  взѧти  40 гривен.
      А в Жижци дани 130 гривен, | а с тог  еп(и)ск(о)пу взѧти  13 гривен.
      А въ Каспли 100 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу | взѧти  10 гривен.
      А в Хотшинѣ дани 200 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу взѧти  20 гривен. |
      А в Жабачеве дани 200 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу взѧти  20 гривен.
      А въ Вото|[р]ович  дани 100 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу взѧти  10 гривен.
      А въ Шуиспѣи да|[н]и 80 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу 8 гривен.
      А в Дешнѧнюх  30 гривен, а ис тог  | [е]п(и)ск(о)пу три гривны.
      А в Ветьскеи дани 40 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу | четыри гривны.
      А на Былевѣ дани 20 гривен, а и еп(и)ск(о)пу ис тог  2 грив[ны]. [арк. 2]
      [А] в Бортницѣх  на ѡнои сторонѣ 40 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу 4 гривны. |
      Въ Витринѣ дани 30 грив[ен], а ис тог  еп(и)ск(о)пу три гривны.
      В Жидчичих 10 грив[ен], [а] ис тог  еп(и)ск(о)пу гривна.
      В Басеи  15 гривен, а и еп(и)ск(о)пу ис тог  полторы гривны. |
      [Въ] Мирѧтичех  дани 10 гривен, а еп(и)ск(о)пу ис тог  гривна.
      В Добрѧтинѣ дани | [30] гривен, а еп(и)ск(о)пу ис тог  три гривны.
      В Доброчковѣ дани 20 грив[ен], а ис тог  | еп(и)ск(о)пу двѣ гривнѣ.
      В Бобровницѣх  дани 10 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу гривна. |
      На Дедогостичех  10 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу гривна.
      А в Зарубѣ дани 30 грив[ен], | а ис тог  еп(и)ск(о)пу три гривны.
      А в Женни дани 200 грив[ен], у Велицѣи, ис тог  | С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу 20 гривен.
      В Пацини дани 30 гривен, а ис тог  еп(и)ск(о)пу | три гривны. А в гостинеи дани не вѣдомо, а что сѧ соидет, ис тог  С(вя)тѣи | [Б](огороди)ци и еп(и)ск(о)пу десѧтина.
      В Солодовницѣх  20 гривен, ис тог  С(вя)тѣи Б(огороди)ци | еп(и)ск(о)пу двѣ грив[ны].
      На Путтинѣ присно платѧт  четыри гривны, бѣ|...ници двѣ грив[ны], коромити [sic] полпѧты гривны, дѣдичи и дан и вира | 15 грив[ен], гость 7 грив[ен]. А ис тог  С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу три гривны без семи | ногат.
      На Копысе полюдя четыри гривны, а перевоза четыри гривны, | а торговог  4 гривны, а корчьмити не вѣдомо, но что сѧ соидет, ис тог  | десѧтина С(вя)тѣи Б(огороди)ци.
      На Прупои 10 грив[ен], а ис тог  еп(и)ск(о)пу гривна, а в корчмитѣх  не вѣдати, но что сѧ соидет, ис тог  десѧтина С(вя)теи Б(огороди)ци.
      У Кречюта дани 10 гривен, а С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу грив[на].
      В Лучинѣ полюдя | ... гривны, а мыта и корчмити не вѣдомо, но что сѧ снидет, ис тог  | еп(и)ск(о)пу десѧтина.
      Во Ѡболви гостинная дан, и что сѧ в неи  сниде|т сѧ, ис тог  С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу десѧтина.
      Во Исконѣ дани 40 грив[ен], | а ис тог  С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу 4 гривны.
      Суждали залесская дан, аже | воротит Гюгри [sic], а что будет  в неи, с тог  С(вя)тѣи Б(огороди)ци десѧтина.
      У Ве|ржавску в городѣ три гривны десѧтины С(вя)теи Б(огороди)ци.
      В Лодеиницѣх  | 10 гривен  дани, а ис тог  грив[на] С(вя)тѣи Б(огороди)ци.
      И се даю ис Торопча | ѡт  всѣх рыб, иж  идет  ко мнѣ, десѧтину С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу. [арк. 3]
      [И]з Жизцѧ тако ж  ѡт  всѣх  рыб, иж  идет  ко мнѣ, десѧтину С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу. |
      [Ч]то сѧ нареч(е)ть ѡбласти Смоленское, или мала, или велика дан, любо кнѧжа, | любо кнѧгинина, или чия си хотѧ, правити десѧтину С(вя)тѣи Б(огороди)ци, без всѧ|ког  ѡтпису дѣяти.
      Село Дросенское со изгои и з  землею С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу. |
      И село Ясенское и з  бортникѡм, и з  землею, и съ изгои С(вя)тѣи Б(огороди)ци.
      И се есми дал  | землю в Погоновичох  Моишинскую С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу и ѡзера Немикорская | и с сеножатми, и уездъ кнѧж, и на Сверковых  луках  сеножати  и уездъ кнѧж, | ѡзеро Колодарское С(вя)тѣи Б(ого)родици.
      И се даю на посвѣт  С(вя)тѣи Б(огороди)ци из двора своег, | ѡсмъ капии  воску, и на горѣ ѡгород  с капустникѡм, и з женою, и з  дѣтми. | За рекою тетеревник  с женою и з  дѣтми С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу.
      Быс  | мое сотщание къ С(вя)тѣи Б(огороди)ци по повелѣнию с(вя)того ѡтца моег, что ж  мога, | то ж  даю.
      А теж  [sic] еп(и)ск(о)пълих  не судити  никому ж, судит  ихъ сам  еп(и)ск(о)пъ. | Первая тѧжа роспустъ. Другая тѧжа, аж  водит кто двѣ жонѣ. | Третяя тѧжа, аще кто поимет  сѧ чрес  закон. А четвертая - оуволоч|ская, аж  уволочет  кто дѣвку. Што возметь кнѧз  съ еп(и)ск(о)пѡм  наполы, | или посадник что възмѣт  свои тѧжи, то съ еп(и)ск(о)пѡм  наполы. А пѧтое, | аж  ту женку, то еп(и)ск(о)пу. Шестая вопрос, а то еп(и)ск(о)пу: зелья и д(у)шегуб|ства - тѧжа еп(и)ск(о)плѧ. Семая, аж  бьета сѧ двѣ женѣ, то еп(и)ск(о)плѧ тѧжа. | [А]ж  ц(е)рк(о)вныи  ч(е)л(ове)къ доидет  чего, то своему еп(и)ск(о)пу. Девѧтая, аж  кого Бѡг  | ѡтведет  ц(е)рк(о)вных  людеи.
      А не будет  зла ничег  ц(е)ркви, да се яз  молъвлю, | и уставил  есми еп(и)ск(о)пью, поручен  Смоленескъ Б(о)гѡм, и деднею, и ѡтцовою | молитвою, да се яз, кн(ѧ)зь Ростислав  с первым  еп(и)ск(о)пѡм  своим  Маноилом, | да се уставлѧю яз: аж  будет  или тѧжа, или продажа еп(и)ск(о)плѧ, да не | надобѣ ни кн(ѧ)зю, ни посаднику, ни тивуну, ни иному никому ж  ѡт  ма|ла и до велика, и по всеи  волости Cмоленскои.
      Се ж нынѣ съ Бѡжею помо|щью и со С(вя)тою Б(огороди)цею, в сии  дни полны дани, а по сем  что Бѡг  устроит. По Бѡжю строю чи которая дан  ѡскудеет, или ратю, или коим  ѡбразѡм, [арк. 4] [п]о силѣ что почнет  давати  тыи  дани, а ис тог  десѧтина С(вя)тѣи Б(огороди)ци.
      Да сег  | [н]е посуживаи  никто ж  по моих  днех, ни кн(ѧ)зь, ни людие. Аще ли кто поcудит  |сея грамоты, что есми дал  къ C(вя)тѣи Б(огороди)ци, да тои ѡтвѣчает  въ страшныи  | ден  С(вя)тѣи Б(огороди)ци и сия клѧтва будет  на нем, а яз  буду без грѣха.
      Паки ли при|ложит  кто сию еп(и)ск(о)пью ѡпѧт  къ Переясловстѣи еп(и)ск(о)пьи, завистию | переступѧ слово с(вя)т(о)го митрополита русског  Михаила, а разрушит  | сию еп(и)ск(о)пью Смоленскую, то кн(ѧ)зь ѡтиметь свое ѡпѧт, еж  былъ оуставил  | еп(и)ск(о)пу пристроивати  С(вя)тѣи Б(огороди)ци. Да ж  кто разрушит  сеи замыслъ с(вя)т(о)го | ѡтца моег  Мьстислава и митрополита русскаго Михаила, | яз, грѣшныи  сын  Мьстиславль, надея сѧ на М(а)т(е)рь Бѡжю, на С(вя)тую Б(огороди)цу, | [у]ставлѧю сию еп(и)ск(о)пью, да ж  кто разрушит  ю, да сам  ѡтвѣчает  С(вя)тѣи Б(огороди)ци | и сия клѧтва с(вя)т(ы)хъ ѡ(те)ць буди на нем, а яз  буду без  грѣха. |

b.

[1136]. [Смаленск]. Смаленскі епіскап Мануіл пацвярджае грамату смаленскага князя Міхаіла (Расціслава) аб зацвярджэнні епархіі ў Смаленску.

      Се яз, худыи  и грѣшныи  и недестоиныи  [sic] еп(и)ск(о)пъ Маноил  съ бл(а)городным  и хри|столюбивым  кнѧзем  моим  Михаиломъ, утвѣржаевѣ, еж  написана, утве|ржена и сотворена ѡ бл(а)г(о)д(а)ти  и бл(аго)с(ло)в(е)нием  С(вя)того Д(у)ха поставленникѡм  моим  | митрополитѡм  русским  кvръ Михаилом при бл(а)говѣрнем  и хр(и)столю|бивем  кн(ѧ)зи моем  и кvръ Михаилѡм  и утвердил  устав  ц(е)рк(о)вныи  именѣм  | Ростислав, по ѡтца своег  с(вя)тог  м(о)л(и)твы и по повелѣнию ег  уставил  есть | еп(и)ск(о)пью Смоленскую.
      Да ж  кто по моем  кнѧзи или по мнѣ переступит  | ... посудит  сию грамоту и устав  ос  или кн(ѧ)зь, или ин  кто, да будет  | ему Бѡг  противен  въ ден  соудныи  и С(вя)тая Б(огороди)ца, да будет проклят ѡт  с(вя)тых  | ап(о)с(то)лъ и с(вя)тых  ѡ(те)ць 300 и 18, иж  повелѣша: в кыи  град  достоит  еп(и)ск(о)пу | быти, да поставѧт  и ѡт  всѣх  с(вя)тых; аще кто разрушит  се, да будет проклят. |
      Или еп(и)ск(о)пъ  которыи  начнет  несытствѡм  хотѧ ити в Переяславль | и сию еп(и)ск(о)пью приложити  к Переясловли, да буди  ему клѧтва, яж  се преж  | писана и с(вя)того митрополита русскаг  Михаила, иж  составил  сию | еп(и)ск(о)пью.
      Или ѡтдасть что, и не правити  имет  С(вя)теи Б(огороди)ци, [арк. 5] еж  есть написано здѣ, буди ему тая ж  клѧтва и буди ему анаф[ем]а.

c.

[1150.IX.30], в лето 6659, индикт 14. [Смаленск]. Смаленскі князь надае Смаленскай епархіі Холм, як раней даў яго дзед Уладзімір епіскапу Сімяону.

      [И] се и еще и Холмъ даю С(вя)тѣи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу, якѡ ж  дано дѣдѡм  моим  Володи|[м]ерѡм  Семеѡнови преж  еп(и)ск(о)пу стоит  нарѧд  ц(е)рк(о)вныи и утвѣржене.
      В лѣт  6659, индик  14, м(е)с(я)ц(а) сен(тября) 30.

d.

[1211-1218]. Устава аб памерах данін з гарадоў Смаленскай зямлі.

      А се погородие:
      Ѡт  Мьстиславлѧ 6 гривен  урока, а поч(е)стья гривна и три | лисици.
      А се ѡт  Круплѧ гривна урока, а пѧт  ногат  за лисицу.
      А се ѡт  Вержавска | двѣ гривнѣ урока, а за три лисици 40 кун  без  нагаты.
      А се ѡт  Копосы 6 грив[ен] | урока и двѣ лисици, а поч(е)стья 35 кун.
      А се ѡт  Поцинѧ урока полторы | гривны, а за двѣ лисици 22 кунѣ.
      А ѡт  Лучина три гривны урока, и двѣ | лисици, и ѡсетръ.
      А се ѡт  Ростиславлѧ три гривны, а поч(е)стья гривна | и четыри лисици.
      Ѡт  Елны урока три гривны и лисица.
      А Изѧславлее | [гри]в[н]а.
      А у Торопчи урока 40 грив[ен], и 15 лисиць, и 10 черных  кун, невод, тре|...ица, бредникъ, трои  сани рыбы, полавачникъ, двѣ скатерти, | три убрусы, берковескъ меду.
      А се в Жижци пѧт  гривен, а поч(е)стья грив[на] | и лисица.
      А у Дорогубужи [sic] три гоны короткии, а поч(е)стья гривна, а пѧт  лисиць.А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d024 ад 2008.XI.30. UPD: 2010.IX.28.Hosted by uCoz